Wat zijn ZZS? 

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zoals PFAS, kwik en lood zijn onder andere kankerverwekkend, belemmeren de voortplanting of hopen zich op in onze voedselketen. Sommige ZZS worden al decennialang gebruikt en komen veel voor in consumentenproducten. De overheid wil ZZS door wet- en regelgeving zoveel mogelijk weren uit de leefomgeving. Dat leidt ook in Nederland tot steeds striktere wetgeving en controle. Dit verplicht organisaties om zich maximaal in te spannen om het gebruik van ZZS zoveel mogelijk te beperken en ZZS-emissies te voorkomen (de zogenaamde ZZS-minimalisatieverplichting). ZZS speelt bijvoorbeeld een steeds grotere rol in vergunningsverleningsprocedures.

 

Actuele wet- en regelgeving

Internationaal

Producenten en gebruikers van stoffen zijn verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de risico’s voor mens en milieu van deze stoffen. Dat heeft te maken met REACH, een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie worden geproduceerd of geïmporteerd. Op basis van deze REACH-studies worden restricties opgelegd voor het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Zo mogen de meest schadelijke stoffen alleen nog voor zeer specifieke toepassingen worden gebruikt. De wetgeving wordt echter continu strikter, door nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke aandacht.

Nationaal

Middels het Activiteitenbesluit verplicht de Nederlandse overheid bedrijven om lozingen van ZZS in lucht en water te voorkomen of te minimaliseren. Bovendien moeten bedrijven elke vijf jaar onderzoeken en inzichtelijk maken of er alternatieven zijn voor het gebruik van ZZS en hoe emissies verder kunnen worden voorkomen. Dit vraagt specialistische kennis van chemie, productieprocessen en wetgeving en tegelijkertijd het vermogen om dit vast te leggen in een heldere verantwoording voor het bevoegd gezag.

 

Ondersteuning door TAUW

Organisaties lopen tegen veel praktische vragen aan. Wanneer heb je met ZZS te maken? Hoe ga je om met stoffen die (nog) niet als ZZS aangemerkt staan? Tot op welk detailniveau moet informatie worden overlegd? Hoe bepaal je de emissie van een bepaalde ZZS? Of hoe zorg je als overheid voor adequate controle van de minimalisatieplicht? TAUW is op diverse manieren betrokken bij vraagstukken rond ZZS.

We combineren kennis- en ervaring van technische aspecten zoals productieprocessen, chemie en stofgedrag , emissies naar verschillende milieucompartimenten, met procesmatige aspecten zoals proces en stakeholdermanagement en kunnen putten uit ons uitgebreide netwerk met kennisdragers en belanghebbenden. Hierdoor ondersteunen we organisaties met inventarisaties, beleidsvraagstukken, de ZZS-navigator en technische analyses, maar zijn we ook een onafhankelijk partner die belangen van overheden en bedrijven met elkaar kan verbinden. Zo dragen we bij aan een integrale en gedragen oplossing voor elke ZZS-uitdaging.

Partner voor industriële bedrijven

ZZS kunnen in industriële processen op verschillende manieren vrijkomen. Bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde grondstoffen of door productieprocessen waarbij bijproducten worden gevormd. Dat maakt het voor industriële bedrijven uitdagend om de exacte ZZS-emissies te bepalen en minimalisatiemogelijkheden te inventariseren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld niet voldoen aan vergunningseisen, of ontstaan er gevaarlijke situaties. TAUW helpt deze organisaties op verschillende manieren, bijvoorbeeld met: metingen van ZZS-emissies, procesanalyses, advies over kostenefficiënte reductiemogelijkheden, ondersteuning bij vergunningsaanvragen, communicatie met bevoegd gezag

Partner voor vergunningverlenende en handhavende instanties

We beschikken over diepgaande technische kennis van ZZS, emissies naar verschillende milieucompartimenten en industriële processen. Dat maakt ons een waardevolle partner voor vergunningverlenende en handhavende instanties. Wij helpen overheden wettelijke kaders te vertalen naar concreet beleid, heldere en toetsbare vergunningseisen en realistische verwachtingen van bedrijven. Zo kunnen maatschappelijke belangen en ondernemersbelangen optimaal op elkaar worden afgestemd.

 

Onze dienstverlening in ZZS

ZZS en luchtemissie

Industriële organisaties moeten op de hoogte zijn van hun uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, zoals ZZS. Vanuit de informatieplicht, maar ook voor vergunningsaanvragen of procesbewaking. TAUW is marktleider in het uitvoeren van emissiemetingen naar de lucht. Wij bieden integrale ondersteuning bij ieder emissievraagstuk. Dat betekent dat we de ZZS-emissie in kaart brengen met metingen en adviseren welke maatregelen er mogelijk zijn om de veiligheid en compliance te verbeteren. Daarbij ondersteunen we organisaties met:

 • Emissiemetingen
 • Procesanalyses
 • Advisering kostenefficiënte reductiemaatregelen
 • Ondersteuning in vergunningstrajecten

Neem contact op

ZZS en wateremissie

Bij het verkrijgen van een watervergunning wordt tot in detail gekeken naar de ZZS-emissie in afvalwater van organisaties. Bijvoorbeeld naar het gebruik van ZZS, bronmaatregelen en maatregelen in het proces. Dit vraagt gedetailleerde en actuele kennis en ervaring van ZZS, productieprocessen, waterkwaliteit en complexe wetgeving voor industriële inrichtingen. TAUW ondersteunt organisaties, door te zorgen voor gedegen onderzoek, advies en verantwoording. Onze werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • Metingen ZZS-emissies
 • Procesanalyses
 • Advisering van kostenefficiënte reductiemaatregelen
 • Ondersteuning in vergunningstrajecten
 • Communicatie met bevoegd gezag

 

Neem contact op

ZZS en afvalwater

Verontreiniging van het milieu met ZZS is een gezamenlijk probleem. Goede afspraken tussen vergunningverlenende, handhavende instanties en bedrijven zijn noodzakelijk om verontreiniging te voorkomen. Zeker wanneer het gaat om de zuivering van afvalwater. In dit proces zijn vaak meerdere partijen betrokken, waardoor verantwoordelijkheden gedeeld worden of onduidelijk zijn. Bovendien ontbreekt jurisprudentie, waardoor goed overleg essentieel is. TAUW beschikt over diepgaande dossierkennis van ZZS en kent de belangen van handhavende instanties en bedrijven. Daardoor kunnen wij zowel op het vlak van onderzoek als in onderlinge afstemming een waardevolle rol spelen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van:

 • Risico-inventarisaties
 • Metingen van ZZS-emissies
 • Advisering van kostenefficiënte reductiemaatregelen
 • Ondersteuning bij vergunningsprocedures
 • Ondersteuning bij overleg met bevoegd gezag

 

Neem contact op

ZZS en afval- en grondstoffen

Een deel van de ZZS zit in de grondstoffen van bepaalde productieprocessen. Soms is dit onvermijdelijk (bijvoorbeeld bij ruwe aardolie), maar in sommige gevallen kunnen alternatieve grondstoffen worden gebruikt om de uitstoot van ZZS te voorkomen of minimaliseren. Wij helpen organisaties bij het inventariseren van de ZZS-emissies en het analyseren van productieprocessen, waardoor inzicht ontstaat in het ontstaan van de ZZS-emissies en de risico’s hiervan. Door onze specialistische kennis van chemie en productieprocessen zorgen we bijvoorbeeld voor:

 • Heldere advisering voor alternatieve grondstoffen
 • Signalering en advisering van procesoptimalisaties

Hierdoor heeft de opdrachtgever een gedegen onderbouwing voor vergunningsaanvragen, of verantwoording voor minimalisatie- en informatieplicht.

 

Neem contact op

ZZS en bodem

Overheden en bedrijven kunnen te maken krijgen met ZZS-houdende grond, bagger of slib. Bij incidenten moeten ZZS zo snel mogelijk uit de bodem worden verwijderd en moet verdere verspreiding worden voorkomen. Omdat veel ZZS niet genormeerd zijn in de bodemregelgeving en om te voorkomen dat er risico’s ontstaan voor mens en milieu, kunnen met ZZS verontreinigde stromen veelal niet (gemakkelijk) worden hergebruikt of gerecycled op basis van bestaande normen.

Het is vaak ingewikkeld om de mate van verontreiniging en bijbehorende risico’s goed inzichtelijk te maken. Ook zijn er beperkte verwerkingstechnieken om de ZZS uit de grond, bagger of slib te verwijderen. TAUW helpt organisaties verontreinigingen en risico’s van ZZS in beeld te brengen, te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, op een verantwoorde manier met deze verontreinigde materialen om te gaan en deze ZZS-houdende stromen kostenefficiënt te verwerken. Dat doen we onder andere met de volgende diensten:

 • Bodemonderzoeken (proactief bij nulsituatie onderzoeken als reactief bij incidenten)
 • Afleiding van ad-hoc/locatiespecifieke normering en locatiespecifieke procedures grondverzet
 • Advisering kostenefficiënte verwerkingsmethodes
 • Aanbesteding, directievoering, milieukundige en veiligheidskundige begeleiding saneringswerkzaamheden

 

Neem contact op

ZZS en PFAS

Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen (PFAS) vinden we inmiddels overal ter wereld. Deze stoffen komen mondiaal voor in de lucht, water en bodem, en daardoor ook in ons drinkwater en voedsel. Een deel van de PFAS is aangemerkt als ZZS . Dit maakt het belang van het verwijderen van PFAS uit de leefomgeving en het voorkomen en beperken van PFAS-emissies erg groot. TAUW adviseert bedrijven en overheden over de omgang met en het verwijderen van PFAS uit onze leefomgeving en het voorkomen en beperken van PFAS uitstoot.

Lees meer over PFAS.

 

 

Neem contact op

Kunnen wij u helpen op het gebied van ZZS?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.