Wat zijn ZZS?

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), zoals bijvoorbeeld PFAS, kwik en lood, zijn schadelijke stoffen die beschikken over een of meer van de volgende vier specifieke kenmerken:

 • carcinogeen: de stof is kankerverwekkend;
 • mutageen: de stof heeft effect op onze genen;
 • reprotoxisch: de stof is van invloed op de voortplanting, met gevolgen als verminderde vruchtbaarheid of afwijkingen in de ontwikkeling van een embryo of foetus;
 • persistent: de stof hoopt zich op in de bodem.

Sommige ZZS worden al decennialang gebruikt en komen op verschillende manieren in het milieu terecht door verspreiding via lucht, water, bodem, productgebruik en afvalstromen, en flora en fauna.

 Infographic ZZS - Verspreiding en impact op onze leefomgeving

Wetgeving en vraagstukken rond ZZS

Als producent of gebruiker van stoffen bent u verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de risico’s van ZZS voor mens en milieu. Dit is vastgelegd in de Europese verordening REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Deze verordening beschrijft waar bedrijven en overheden binnen de Europese Unie zich aan moeten houden inzake de productie en handel in chemische stoffen. In Nederland verplicht de overheid bedrijven om emissies van ZZS naar lucht en water te voorkomen of te minimaliseren middels het Activiteitenbesluit en de daarin opgenomen minimalisatieverplichting voor ZZS. Bovendien spelen ZZS een belangrijke rol bij Arbo, veiligheid en vergunningsverleningsprocedures, wat uw organisatie – bedrijf of overheid – voor vraagstukken stelt als:

 • Welke stoffen binnen ons productieproces zijn ZZS?
 • Hoe kunnen we de uitstoot van ZZS efficiënt en effectief minimaliseren of voorkomen?
 • Hoe gaan we om met stoffen die (nog) niet als ZZS aangemerkt staan?
 • Is ons bedrijf in compliance met de actuele wet- en regelgeving rond ZZS?
 • Tot op welk detailniveau moet informatie worden overlegd?
 • Hoe stellen we een helder ZZS-beleid op met toetsbare eisen?
 • Hoe zorgen we voor adequate handhaving van de minimalisatieplicht?

 
 

Ondersteuning door TAUW

Voorgaande vraagstukken vragen om specialistische kennis van chemie, productieprocessen en wetgeving, en tegelijkertijd het vermogen om dit vast te leggen in een heldere verantwoording voor het bevoegd gezag. TAUW combineert kennis en ervaring op het gebied van technische aspecten, zoals productieprocessen, chemie en stofgedrag, emissies naar verschillende milieucompartimenten, met procesmatige aspecten, zoals proces- en stakeholdermanagement. Hierdoor kunnen we organisaties ondersteunen bij beleidsvraagstukken en vergunningsaanvragen met inventarisaties, de ZZS-navigator, technische analyses en advies. Maar zijn we ook een onafhankelijke partner die de belangen van overheden en bedrijven met elkaar kan verbinden.

Zo dragen we bij aan een integrale en gedragen oplossing voor elke ZZS-uitdaging op de volgende domeinen: 

ZZS en afval- en grondstoffen

Een circulaire economie vereist hergebruik van stoffen, inclusief afvalstoffen, maar als afvalstoffen ZZS bevatten, kunnen ze mogelijk niet worden gerecycled. TAUW kan uw organisatie helpen ZZS te inventariseren, alternatieve grondstoffen en procesoptimalisatie aanbevelen en handvatten bieden voor een succesvol ZZS-beleid om de circulariteit van afvalstoffen te vergroten.

Lees meer 
 

ZZS en (afval)water

Waterverontreiniging door ZZS vormt een bedreiging voor zowel de waterkwaliteit als de gebruikers ervan, waarbij goede afspraken tussen het bevoegd gezag en bedrijven cruciaal zijn om dit te voorkomen. TAUW biedt gespecialiseerde kennis en ondersteuning aan organisaties en overheden bij het voldoen aan de regelgeving omtrent ZZS in afvalwater.

Lees meer  

ZZS en (Arbo)veiligheid

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer. Daarbij bestaat de kans dat er binnen uw bedrijf wordt gewerkt met CMR-stoffen, waaronder ZZS. Indien dit het geval is, moet u voldoen aan specifieke wet- en regelgeving om in compliance te blijven.

Lees meer 

ZZS en bodem

Als overheid speelt u een belangrijke rol bij het opstellen van beleid omtrent ZZS en bodemverontreiniging, terwijl industriële gebruikers van stoffen verplicht zijn bodemverontreiniging te voorkomen en daarbij steeds meer rekening moeten houden met ZZS. TAUW kan u helpen bij al uw bodemvraagstukken, van preventie-advies en onderzoek tot analyses en totaaloplossingen, dus het is raadzaam om hun expertise in te schakelen bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning Milieu.

Lees meer  

ZZS en lucht

Een gezonde leefomgeving is afhankelijk van externe milieufactoren, waarbij lucht de grootste impact heeft op onze gezondheid. Om de luchtkwaliteit te verbeteren zetten overheden in op het terugdringen van ZZS, waarbij specialisten kunnen ondersteunen bij het voorkomen en minimaliseren van ZZS-luchtemissies en het begeleiden van vergunningsprocedures.

Lees meer 
 

ZZS en vergunningen

De rol van ZZS bij het aanvragen van milieu- en watervergunningen neemt toe, en het is belangrijk om de naleving van wet- en regelgeving te monitoren. TAUWs vergunningsspecialisten kunnen helpen bij procedures en oplossingen bieden en bemiddelen met het bevoegd gezag indien nodig.

Lees meer 
 

Kunnen wij u helpen op het gebied van ZZS?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.