Van rioolwaterzuiveringsinstallatie naar energiefabriek; met oog voor samenwerking

Tauw helpt Waterschap Scheldestromen en haar opdrachtnemers met Risicomanagement 2.0 (ook wel relationeel risicomanagement) een goed samenwerkend team te vormen voor het ontwerp en de realisatie van de ‘Energiefabriek’ Walcheren.

De Energiefabriek

Waterschap Scheldestromen werkt aan het energieneutraal maken van haar grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Ritthem. Door het slibgistingsproces te optimaliseren, in combinatie met een aantal aanpassingen van het zuiveringsproces, kan in 2017 naar verwachting anderhalf keer zoveel energie worden opgewekt dan er nodig is voor het zuiveringsproces.

Om de rwzi te transformeren naar een energiefabriek wordt de expertise van diverse partijen en onderaannemers ingeschakeld. In het vierde kwartaal van 2016 rondt dit consortium de ontwerpwerkzaamheden af en wordt er gestart met de realisatie van de benodigde aanpassingen.

Focus op dialoog en samenwerking

Tijdens zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase werken veel partijen samen. In de praktijk blijken dit soort situaties – wanneer er onvoldoende gecommuniceerd wordt – veelal te resulteren in faalkosten en uitloop van projectplanningen. Om deze reden is het uitermate belangrijk vergaande focus te hebben op de dialoog en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de opdrachtnemers onderling. Twee experts van Tauw op het gebied van relationeel risicomanagement gaven hier invulling aan en begeleidden een samenwerkingssessie als onderdeel van de Project-Start-Up (PSU).

Tijdens deze sessie leerden ruim vijftien deelnemers, die meer dan vijf verschillende partijen vertegenwoordigden, elkaar beter kennen. De sessieleiders gaven aandacht aan alle relationele- en communicatieve aspecten van samenwerking, denk aan:

  • De relationele risico’s
  • Het creëren van gezamenlijke verantwoordelijk, openheid en transparantie
  • Meer oog en begrip krijgen voor elkaars belangen
  • Afstemmen en delen van verwachtingen

Aandacht voor deze aspecten van de samenwerking staan niet op zichzelf. Om gedurende het project oog voor ‘onderhoud van de samenwerking’ te houden, is voorgenomen de samenwerking te monitoren en te optimaliseren in Project-Follow-Up’s (PFU’s) en tussentijdse evaluaties.

Meerwaarde Relationeel Risicomanagement

De sessie droeg bij aan een bewustwording van het belang van een goede samenwerking (tonen van commitment). We hebben gezamenlijk concrete werkafspraken en -principes opgesteld; een mooi vertrekpunt voor een goed samenwerkend team.

Dankzij de samenwerkingssessie tijdens de PSU mondde dit uit in een uitgebreide en verdiepende kennismaking. Hierdoor begrijpen betrokkenen elkaar sneller en zijn alert op specifieke houdingen en gedragingen. Dit vereenvoudigt het contactleggen in te toekomst en leidt tot bijvoorbeeld effectievere coördinatievergaderingen.

De gemaakte afspraken en voornemens leiden niet van zelfsprekend tot nieuw gedrag. Beter samenwerken vraagt namelijk tijd en alertheid van de verschillende deelnemers en partijen. Bij deze transformatie van zuivering naar energiefabriek staat het belang van een goede samenwerking nu op eenieders netvlies.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.