Bent u als Brzo-bedrijf goed voorbereid op inspectie van het I-SZW?

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) heeft in haar jaarplan voor 2020 laten weten alle Brzo-bedrijven te inspecteren op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, én meer preventief te controleren op het beheersen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van arbeidsongevallen. Wat betekent dit voor u als Brzo-bedrijf en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

30 maart 2020

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.

Meer inspecties gericht op preventie

Omdat het werken met gevaarlijke stoffen extra risico’s met zich meebrengt, gaat het I-SZW dit jaar bij alle Brzo-bedrijven inspecties uitvoeren (het afgelopen jaar lag dit percentage op 56%). Bij deze controles komt de nadruk veel meer op preventie te liggen en zal het I-SZW met werkgevers in gesprek gaan over bijvoorbeeld de veiligheidscultuur. Van u als Brzo-bedrijf wordt verwacht dat u kunt aantonen dat de preventie van (zware) ongevallen geborgd is.   

 Belangrijkste speerpunten vanuit het I-SZW zijn:

  1. Gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones
  2. Veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud)
  3. Hanteren van een actueel veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
  4. Hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  5. Inventariseren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Op de punten 3, 4 en 5 liggen ons inziens de grootste uitdagingen voor Brzo-bedrijven. Deze worden hieronder nader toegelicht. Verder zullen onze experts de komende tijd via blogs op onze website alle speerpunten verder uitdiepen.

Is uw veiligheidsmanagementsysteem wel up to date?

De basis voor het voorkomen van zware ongevallen ligt in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) dat bestaat uit:

  • Het preventiebeleid zware ongevallen
  • Een veiligheidsbeheersysteem (VBS)

Het I-SZW ziet een actueel VBS als belangrijk speerpunt en gaat hierop controleren. Zorg daarom dat uw VBS actueel is en blijft. Onze ervaring leert dat een VBS vaak reactief actueel wordt gehouden, of bij vertrek van de HSE manager niet meer bijgewerkt wordt. Als het VBS onderdeel is van een integraal managementsysteem op basis van de HLS in combinatie met ISO 9001, 14001 en 45001 is het actueel houden van het VBS beter verankert.

Hebt u al een RI&E opgesteld?

Naast het voorkomen, beheersen en bestrijden van zware ongevallen moet u als Brzo-bedrijf ook voldoende aandacht hebben voor de overige gevaren. Vooral als het gaat om (het in kaart brengen van) de blootstelling aan gevaarlijke stoffen met acute en chronische effecten. Deze zult u moeten benoemen in de RI&E. Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en het I-SZW geen RI&E kan tonen, krijgt direct een boete. Niet onlogisch, de RI&E is immers het startpunt waarop de preventie wordt gebaseerd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bent u zich aan het oriënteren over de te nemen stappen of vraagt u zich af of u wel goed bent voorbereid op de inspecties en speerpunten van het I-SZW? Wij denken graag met u mee over een (integrale) aanpak en kunnen u ondersteunen met inspectiebegeleiding.

Zie voor meer informatie onze webpagina externe veiligheid & Brzo.

Vragen? Neem contact op met één van onze specialisten


Sandra van Schooten

E: sandra.vanschooten@tauw.com
T: +31 61 54 70 58 9

Pieter Luiten
E: pieter.luiten@tauw.com
T: +31 62 92 40 87 7

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.