Wat zijn ZZS? 

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), zoals bijvoorbeeld PFAS, kwik en lood, zijn schadelijke stoffen die beschikken over een of meer van de volgende vier specifieke kenmerken:

 • carcinogeen: de stof is kankerverwekkend;
 • mutageen: de stof heeft effect op onze genen;
 • reprotoxisch: de stof is van invloed op de voortplanting, met gevolgen als verminderde vruchtbaarheid of afwijkingen in de ontwikkeling van een embryo of foetus;
 • persistent: de stof hoopt zich op in de bodem.

 

Sommige ZZS worden al decennialang gebruikt en komen op verschillende manieren in het milieu terecht door verspreiding via lucht, water, bodem, productgebruik en afvalstromen, en flora en fauna.  

Wetgeving en vraagstukken rond ZZS

Als producent of gebruiker van stoffen bent u verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de risico’s van ZZS voor mens en milieu. Dit is vastgelegd in de Europese verordening REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Deze verordening beschrijft waar bedrijven en overheden binnen de Europese Unie zich aan moeten houden inzake de productie en handel in chemische stoffen. In Nederland verplicht de overheid bedrijven om lozingen van ZZS in lucht en water te voorkomen of te minimaliseren middels het Activiteitenbesluit en de daarin opgenomen minimalisatieverplichting voor ZZS. Bovendien spelen ZZS een belangrijke rol bij (arbo)veiligheid en vergunningsverleningsprocedures, wat uw organisatie – bedrijf of overheid – voor vraagstukken stelt als:

 • Welke stoffen binnen ons productieproces zijn ZZS?
 • Hoe kunnen we de uitstoot van ZZS efficiënt en effectief minimaliseren of voorkomen?
 • Hoe gaan we om met stoffen die (nog) niet als ZZS aangemerkt staan?
 • Is ons bedrijf in compliance met de actuele wet- en regelgeving rond ZZS?
 • Tot op welk detailniveau moet informatie worden overlegd?
 • Hoe stellen we een helder ZZS-beleid op met toetsbare eisen?
 • Hoe zorgen we voor adequate handhaving van de minimalisatieplicht?

 

Ondersteuning door TAUW

Voorgaande vraagstukken vragen om specialistische kennis van chemie, productieprocessen en wetgeving, en tegelijkertijd het vermogen om dit vast te leggen in een heldere verantwoording voor het bevoegd gezag. TAUW combineert kennis en ervaring op het gebied van technische aspecten, zoals productieprocessen, chemie en stofgedrag, emissies naar verschillende milieucompartimenten, met procesmatige aspecten, zoals proces- en stakeholdermanagement. Hierdoor kunnen we organisaties ondersteunen bij beleidsvraagstukken en vergunningsaanvragen met inventarisaties, de ZZS-navigator, technische analyses en advies. Maar zijn we ook een onafhankelijke partner die de belangen van overheden en bedrijven met elkaar kan verbinden. Zo dragen we bij aan een integrale en gedragen oplossing voor elke ZZS-uitdaging op de volgende domeinen:

ZZS en afval- en grondstoffen

ZZS en (afval)water

ZZS en (arbo)veiligheid

ZZS en bodem

ZZS en lucht

ZZS en vergunningen

Kunnen wij u helpen op het gebied van ZZS?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.