Vakgebieden

We initiëren, denken mee, ondersteunen, stimuleren en werken mee aan een duurzame toekomst.

Asbest

In vrijwel alle gebouwen die tussen 1930 en 1994 zijn gebouwd en/of verbouwd, is de kans op asbest aanwezig. Dit heeft consequenties voor gebouwen en/of…

Bodem

De bodem vormt letterlijk én figuurlijk de basis onder ons bestaan. Het vormt het fundament, de bron van ons voedsel en de beschermer tegen de grillen…

Circulaire Economie

Nederland werken we toe naar een Circulaire Economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van materialen, herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen…

Compliance HSE

In compliance zijn betekent dat uw bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te bereiken is een integrale aanpak genoodzaakt. Dankzij…

Digital Transformation

Wij geven vorm aan een vitale leefomgeving door waarde te halen uit data. TAUW ondersteunt opdrachtgevers in hun digitale transformatie en de ambitie om…

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Steden staan niet stil. De energietransitie, een klimaat adaptieve inrichting, de druk op de woningmarkt en mobiliteitsopgaven leggen flinke claims op…

Ecologie & Biodiversiteit

Bij Tauw staat Ecologie voor zorg voor onze leefomgeving, zodat deze ook in de toekomst van waarde blijft voor mens én dier. De ecologen van Tauw kijken…

Energietransitie

De Energietransitie wordt steeds concreter en zichtbaarder in onze leefomgeving. Het bepalen van alternatieven voor aardgas is maatwerk. De oplossing voor…

Industriële locatieontwikkeling

Het belang van verduurzaming en klimaatadaptatie maakt (her)ontwikkeling van industriële locaties complexer dan ooit. Organisaties krijgen te maken met…

Klimaatadaptatie

Werken aan een klimaatbestendig NederlandDe Nederlandse overheid heeft ambities geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering (zowel stedelijk als…

Luchtkwaliteit

Goede luchtkwaliteit is essentieel voor een vitale leefomgeving. Daarom is er op Nederlands en Europees niveau toenemende aandacht voor het terugbrengen…

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat in 2022 in en bevat 26 ‘oude’ wetten m.b.t. bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Ondergrond

De ondergrond is letterlijk onze basis en heeft een prominente rol bij de invulling van alle maatschappelijke opgaves waar we in Nederland op dit moment…

Opgaven Landelijk Gebied

Omgaan met klimaatverandering is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onze leefomgeving. Omgaan met hitte, wateroverlast door hevige buien, van…

PFAS

Het betreft een grote groep stoffen waarvan een aantal stoffen op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat.

Risico's & contracten

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die opereren op gebied van openbare inrichting, weg- en waterbouw is een goede samenwerking essentieel en zijn goede…

Stikstof

Het verbieden van het PAS heeft directe gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en toekomstige initiatieven voor projecten

Toekomstbestendige infrastructuur

Een infrastructuur die toekomstbestendig is, anticipeert op veranderingen en tegen een stootje kan. De adviseurs van TAUW zijn gespecialiseerd in deze…

Transactional Services

Aan een fusie of overname van een bedrijf zitten risico’s verbonden. Voldoet alles aan de wettelijke voorschriften en de vereisten in de vergunningen?…

Waterveiligheid & waterbouw

Om de leefbaarheid in onze delta duurzaam te kunnen garanderen, is het nodig de effectiviteit van onze waterstaatkundige werken regelmatig tegen het licht…

Waterzuivering & Waterketen

De waterketen loopt globaal tussen water winnen voor drinkwaterproductie en het lozen van gezuiverd afvalwater. Tauw is actief over de hele breedte van…