Veiligheidsrapport met QRA en MRA voor Argos Terminals

Argos Terminals B.V. is een belangrijke schakel in de 24-uurs logistiek van de Rotterdamse haven. Met een capaciteit van meer dan 650.000 m3 vormt Argos een buffer voor de raffinaderijen en opslagbedrijven.

Op basis van de hoeveelheden aanwezige aardolieproducten en diverse K1 stoffen valt het bedrijf onder de Veiligheidsrapportage (VR)-plicht conform het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Tauw heeft voor Argos een aantal projecten uitgevoerd. Zo waren we betrokken bij het opstellen van de vergunningaanvragen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) toen Argos de opslagcapaciteit van 650.000 m3 naar 850.000 m3 wilde uitbreiden. In dit project stelden we de relevante onderdelen van het veiligheidsrapport, de zogenaamde gesterde delen, op voor de uitbreiding. Hierbij herzagen we onder andere de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en milieurisicoanalyse (MRA).

Nadat de vergunning was verleend, hebben we de gehele veiligheidsrapportage herzien in het kader van de vijfjaarlijkse update. Naast de sinds het opstellen van het vorige veiligheidsrapport benodigde aanpassingen, pasten we tevens het hele document aan conform de PGS6. Bij een dergelijk traject starten we meestal met het vaststellen en uitwerken van de installatiescenario’s. Argos had zelf al veel scenario’s opgesteld, maar de onderbouwing voor de keuze van deze scenario’s was nog niet voldoende. Door middel van de verschillende selectiemethodieken ondersteunden we bij het opstellen van de onderbouwing van de scenario’s en stelden we waar nodig aanvullende scenario’s op. Waar dit mogelijk was, namen we de uitbreiding van de opslagcapaciteit al zo veel mogelijk mee in de update.

De beschrijvingen van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) bleken verouderd te zijn. Samen met Argos hebben we deze onderdelen herschreven. Voordat de uitbreiding operationeel wordt, zullen we de laatste ontbrekende gegevens nog aanvullen, zodat het veiligheidsrapport actueel is op het moment dat de uitbreiding daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.