Toetsing en verbetering boezemkade Noord-Scharwoude/ Langedijk

Uit de globale toetsing van de kaden binnen het project Noord-Scharwoude/Langedijk die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2008, blijkt dat circa 3 km van de ruim 10 km lange kade niet voldoet aan de waakhoogtenorm en om die reden moet worden verbeterd.

De wens van het hoogheemraadschap was om allereerst op basis van uit te voeren grondonderzoek te beoordelen of de gehele de kade van ruim 10 km op de overige beoordelingssporen (macrostabiliteit binnenwaarts/buitenwaarts, horizontale stabiliteit, piping/heave en microstabiliteit) voldoende veiligheid heeft.

Toetsing 10 km boezemkade

In het kader van deze vraag heeft Tauw de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • uitzetten en begeleiden grondonderzoek in nauw overleg met HHNK in kruin, binnenteen en voorland, inclusief peilbuismetingen en laboratoriumonderzoek (triaxiaalproeven, DSS proeven, volumegewichten)
  • opstellen geotechnisch lengteprofiel en proevenverzameling
  • gedetailleerde toetsing conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen en het bijbehorende Addendum, inclusief hoogtetoets op basis van recente hoogtemetingen

Planvorming

Na de toetsing heeft Tauw het ontwerp tot en met het opstellen van het (vastgestelde) projectplan kadeverbetering uitgevoerd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.