Vakgebieden

We initiëren, denken mee, ondersteunen, stimuleren en werken mee aan een duurzame toekomst.

Bodem

De bodem vormt letterlijk én figuurlijk de basis onder ons bestaan. Het vormt het fundament, de bron van ons voedsel en de beschermer tegen de grillen…

Circulaire economie

In Nederland werken we toe naar een circulaire economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van materialen, herbestemmen van producten en besparen van…

Compliance HSE

In compliance zijn betekent dat uw bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te bereiken is een integrale aanpak genoodzaakt. Dankzij…

Digital Transformation

Wij geven vorm aan een vitale leefomgeving door waarde te halen uit data. TAUW ondersteunt opdrachtgevers in hun digitale transformatie en de ambitie om…

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Steden staan niet stil. De energietransitie, een klimaat adaptieve inrichting, de druk op de woningmarkt en mobiliteitsopgaven leggen flinke claims op…

Ecologie & Biodiversiteit

Bij TAUW staat Ecologie voor zorg voor onze leefomgeving, zodat deze ook in de toekomst van waarde blijft voor mens én dier. De ecologen van TAUW kijken…

Energietransitie

De energietransitie wordt weleens de grootste naoorlogse verbouwing van Nederland genoemd. Iedereen krijgt ermee te maken; van bedrijf tot bewoner, van…

Industriële locatieontwikkeling

Het belang van verduurzaming en klimaatadaptatie maakt (her)ontwikkeling van industriële locaties complexer dan ooit. Organisaties krijgen te maken met…

Klimaatadaptatie

Werken aan een klimaatbestendig NederlandDe Nederlandse overheid heeft ambities geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering (zowel stedelijk als…

Luchtkwaliteit

Goede luchtkwaliteit is essentieel voor een vitale leefomgeving. Daarom is er op Nederlands en Europees niveau toenemende aandacht voor het terugbrengen…

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet wordt de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de Grondwet. Deze nieuwe Omgevingswet bundelt 26 wetten…

Opgaven in het landelijk gebied

Omgaan met klimaatverandering is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onze leefomgeving. Omgaan met droogte, wateroverlast door hevige buien en…

PFAS

PFAS bevindt zich op verontrustend veel plekken in onze leefomgeving, zoals in de bodem, in oppervlakte- en grondwater en in de lucht. Door het grootschalige…

Inkoopadvies & contractmanagement

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die opereren op gebied van openbare inrichting, weg- en waterbouw is een goede samenwerking essentieel en zijn goede…

Stikstof

Helder stikstofbeleid en gedetailleerde vergunningsaanvragen zijn sinds de stikstofcrisis belangrijker dan ooit. Realisatie van ontwikkelingsprojecten…

Toekomstbestendige infrastructuur

Een infrastructuur die toekomstbestendig is, anticipeert op veranderingen en tegen een stootje kan. De adviseurs van TAUW zijn gespecialiseerd in deze…

Transaction and Responsible Investment Services

Aan een fusie of overname van een bedrijf zitten risico’s verbonden. Voldoet alles aan de wettelijke voorschriften en de vereisten in de vergunningen?…

Waterkwaliteit

Schoon water is essentieel voor plant- en diersoorten die in het water leven of van het water gebruikmaken. Ook de mens is afhankelijk van schoon water.…

Waterveiligheid & waterbouw

Om de leefbaarheid in onze delta duurzaam te kunnen garanderen, is het nodig de effectiviteit van onze waterstaatkundige werken regelmatig tegen het licht…

Waterzuivering & Waterketen

De waterketen loopt globaal tussen water winnen voor drinkwaterproductie en het lozen van gezuiverd afvalwater. Tauw is actief over de hele breedte van…

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn de meest schadelijke stoffen voor mens en milieu. Ze kunnen door veel processen in onze leefomgeving terechtkomen.…