Omgevingsmanagement is maatwerk

Elk project met omgevingsmanagement is voor ons echt maatwerk dat bepaald wordt door de aard van de werkzaamheden, de inbreng van de omgeving en de inrichting van het landschap. Tauw kijkt goed naar de voorbereiding en bouwt daarop voort. Goed omgevingsmanagement werkt door tot en met de uitvoering en oplevering, van het bedenken van hinderbeperkende maatregelen zoals het aanbieden van alternatieve vervoersmethoden voor materialen of het organiseren van een boomplantdag met schoolkinderen.

Omgevingsmanagement hoog op de agenda

Omgevingsmanagement leent zich uitstekend voor nieuwe en steeds vaker gehanteerde contractvormen, zoals best value procurement en geïntegreerd contracteren (UAV-GC). Rijkswaterstaat, maar ook andere overheden, hebben het onderwerp ook al jarenlang hoog op de agenda staan. Dat heeft tot gevolg dat het belang van goed omgevingsmanagement steeds belangrijker is,  zeker als het gaat om grotere projecten in de infrastructuur en het stedelijk gebied. In tenders voor overheden en aannemers hebben wij al vele malen met succes deelgenomen en zeer hoge scores behaald. De grootste uitdaging ligt in onze ogen in het zodanig organiseren van het proces, dat het project het maximaal mogelijke draagvlak krijgt bij alle betrokken partijen en dat (wettelijke) procedures succesvol en tijdig worden afgerond.

Omgevingsmanagement en bewonersbetrokkenheid cruciaal

Professioneel omgevingsmanagement biedt de basis voor begrip, vertrouwen en betrokkenheid van betrokkenen. Goede communicatie levert een bijdrage aan het draagvlak voor een project en zorgt voor begrip voor overlast bij de realisatie. Dit zorgt voor grip op het project. Minstens zo belangrijk is het organiseren van de deelname van bewoners en andere stakeholders bij het project. Het vooraf uitvoeren van een goede actoren- of krachtenveldanalyse vergroot de effectiviteit van het participatieproces aanzienlijk door voor alle belanghebbenden hun rol én macht in kaart te brengen en daar vervolgens op te sturen.

Omgevingscommunicatie

Professionele omgevingscommunicatie (ook wel: projectcommunicatie) biedt de basis voor grip op het project en begrip, vertrouwen en participatie van betrokkenen. In die zin is communicatie een essentieel onderdeel van het proces- en projectmanagement van bouw- en ontwikkelingsprojecten. Bovendien vindt het plaats in alle fasen van een project: van planfase tot en met de uitvoerings- en beheerfase

Bewonersparticipatie

Hoe en wanneer betrek je bewoners en andere belanghebbenden bij het project? Hoe organiseer je dat? Aan de hand van onze participatieladder bepalen wij in overleg met de opdrachtgever bij welke vorm van participatie het project gebaat is en hoe we het participatieproces gaan vormgeven.

Actoren- en krachtenveldanalyses

Er bestaan verschillende modellen om een actoren- en krachtenveldanalyse uit te voeren. De modellen zijn een nuttig hulpmiddel om van verschillende belanghebbenden hun rol én macht vooraf goed in kaart te brengen. Een goede actorenanalyse vormt een solide basis en vergroot de effectiviteit van het participatieproces.

Vergunningen en procedures

Bij omgevingsmanagement hoort ook het verkrijgen van vergunningen en het voeren van overleg met het bevoegd gezag. Door onze integrale kennis op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, water en milieu en onze ervaring met project- en procesmanagement, kunnen wij  procedures naadloos op elkaar afstemmen en optimaal integreren in proces en planning.

BLVC-plan

Behalve in het vinden van draagvlak schuilt de uitdaging van omgevingsmanagement ook in het succesvol en tijdig afronden van wettelijke procedures die betrekking hebben op de omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veiligheid en milieu. Deze procedures vinden vaak hun weerslag in een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie).

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Johan van Alphen 

  +31 62 01 14 18 7

  Stuur mij een mail

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.