Infographic - routekaart naar een aardgasvrije gebouwde omgeving

In deze routekaart staat omschreven wat de route is op zowel regionaal (RES regio's) als lokaal niveau (gemeentes & wijken), naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Download infographic

 

Vraagstukken op het gebied van de Energietransitie

Transitievisie warmte

Gemeenten moeten in 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. In deze visie staat kort gezegd: welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en met welke duurzame bronnen de wijken verwarmd kunnen worden? Het komen tot de transitievisie warmte vraagt om inhoudelijke kennis van de verschillende warmtebronnen en een goed doordacht proces waarin samen met verschillende stakeholders nagedacht kan worden over de mogelijkheden. TAUW heeft deze kennis en procesbegeleiding in huis.

Lees meer  Samen van Start sessie

Wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij

In een transitievisie warmte stelt de gemeente vast wat de passende aardgasvrij-opties voor wijken en buurten zijn. En welke er vóor 2030 van het aardgas af kunnen. Voor deze wijken is de volgende stap het maken van een wijkuitvoeringsplan. Ook bewonersinitiatieven, zoals energiecoöperaties, nemen steeds vaker het heft in eigen hand en willen een plan maken om hun buurt of wijk aardgasvrij te maken. Op een manier en in een tempo dat bij de buurt past. TAUW ondersteunt haar opdrachtgevers hierbij, door middel van een participatieve aanpak.

Lees meer

Ruimtelijke inpassing wind- & zonne-energie (RES)

Dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken in welke gebieden zij het best duurzame energie kunnen opwekken om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit vergt een zorgvuldig afwegingsproces van overheden, samen met stakeholders, initiatiefnemers en bewoners. Elke energieregio dient op 1 juli 2021 een RES (Regionale Energie Strategie) gereed te hebben.

Lees meer

Lokaal Energieprogramma

Zijn er in uw gemeente locaties voor grootschalige opwekking van duurzame energie aangewezen in de Regionale Energiestrategie (RES)? Dan moet u in 2025 voor deze locaties een omgevingsvergunning kunnen afgeven aan een ontwikkelaar of energiecoöperatie. Heeft u wijken of andere gebieden in de Transitievisie Warmte aangewezen om daar aan de slag te gaan met de verduurzaming om zo het aardgasverbruik te verminderen? Misschien bent u al met de concrete uitwerking daarvan bezig in Wijkuitvoeringsplannen. Om zonne- en windenergie en duurzame warmte voor gebouwen te realiseren, moeten ze een plek krijgen in het omgevingsbeleid van de gemeente. Dit verwerkt u in een lokaal energieprogramma.

Lees meer

 

Contracteren & aanbesteden 

Door een diversiteit aan belangen en partijen is het organiseren van de energietransitie voor gemeenten een complexe opgave.

Voor de warmtetransitie is er een specifieke vraag weggelegd voor contracteren en aanbesteding. Hoe leg je de productie, transport en levering van warmte contractueel vast? En welke partijen heb je hierbij nodig?

Wilt u hierin worden begeleid? Tauw kan u ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van contractuele processen.

 

 

 

Projectreferenties Energietransitie

Nieuws op het gebied van de Energietransitie

23 februari 2021 | Nieuws

(Wijk)uitvoeringsplan: de volgende stap naar aardgasvrij

Gemeenten staan voor de opgave om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Voor wijken of clusters van woningen die in deze visie zijn aangewezen om voor 2030 van het aardgas af te…

5 februari 2021 | Nieuws

PlanMER Omgevingsvisie Provincie Utrecht goed ontvangen

TAUW heeft het planMER opgesteld voor de Omgevingsvisie en - verordening van de Provincie Utrecht. Het planMER heeft de provincie in een iteratief proces geholpen om kansen en knelpunten tussen ambities…

26 november 2020

Duurzaamste weg van Nederland - de N470 - officieel geopend

Lees verder...
3 november 2020

Burgerinitiatieven sleutel tot succes in de warmtetransitie

Lees verder...
29 september 2020

Eerste bevindingen pilot RES en milieueffectrapportage positief

Lees verder...

Aan de slag met de energietransitie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.