Bekijk onze dienstverlening in Ecologie

Biodiversiteit

Een rijke biodiversiteit is essentieel voor een gezonde mensheid. Het houdt ecosystemen in stand die ons een prachtige natuur, maar ook voeding, bouwmaterialen en grondstoffen brengt. Daarom werken we samen met onze opdrachtgevers aan het behoud en herstel van biodiversiteit in onze leefomgeving. Vanuit onze ambitie om ecosystemen wereldwijd te herstellen, met concrete oplossingen voor uw organisatie.

Meer over biodiversiteit

 

Soortenbescherming

Bijna elk project (sloop, renovatie, beheer en onderhoud of een event) heeft impact op de nabijgelegen flora en fauna, wellicht ook op beschermde soorten. In dat geval bent u volgens de Wet natuurbescherming verplicht om dit in kaart te brengen en mogelijk aanvullende acties te ondernemen. Denk aan een ecologische quickscan, aanvullend onderzoek, etc.

Meer over soortenbescherming

 

Gebiedsbescherming Natura 2000

Plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere plannen en projecten, mogen de natuurwaarden waarvoor een Natura2000-gebied is aangewezen, niet significant negatief beïnvloeden. Dit kan gaan om direct ruimteverlies ten behoeve van gestelde natuurdoelen, maar ook indirecte effecten, zoals de uitstoot van stikstof wat effect heeft op vegetatie in nabijgelegen gebieden. In Nederland is een zorgvuldige afweging gewaarborgd via een vergunningenstelsel,  voor projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.

Meer over Natura 2000

Gebiedsbescherming NNN

Het NNN zorgt in Nederland voor een robuust leefgebied voor leefgemeenschappen, biedt kansen voor her-kolonisatie en verkleint daarmee de kans op het uitsterven van vitale soortgroepen. Voorheen was dit de ecologische hoofdstructuur (EHS).

Meer over NNN

Aquatische ecologie en waterkwaliteit

Als waterbeheerder bent u verantwoordelijk voor schoon water. Schoon in de zin van ecologisch gezond maar ook schoon om in te zwemmen. Waterschappen en gemeenten en ook het Rijk, provincies en particulieren komen bij ons met vragen over waterkwaliteit, beheer en inrichting. Lees verder wat wij voor u kunnen doen op het gebied van de Kaderrichtlijn Water, ecologische monitoring, beek- en rivierherstel, DNA-technieken en zwemwater.

Meer over aquatische ecologie

Ecologische inrichting en beheer

Openbaar groen in de stad of in het buitengebied, moet steeds vaker meerdere gebruiksfuncties hebben. Door een groeiend ruimtegebrek, wordt bijvoorbeeld openbaar groen ingezet voor klimaatbeheersing, vergroten van natuurwaarde, functioneel ruimtegebruik, recreatie etc. Tauw helpt onder andere gemeenten en waterschappen bij de keuzes in de balans tussen deze functies, de uitvoerbaarheid en het beheer. Lees verder over natuurinclusief bouwen, praktische beheertools voor water en bomen en bestrijding van invasieve soorten.

Meer over ecologische inrichting en beheer

 

Tauw, toonaangevend adviesbureau binnen de ecologie

Met ruim 35 ecologen één van de grootste Nederlandse bureaus op het gebied van natuur.

Wij zijn thuis in onder andere de Wet natuurbescherming (Wnb), Natuurnetwerk Nederland (NNN), Programma Aanpak Stikstof (PAS), Milieu Effect Rapportages (MER), Kader Richtlijn Water (KRW), natuurontwikkeling en -beheer, stadsecologie, biodiversiteit en waterkwaliteit. Onze expertise en ervaring reikt van soortgericht veldonderzoeken en monitoring tot inrichtingsontwerpen, opstellen van beleidskaders en effectbeoordelingen van -vaak complexe- ruimtelijke ingrepen.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.