Unieke waterbodemonderzoeken

Elk waterbodemonderzoek is uniek en heeft een eigen doelstelling. Zo zal bij waterbodemonderzoek ten behoeve van het baggeren van watergangen de hoeveelheid vrijkomende baggerspecie een grote rol spelen, terwijl bij het verdiepen van een haven ook de kwaliteit en verwerkingsmogelijkheden van verschillende bodemlagen een grote rol spelen. Ook de kwaliteit van de ‘nieuwe waterbodem’ is een factor van betekenis. Een onderzoek naar de kwaliteit van baggerspecie is in veel gevallen ook een milieuhygiënische verklaring om baggerspecie te kunnen verwerken in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Een enthousiast team van adviseurs en veldwerkers staat klaar om u te adviseren. Allen zijn ervaren met het Besluit bodemkwaliteit, de geldende NEN-normen en hebben gedegen kennis van de handhavingskaders (NEN 5720).

Innovatieve meettechnieken

Wij gebruiken moderne technieken voor het meten en bemonsteren van de waterbodem.
Peiling van smalle watergangen gebeurt doorgaans handmatig met behulp van nauwkeurige plaatsbepalingsapparatuur. Voor het peilen van grotere vaarwegen en havens maken wij gebruik van echolodingen, eventueel uitgebreid met seismische metingen en side-scan sonarmetingen.

Daarnaast gebruiken wij ook innovatieve meettechnieken, zoals de XRF en de Medusa-sensor. De XRF wekt met röntgenstraling (X-Ray) fluorescentie van atomen op waarmee dit apparaat snel en doeltreffend de kwaliteit van stoffen kan bepalen.
De Medusa-sensor meet de van nature voorkomende radioactieve straling uit de grond die gekoppeld kan worden aan verschillende eigenschappen van de grond (bijvoorbeeld zware metaalconcentratie, korrelgrootte, textuur of mineraalsamenstelling). Met de correlatie kunnen de radiometrische data vertaald worden, wat resulteert in een gebiedsdekkende kaart met de gewenste bodemeigenschap.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Saskia Buijs
T: +31 65 26 87 00 9
E:saskia.buijs@tauw.com
LinkedIn