Tauw, toonaangevend adviesbureau binnen de ecologie

Met ruim 35 ecologen één van de grootste Nederlandse bureaus op het gebied van natuur.

Wij zijn thuis in onder andere de Wet natuurbescherming (Wnb), Natuurnetwerk Nederland (NNN), Programma Aanpak Stikstof (PAS), Milieu Effect Rapportages (MER), Kader Richtlijn Water (KRW), natuurontwikkeling en -beheer, stadsecologie, biodiversiteit en waterkwaliteit. Onze expertise en ervaring reikt van soortgericht veldonderzoeken en monitoring tot inrichtingsontwerpen, opstellen van beleidskaders en effectbeoordelingen van -vaak complexe- ruimtelijke ingrepen.

 

Natuurwetgeving: toetsing en advies

Plannen en projecten hebben bijna altijd effect op de natuur. Het is wettelijk verplicht om die effecten voor de uitvoering in beeld te brengen en een vergunning aan te vragen. Wij helpen u bij toetsingen aan natuurwetgeving, juridische vraagstukken, adviseren in beleid en ondersteunen bij vergunningverlening. Neem contact met ons op of lees verder over onze ervaring met de Wet natuurbescherming, Omgevingswet, Natura 2000, PAS en NNN.

Meer over natuurwetgeving en ruimtelijke plannen 


Natuurlijk kapitaal en biodiversiteit

“Samen voor biodiversiteit” luidt het Deltaplan Biodiversiteit. Tauw draagt graag haar steentje bij aan de uitwerking van herstel van biodiversiteit in natuur, landbouw, openbare ruimtes en ook in de stad. Wij helpen u bij het toepassen van natuurlijk kapitaal en nieuwe ideeën voor het verhogen van biodiversiteit. Neem contact met ons op of lees verder over ecosysteemdiensten en het aanpakken van transitieopgaven met natuur.

Meer over natuurlijk kapitaal en biodiversiteit 


Aquatische ecologie en waterkwaliteit

Als waterbeheerder bent u verantwoordelijk voor schoon water. Schoon in de zin van ecologisch gezond maar ook schoon om in te zwemmen. Waterschappen en gemeenten en ook het Rijk, provincies en particulieren komen bij ons met vragen over waterkwaliteit, beheer en inrichting. Lees verder wat wij voor u kunnen doen op het gebied van de Kaderrichtlijn Water, ecologische monitoring, beek- en rivierherstel, DNA-technieken en zwemwater.

Meer over aquatische ecologie en waterkwaliteit 


Ecologische inrichting en beheer

Openbaar groen in de stad of in het buitengebied, moet steeds vaker meerdere gebruiksfuncties hebben. Door een groeiend ruimtegebrek, wordt bijvoorbeeld openbaar groen ingezet voor klimaatbeheersing, vergroten van natuurwaarde, functioneel ruimtegebruik, recreatie etc. Tauw helpt onder andere gemeenten en waterschappen bij de keuzes in de balans tussen deze functies, de uitvoerbaarheid en het beheer. Lees verder over natuurinclusief bouwen, praktische beheertools voor water en bomen en bestrijding van invasieve soorten.

Meer over ecologische inrichting en beheer 

 

Ecologische data en geo-informatie

Ecologische data en geografische informatie heeft een steeds prominentere rol in projecten en plannen. We verzamelen met zijn allen steeds meer waarnemingen en gegevens. Tauw is continu bezig om het digitaal inwinnen, het verwerken en bewaren van informatie te optimaliseren. Wilt u weten wat voor winst dit oplevert voor uw project? Lees dan verder over onze innovatieve (veldwerk)methodes, datagebruik en de ecoviewer.

Meer over ecologische data en geo-informatie Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Frank Aarts
T: +31 62 11 06 31 5
E:frank.aarts@tauw.com
LinkedIn
Frank Aarts