Risicomanagement door (ver)delen van risico’s

Tauw heeft de provincie Overijssel begeleid bij een aanbesteding, waarbij de verdeling van de risico’s aan de inschrijvers is voorgelegd. De inschrijvers hebben de mogelijkheid gehad om risico’s toe te voegen en tegenvoorstellen te doen op de risicoverdeling. Marktpartijen konden op deze manier een meer passende aanbieding doen. Centraal stond de open manier van communiceren tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Olster Asfaltfabriek

Het ging om de begeleiding van de aanbesteding van de grootschalige bodemsanering van het terrein van de voormalige Olster Asfaltfabriek (Olasfa) in Olst. Het Olasfa-terrein is een zwaar met teer verontreinigde locatie van drie hectare, gelegen in de uiterwaarden van de IJssel. Op het Olasfa-terrein heeft in het verleden fabricage van dakasfalt en teerproducten plaatsgevonden, waardoor een omvangrijke verontreiniging met teerachtige producten in de grond en het grondwater is ontstaan.

Inschrijvers betrokken bij risicoverdeling

De aanbesteding van zo’n omvangrijke en complexe saneringslocatie brengt risico’s met zich mee voor zowel opdrachtgever als aannemer. Bij bodemsaneringen wordt steeds meer met geïntegreerde contracten gewerkt. Ontwerp en uitvoering kunnen zo optimaal op elkaar worden afgestemd.

Een nadeel is dat normaal gesproken hiermee de risico’s veelal eenzijdig bij de aannemer worden neergelegd. Daarom hebben we onze opdrachtgever, de provincie Overijssel, voorgesteld om de inschrijvers te betrekken bij de risicoverdeling. Hierbij hebben we gestreefd naar risicomanagement door het (ver)delen van risico’s en beheersmaatregelen mee te wegen in de kwaliteit van de inschrijvingen.

Voordelen

De opmerkingen en tegenvoorstellen van de inschrijvers hebben bijvoorbeeld geleid tot het aanpassen van de verdeling of tot het maximaliseren van enkele risico’s. Daarmee werden de risico’s behapbaar en bovendien leidde het tot een verlaging van de risicobedragen die een aannemer normaal gesproken in rekening brengt.

Bijkomend voordeel van deze manier van aanbesteding was dat er volop ruimte was voor een combinatie van verschillende (innovatieve) saneringstechnieken.
Bovendien is door deze relatief nieuwe aanpak met risicoverdeling één van de grootste risico’s – hinder voor de omgeving – beperkt.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.