Voorbereiding actieplan reductie fijnstof voor VROM

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en toenmalig minister van VROM, mevrouw Cramer hebben afspraken gemaakt over vermindering van de uitstoot van fijnstof door de industrie. Deze afspraken leveren een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Tauw ondersteunde VROM bij de voorbereiding van het kabinetsstandpunt over fijnstofreductie binnen de industrie.

Genoemde afspraken maken deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat tot doel heeft om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren, vooral in gebieden waar de Europese luchtkwaliteitsnormen worden overschreden. Het NSL is een gezamenlijk plan van het Rijk, provincies en gemeenten. Om ervoor te zorgen dat steeds minder mensen worden blootgesteld aan schadelijke luchtverontreiniging moeten alle sectoren een bijdrage leveren, vooral verkeer, de landbouw en de industrie.

 

Wij ondersteunden VROM bij de voorbereiding van het kabinetsstandpunt over fijnstofreductie binnen de industrie. Daartoe verzorgden we niet alleen de technische ondersteuning maar ook de beleidsmatige en juridische ondersteuning. Om tot een voorstel te komen hoe de voorgenomen reductie gehaald kan worden, hebben we bestaande instrumenten en emissies geanalyseerd. Ook verkenden we mogelijke beleidsopties verkend, stelden deze vast en werkten we deze verder uit.

 

Centraal in het Actieplan staat dat de best beschikbare technieken worden toegepast. Vanwege de specifieke luchtproblematiek in Nederland is de politieke keuze gemaakt om emissie-eisen te stellen die binnen de EU relatief ambitieus zijn. Bovendien zullen de uitzonderingsposities die in het verleden zijn gecreëerd voor bepaalde soorten bronnen komen te vervallen, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk dezelfde eisen gaan gelden voor industriële installaties. Provincies en gemeenten zullen dit meenemen in de milieuvergunningen voor bedrijven en ook de nationale wetgeving met emissienormen zal worden aangepast.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.