Nieuwe ambities en wetgeving

De schadelijke effecten van luchtverontreiniging op kwetsbare natuur, de biodiversiteit en de volksgezondheid werden de afgelopen jaren steeds duidelijker. Dat gevoel van urgentie leidde tot nieuwe ambities en wetgeving die de uitstoot van schadelijke stoffen sterk moeten verminderen. De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering en het Schone Lucht Akkoord vormen hiervan belangrijke voorbeelden. Bovendien leidt de komst van de Omgevingswet en nieuwe inzichten over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) tot verandering en aanscherping van bestaande wettelijke kaders.

Uitdagingen

Deze wet- en regelgeving zet een stip aan de horizon en bepaalt in grote lijnen de wettelijke kaders voor economische en ruimtelijke ontwikkeling. Maar globale kaders vertalen naar concreet beleid en maatregelen is een grote uitdaging voor overheden en bedrijven. Dit vraagt namelijk diepgaande technische kennis van emissies, verspreiding en neerslag (depositie), maar ook van juridische en beleidsmatige procedures en actuele wetgeving. Alleen met de juiste kennis worden vergunningstrajecten kansrijk én ontwikkelprojecten uitvoerbaar. Daarnaast mogen emissies die zijn vergund op basis van theoretisch vooronderzoek ook in de praktijk niet tot overmatige overlast leiden. Dit maakt dat continue monitoring een essentiële schakel is om te komen tot een gezonde luchtkwaliteit

 

Onze dienstverlening op het gebied van Luchtkwaliteit

TAUW helpt bedrijven en overheden met grootschalige verkenningen, beleidsadvies, specialistische geuronderzoeken, werkplekmetingen en meer. 

Advies over luchtkwaliteit

TAUW adviseert overheden en bedrijven bij de verbetering van luchtkwaliteit en het beperken van emissies. Dat doen we onder meer met beleidsadvies, het berekenen en modelleren van luchtkwaliteit en advisering over industriële emissies.

Lees meer

Luchtmetingen en emissiemetingen

Als organisatie wilt u zeker weten dat u voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit en emissies. TAUW creëert die zekerheid, met specialistische luchtmetingen en emissiemetingen en heldere advisering voor uw specifieke uitdaging. Op basis van jarenlange ervaring, met een team dat altijd voor u klaar staat. Dat zorgt voor optimale meetprogramma's, kwaliteitsborging van uw meetapparatuur en de gewenste rapportages voor het bevoegde gezag.

Lees meer

Stikstof gerelateerde dienstverlening

De nieuwe stikstofwetgeving maakt helder beleid en gedetailleerde vergunningsaanvragen belangrijker dan ooit. Realisatie van ontwikkelingsprojecten vraagt complexe berekeningen van stikstofeffecten, uitstootbeperkende maatregelen en uitgebreide verantwoordingen. TAUW ondersteunt organisaties daarbij. Door onze kennis van stikstof, ecologie en vergunningsprocedures nemen we organisaties in het hele proces de zorg uit handen.

Lees meer

Kunnen wij u helpen op het gebied van Luchtkwaliteit?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.