Op welk gebied

We initiëren, denken mee, ondersteunen, stimuleren en werken mee aan een duurzame toekomst.

Stikstof

Het verbieden van het PAS heeft directe gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en toekomstige initiatieven voor projecten

PFAS

Het betreft een grote groep stoffen waarvan een aantal stoffen op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat in 2022 in en bevat 26 ‘oude’ wetten m.b.t. bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Asbest

In vrijwel alle gebouwen die tussen 1930 en 1994 zijn gebouwd en/of verbouwd, is de kans op asbest aanwezig. Dit heeft consequenties voor gebouwen en/of…

Bodem

De bodem vormt letterlijk én figuurlijk de basis onder ons bestaan. Het vormt het fundament, de bron van ons voedsel en de beschermer tegen de grillen…

Circulaire Economie

Nederland werken we toe naar een Circulaire Economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van materialen, herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen…

Compliance HSEQ

Compliance houdt in dat uw bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij is een integrale aanpak genoodzaakt. Dankzij jarenlange ervaring…

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Steden staan niet stil. De energietransitie, een klimaat adaptieve inrichting, de druk op de woningmarkt en mobiliteitsopgaven leggen flinke claims op…

Digital Transformation

Wij geven vorm aan een vitale leefomgeving door waarde te halen uit data. TAUW ondersteunt opdrachtgevers in hun digitale transformatie en de ambitie om…

Ecologie, natuur & biodiversiteit

Bij Tauw staat Ecologie voor zorg voor onze leefomgeving, zodat deze ook in de toekomst van waarde blijft voor mens én dier. De ecologen van Tauw kijken…

Energietransitie

De energietransitie wordt steeds concreter en zichtbaarder in onze leefomgeving. Het bepalen van alternatieven voor aardgas is maatwerk. De oplossing voor…

Infrastructuur

Voor infrastructurele ingrepen is draagvlak nodig. Maar hoe creëert u dat? Die vraag leeft onder veel publieke en private partijen die werken aan het realiseren…

Klimaatadaptatie

Werken aan een klimaatbestendig NederlandDe Nederlandse overheid heeft ambities geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering (zowel stedelijk als…

Locatieontwikkeling

De (her-)ontwikkeling van een fabrieks- en bedrijfslocatie is een complex proces. Tauw helpt u bij de ontwikkeling van uw bedrijfslocatie binnen de totale…

Luchtkwaliteit

Goede luchtkwaliteit is essentieel voor een vitale leefomgeving. Daarom is er op Nederlands en Europees niveau toenemende aandacht voor het terugbrengen…

Ondergrond

De ondergrond is letterlijk onze basis en heeft een prominente rol bij de invulling van alle maatschappelijke opgaves waar we in Nederland op dit moment…

Opgave Landelijk Gebied

Omgaan met klimaatverandering is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onze leefomgeving. Omgaan met hitte, wateroverlast door hevige buien, van…

Risico's & contracten

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die opereren op gebied van openbare inrichting, weg- en waterbouw is een goede samenwerking essentieel en zijn goede…

Transacties

Aan een fusie of overname van een bedrijf zitten risico’s verbonden. Voldoet alles aan de wettelijke voorschriften en de vereisten in de vergunningen?…

Waterveiligheid & waterbouw

Om de leefbaarheid in onze delta duurzaam te kunnen garanderen, is het nodig de effectiviteit van onze waterstaatkundige werken regelmatig tegen het licht…