Unieke waterbodemonderzoeken

Elk waterbodemonderzoek is uniek en heeft een eigen doelstelling. Zo speelt bij waterbodemonderzoek ten behoeve van het baggeren van watergangen (onderhoud) de hoeveelheid vrijkomende baggerspecie in relatie tot kwaliteit een grote rol. Maar bij het verdiepen van een vaarweg of haven (wijziging waterstaatswerk) zijn de kwaliteit en de verwerkingsmogelijkheden van verschillende bodemlagen belangrijk. Deze onderzoeken voeren we veelal uit met mechanische boortechnieken. Een onderzoek naar de kwaliteit van baggerspecie is in veel gevallen ook een milieuhygiënische verklaring om baggerspecie te kunnen verwerken in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

NEN-normen en richtlijnen

Een enthousiast team van adviseurs en eigen veldwerkers staat klaar om u te adviseren. Allen zijn ervaren met het Besluit bodemkwaliteit en de geldende NEN-normen/richtlijnen (NEN 5717 norm, NEN 5720 norm, NTA 5727 (asbest) en richtlijn 2500: het bepalen van baggervolume. Ook heeft Tauw goede contacten met de betreffende bevoegd gezagen. Naast een verkennend of nader waterbodemonderzoek voeren wij asbestonderzoek in de waterbodem en watersysteemanalyses uit. Met de onderzoeksresultaten stellen we o.a. grondstromenplannen (incl. 3D-modellering), bestekken en baggerplannen op. Bovendien zijn we gecertificeerd voor de milieukundige begeleiding van waterbodemsaneringen (BRL 6003).

Integrale aanpak

Met onze integrale aanpak hebben we niet alleen grootschalige onderzoeken voor havenbedrijven en waterschappen, maar ook inspecties van oevers en kunstwerken verzorgd. Daarnaast doen we waterbodemonderzoek voor kadevervanging (glooiingsonderzoek), bagger- en oeverprojecten en verdiepingen. En wilt u een waterplas natuurlijk inrichten? Factoren als veenopbarsting en eutrofiering kunnen daarbij een rol spelen, waarover we adviseren. Ook onderzoeken wij slibkarakteristieken en adviseren wij graag in het hergebruik van baggerspecie, zoals emissieproeven, rijpingsproeven en poriewateranalyses.

Innovatieve meettechnieken

Als specialist in waterbodemmetingen gebruiken we moderne technieken voor het meten en bemonsteren van de waterbodem. Peiling van smalle watergangen gebeurt doorgaans handmatig met behulp van nauwkeurige plaatsbepalingsapparatuur. Voor het peilen van grotere vaarwegen en havens maken wij gebruik van echolodingen, eventueel uitgebreid met side-scan sonarmetingen.

Daarnaast gebruiken we innovatieve meettechnieken, zoals de Medusa-sensor. De Medusa-sensor meet de van nature voorkomende radioactieve straling uit de grond, die gekoppeld kan worden aan verschillende eigenschappen van de grond (bijvoorbeeld zware metaalconcentratie, korrelgrootte, textuur of mineraalsamenstelling). Met de correlatie kunnen de radiometrische data vertaald worden, wat resulteert in een gebiedsdekkende kaart met de gewenste bodemeigenschap.

Risicogestuurd beheer en onderhoud

Tauw is gespecialiseerd in risicogestuurd beheer en onderhoud. Dit is gericht op het areaal op orde hebben en het in beeld hebben van de risico’s en de prestatie-eisen voor een object. Dit kan ook toegepast worden op meerjarige baggeronderhoudsplannen. Met het verzamelen van de data van watergangen (o.a. functies en eisen) mogelijk aangevuld met inspecties, maken wij inzichtelijk voor u wanneer en waar het beste (functiegericht) gebaggerd kan worden.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Saskia Buijs
T: +31 65 26 87 00 9
E:saskia.buijs@tauw.com
LinkedIn