Wat zijn PFAS?

PFAS staat voor Poly- en PerFluorAlkyl Stoffen, een grote groep niet-afbreekbare stoffen die vanwege de vet-, vuil- en stofafstotende eigenschappen in veel producten worden toegepast. Daarnaaast kunnen PFAS een negatief effect hebben op gezondheid en milieu. 

Een aantal stoffen hiervan staan op de lijst van (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en worden internationaal gereguleerd. Bedrijven die ZZS gebruiken, moeten de uitstoot ervan zoveel mogelijk beperken.

 

Beluister onze PFAS Podcast

Tauw Nederland · TAUW Podcast #1 - PFAS

 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving over PFAS is nog volop in ontwikkeling. Tauw zit aan tafel met de beleidsmakers van de Rijksoverheid (ministerie van I&W) om praktijkervaringen te delen. De kennis die we daarmee opdoen vertalen we direct naar de praktijk om zo lagere overheden en bedrijven te ondersteunen bij deze complexe vraagstukken. In Nederland zijn inmiddels een aantal PFAS geclassificeerd als (potentieel) ZZS. Voor grond is inmiddels een landelijke minimum toepassingsnorm vastgesteld om emissies naar het milieu te beperken.

Hoe om te gaan met PFAS?

Overheden en bedrijven kunnen te maken krijgen met (mogelijk) PFAS-houdende materialen waaronder grond, bagger, RKGV (rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegzand), bouwstoffen en vaste afvalstoffen zoals waterzuiveringsslib en groenafval. Reguliere mogelijkheden om deze materialen af te zetten, zijn:

 • Hergebruiken
 • Recycling
 • Verbranden (definitieve verwijdering)
 • Storten
 • Overige nuttige toepassingen (zoals energieterugwinning)

De praktijk is echter weerbarstig wanneer materialen PFAS blijken te bevatten. Hergebruik is beperkt mogelijk en er zijn maar beperkte technieken voorhanden om deze materialen te reinigen en geschikt te maken voor hergebruik. Daarnaast is er in sommige situaties de verplichting om PFAS-houdende grond te saneren, wat tot ongewenste (hoge) kosten kan leiden als bijvoorbeeld storten de enigste optie is. 

 

Handige downloads

 • PFAS Factsheet

  Wat is het, hoe verspreidt het zich en wat zijn de consequenties?
  Meer weten over PFAS? U leest het in onze PFAS Factsheet.

  Download PFAS Factsheet


 • PFAS Capability Statement

  Kom meer te weten over wat TAUW voor u kan betekenen op het gebied van PFAS. Download onze Capability Statement om meer te weten te komen over onze diensten en maatwerkoplossingen.

  Download capability statement PFAS (NL) 

Onze dienstverlening 

Het is momenteel goed mogelijk om aan de geldende PFAS wet- en regelgeving te voldoen en tegelijkertijd gebruik te maken van de meest (kosten)efficiënte methodes om PFAS aan te pakken. Tauw biedt met onderstaande diensten volledige ondersteuning, van beleidsadvies tot analyses en begeleiding bij de afzet van materialen.

PFAS onderzoek en analyse 

Het Tijdelijk Handelingskader PFAS geeft in bepaalde situaties aanleiding tot onderzoek naar de aanwezigheid op PFAS. Dit leidt bij initiatiefnemers en uitvoerende partijen tot vragen als: Moet ik onderzoek doen? Wat voor onderzoek is dat dan? Wat zijn de gevolgen van de eventuele resultaten? Wat kan ik vervolgens met het onderzoek doen en wat niet? De adviseurs van Tauw kunnen deze vragen voor elke unieke situatie beantwoorden.

Lees meer

Grondstromenplan opstellen

Bij veel projecten in Nederland komen grond en bouwstoffen vrij. Denk aan het bouwen van garages of kantoren, het versterken van dijken of het ophogen van een terrein. Als opgegraven grond elders gebruikt wordt, dan kan het zijn dat deze met PFAS verontreinigd is. In het grondstromenplan zijn de randvoorwaarden voor grondverzet vastgelegd, zodat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan.

Lees meer

PFAS sanering – ontwerp en begeleiding

Als bodemsaneringsspecialist kan Tauw de volledige bodemsanering uitvoeren. We starten dan met een beoordeling van de grootte, methode en noodzaak van de sanering en werken een op maat gemaakte oplossing uit. Hiervoor hebben we specialistische kennis van risicobeoordelingen, inzicht in het stofgedrag en beschikbare saneringstechnieken voor PFAS in huis. Vervolgens begeleiden we het traject voor de vergunningverlening, de aanbesteding en de uitvoering van de werkzaamheden.

Lees meer

Kostenefficiënte en duurzame reiniging van PFAS-houdende grond

De aanwezigheid van PFAS in de grond kan uw projectplanning of bedrijfsvoering behoorlijk in de war schoppen. Met de innovatieve ‘soilwashing’ techniek is het mogelijk om de PFAS-houdende grond op een kostenefficiënte manier duurzaam te reinigen. Daarbij wordt PFAS na het wassen ook uit het waswater gehaald, zodat er geen grote verontreinigde reststromen ontstaan. Dankzij deze extractieve reiniging kan de grond opnieuw gebruikt worden.

Lees meer

PFAS in water, lucht en afvalstoffen

Heeft u te maken met (mogelijke) uitstoot naar lucht, lozing op het riool of oppervlaktewater en/of afvalstoffen? Dan bestaat de kans dat er PFAS inzit. Wij kunnen inschatten of PFAS hierbij relevant is, meten welke PFAS aanwezig zijn, adviseren hoe u de uitstoot van PFAS via de lucht en het water kan verminderen, en wat de afvoermogelijkheden van PFAS-houdende afvalstoffen zijn.

Lees meer

Vergunningsaanvragen PFAS

Vinden er wijzigingen in uw bedrijf plaats, zoals een nieuwe opslag van PFAS-houdende stoffen, veranderingen in de uitstoot van PFAS of aanpassingen in het productieproces? Dan zijn er waarschijnlijk bepaalde vergunningen vereist en is veelal ook aanvullend bodem-, afvalwater of luchtonderzoek nodig.

Lees meer

Veiligheidskundige ondersteuning bij verontreinigde grond

De risico’s van het werken met verontreinigde grond moeten voorafgaand aan de werkzaamheden worden bepaald. Wij adviseren over de (arbeidshygiënische V&G) maatregelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

Lees meer

 

 

 

Projectreferenties PFAS

Heeft u een vraag over PFAS?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.