Steenwijkerland, MER buitengebied – pilot Omgevingswet

De gemeente Steenwijkerland is bezig met een omgevingsplan voor het buitengebied. Een pilot project in het kader van het programma “Aan de slag met de Omgevingswet”. Het ontwerp omgevingsplan heeft samen met het planMER ter inzage gelegen. Tauw heeft het planMER (inclusief NRD) opgesteld.

In nauwe afstemming met de gemeente en het ruimtelijk bureau hebben wij toegewerkt naar randvoorwaarden vanuit milieu, waar mogelijk gedifferentieerd per gebied, die kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan. Dit heeft  in een aantal stappen plaatsgevonden. Allereerst is  de huidige leefomgevingskwaliteit in beeld gebracht. Aan de hand hiervan is samen met de gemeente geanalyseerd wat dit betekent voor de (milieu)ambities van de gemeente en op welke vlakken nadere ambities geformuleerd moeten worden. Daarnaast hebben wij alternatieven en scenario’s geformuleerd die in het MER onderzocht zijn. Hier is een kort trendonderzoek aan vooraf gegaan (wat is toekomstige vraag naar recreatie in het gebied en in welke gebieden verwachten wij dat de meeste agrarische bedrijven liggen die hun bedrijfsvoering willen stoppen, e.d.). Op basis hiervan zijn “worst case” scenario’s ontwikkeld voor de belangrijkste functies in het gebied (agrarische bedrijvigheid, recreatie, andere bedrijvigheid en wonen). Vervolgens zijn botsproeven uitgevoerd om zo de belangrijkste knelpunten i.r.t. de huidige en gewenste leefomgevingskwaliteit inzichtelijk te maken. Op de knelpunten is nader ingezoomd en onderzocht of er redelijkerwijs (mitigerende) maatregelen te benoemen zijn om knelpunten weg te nemen. Indien dit niet mogelijk was zijn nadere randvoorwaarden geformuleerd voor het omgevingsplan.

Belangrijke milieuthema’s in dit MER waren Natura 2000 (stikstof, verstoring), geur, fijn stof en landschap.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.