Welke onderzoeken kunnen wij voor u uitvoeren?

 • Waterbodemonderzoek (kwaliteit)
 • Onderzoek naar asbest in de waterbodem
 • Bepalen van de ligging van de waterbodem (bepalen van de hoeveelheid baggerspecie)
 • Watersysteemanalyses
 • Bagger- en oeverprojecten (zoals bijv. het Hoogwaterbeschermingsprogramma)
 • KRW en risicobeoordeling waterkwaliteit

Elk waterbodemonderzoek heeft eigen doelstellingen.

Zo speelt bij waterbodemonderzoek ten behoeve van het baggeren van watergangen (onderhoud) de hoeveelheid vrijkomende baggerspecie in relatie tot kwaliteit een grote rol. Terwijl bij het verdiepen van een vaarweg of haven (wijziging waterstaatswerk) de kwaliteit en de verwerkingsmogelijkheden van verschillende bodemlagen erg belangrijk is.

Het is dan ook lastig om met standaardprotocollen invulling te geven aan een waterbodemonderzoek. Dit proces vraagt om ondersteuning op maat, op basis van brede inhoudelijke kennis. Onze toegewijde adviseurs hebben u hier graag bij. 

De toegevoegde waarde van TAUW

TAUW neemt u als organisatie bij de hand, door het gehele proces omtrent een waterbodemonderzoek. Onze adviseurs voeren de benodigde onderzoeken voor u uit, maar verzorgen ook:

 • belangrijke vergunningsaanvragen
 • zetten processen tijdig in gang
 • en adviseren methodes om sneller of kostenefficiënter uw doelstellingen te behalen.

Door onze uitgebreide kennis - gecombineerd met expertises (bijvoorbeeld op het gebied van ecologisch onderzoek en de inventarisatie van invasieve soorten - kunnen we uw organisatie een integrale aanpak bieden. Hierdoor verloopt het waterbodemtraject sneller, weet u tijdig waar u aan toe bent en maakt u minder (onnodige) kosten.

Een onderzoek naar de kwaliteit van baggerspecie is in veel gevallen ook een milieuhygiënische verklaring om baggerspecie te kunnen verwerken in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Met de onderzoeksresultaten stellen we bijvoorbeeld grondstromenplannen (incl. 3D-modellering), bestekken en baggerplannen op. Bovendien zijn we gecertificeerd voor de milieukundige begeleiding van waterbodemsaneringen (BRL 6003).

Gerelateerde dienstverlening

Door volledige ondersteuning te bieden tijdens het gehele traject, voorkomen we dat u voor verschillende (vervolg)werkzaamheden verschillende aannemers nodig hebt. Daardoor heeft u één aanspreekpunt van eerste plan tot laatste afronding. Zo verzorgen we aanvullend op waterbodemonderzoeken ook de volgende diensten:   

 • aanvraag meldingen, ontheffingen en vergunningen (ontgrondingsvergunning, melding besluit lozen buiten inrichtingen (BLBI), meldingen Besluit Bodemkwaliteit (BBK));
 • inspecties bodemvreemde materialen op de waterbodem (middels sonar);
 • grootschalige onderzoeken voor havenbedrijven en waterschappen;
 • waterbodemonderzoek voor kadevervanging (glooiingsonderzoek);
 • onderzoek tijdens verdiepingen;
 • natuurlijke inrichting en advies over factoren als veenopenbarsting en eutrofiering;
 • onderzoek van slibkarakteristieken;
 • advies over het hergebruik van baggerspecie, zoals emissieproeven, rijpingsproeven en poriewateranalyses;
 • ondersteuning bij het bepalen van afzetmogelijkheden bij de aanwezigheid van PFAS (indien onbewerkte toepassing niet mogelijk is, kijken wij naar de mogelijkheden van de reiniging van PFAS-houdend materiaal).

Innovatieve meettechnieken

In samenwerking met onze gespecialiseerde partners beschikt TAUW over alle relevante technologie om de waterbodem effectief te meten en bemonsteren. Een voorbeeld hiervan is een sensor, waarmee we radioactieve straling uit de grond meten, die gekoppeld kan worden aan verschillende eigenschappen van de grond (zoals zware metaalconcentratie, korrelgrootte, textuur of mineraalsamenstelling).

Daarnaast maken we veel gebruik van boven- en onderwaterdrones, waarmee watergangen zeer kostenefficiënt geïnspecteerd en onderzocht kunnen worden. De resultaten van het waterbodemonderzoek presteren wij in een GIS-viewer, zodat u op een overzichtelijke manier resultaten kunt inzien. 

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Jeffrey Spang

  +31 62 75 78 02 8

 Offerte aanvragen

 

 

Gerelateerde dienstverlening

Vraag uw offerte voor een waterbodemonderzoek aan 

 

 Toonaangevende speler in bodemvraagstukken

 Locaties verspreid over heel Nederland

 90+ jaar ervaring 

 1200+ werknemers

 Europees advies- en ingenieursbureau