De waarde van biodiversiteit

Hoe vaak horen we nog de roep van onze nationale vogel de grutto? Of zien we nog een sloot vol leven zoals op oude schoolplaten van Heimans en Thijsse? Het aantal plant- en diersoorten in de wereld, en ook in Nederland, is in hoog tempo afgenomen. Er is op dit moment nog maar 15% van onze nationale biodiversiteit over. In Europa is dat 40%. Dat heeft grote gevolgen. Niet alleen voor natuurliefhebbers, maar voor ieder mens. Want alleen met een rijke biodiversiteit heeft de Aarde toekomst. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en voedsel. Biodiversiteit is een voorwaarde voor het kunnen overleven van de mens op deze planeet.

De uitdaging van biodiversiteit

Veel organisaties zien dat verandering nodig is. Stikstofdepositie, klimaatverandering, verzilting en landbouwgronden die achteruitgaan confronteren ons dagelijks met de urgentie hiervan. Maar hoe zetten we concrete stappen? Veel overheidsinstanties en bedrijven beschikken niet over de tijd, kennis of middelen om biodiversiteitherstel op een effectieve manier vorm te geven en onderdeel te maken van hun dagelijkse werkzaamheden. Vaak is met kleine aanpassingen al veel te verbeteren. TAUW ondersteunt deze organisaties. Met advies over concrete en betekenisvolle oplossingen om biodiversiteitherstel op de gewenste schaal vorm te geven.       

Van ambitie naar uitvoering

Wij helpen publieke organisaties in het stedelijk of landelijk gebied (zoals Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten), maar ook bedrijven of bedrijvenparken natuurinclusief te denken. We brengen kansen voor biodiversiteitherstel in hun regio in beeld en helpen deze kansen om te zetten in heldere ambities. Vervolgens vertalen we deze ambities naar concrete doelen en meetbare maatregelen, zoals een passend ontwerp en het juiste beheer en onderhoud van de buitenruimte. Door met een meet- en monitoringsplan de resultaten te meten, kunnen zij hun ambities en beleid continu aanscherpen. Zo ontstaat een cyclus waarmee we continu werken aan het herstel van de natuur in onze leefomgeving.

 

Podcast 'Samen voor Biodiversiteit'

TAUW, Arcadis en Bureau Waardenburg voegen met een grote groep kennisinstellingen, bedrijven, boerenorganisaties en natuur- en milieuorganisaties de daad bij het woord. Ontdek meer over het belang van deze samenwerking via onze nieuwe podcast of lees het bijbehorende inhoudelijke artikel. 

Lees het artikel

 

Onze dienstverlening omtrent Biodiversiteit

Biodiversiteit in visie en beleid

Iedere organisatie kan bijdragen aan rijke biodiversiteit. Dat begint met inzicht in welke maatregelen het meeste effect hebben. We creëren een gedetailleerd beeld van de huidige situatie, potentiële verbeteringen, de effecten van mogelijke maatregelen en kansrijke combinaties met andere ruimtelijke opgaven. Daardoor kunt u prioriteren, kostenefficiënte keuzes maken en biodiversiteit helder onderbouwd opnemen in uw visie en beleid.

Lees verder

Beheer en inrichting voor biodiversiteit

Natuurinclusieve inrichting, beheer en onderhoud van de buitenruimte vormt de sleutel tot herstel van biodiversiteit. Wij helpen organisaties hun visie en biodiversiteitsdoelen toe te passen in de inrichting en het beheer van hun plangebied. Dat kan door een passend nieuw ontwerp bij (her)ontwikkelopgaven, of door een strategische wijziging in het huidige beheer. Samen creëren we een ontwerp dat de biodiversiteit versterkt en naadloos aansluit bij de omgeving.

Lees verder

Monitoren van biodiversiteit

Succesvol biodiversiteitsbeleid valt of staat met meetbare resultaten. Daarom bieden wij organisaties  een meet- en monitoringsplan op maat. Met deze monitoring weten we of het beleid en de investeringen en inspanningen in inrichting en beheer de gewenste effecten hebben. Of het budget efficiënt wordt gebruikt en of de ecologische vooruitgang bemoedigend is. Zijn er meer planten- of diersoorten bijgekomen, of hebben maatregelen een onverwacht negatief effect gehad? Op basis hiervan kunnen visie en beleid continu worden aangescherpt.

Lees verder

Herstel en behoud biodiversiteit voor waterschappen

Waterschappen beheren een enorm netwerk aan dijken, uiterwaarden en waterwegen. Potentiële natuurelementen die met de juiste inrichting en beheer een grote bijdrage kunnen leveren aan het herstel van biodiversiteit in Nederland. Daarom helpt TAUW waterschappen om biodiversiteitsambities te formuleren, deze om te zetten in concrete processen en om kansen in hun areaal te benutten.

Lees meer

 

Projectreferenties Biodiversiteit

Nieuws en actualiteiten Biodiversiteit

13 maart 2023 | Nieuws

Gouda bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2023

Gouda is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De gemeente zet zich samen met veel bewoners bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven…

26 oktober 2022 | Nieuws

TAUW draagt bij aan groene bedrijventerreinen dankzij miljoenenimpuls

Bedrijventerreinen in Nederland worden dankzij een impuls uit het Nationaal Groeifonds de komende jaren omgetoverd tot groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte plekken, waar werknemers prettig kunnen…

23 juni 2022

Bouwsector slaat handen ineen voor meer biodiversiteit met Stichting…

Lees verder...
16 mei 2022

TAUW door Deloitte verkozen tot Best Managed Company 2021/2022

Lees verder...
16 maart 2022

Arnhem bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2022

Lees verder...

Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

TAUW is partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hierin werken we samen met meer dan 150 natuurorganisaties, overheden, boeren, bedrijven en burgers aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland. Als partner delen we onze kennis op het gebied van visie en beleid, beheer en inrichting en monitoring. Daarnaast nemen we deel aan verschillen werkgroepen waarin we concrete projecten ontwikkelen voor verbetering van biodiversiteit op lokaal en nationaal niveau.

Heeft u vragen over biodiversiteit?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.