Whitepaper 'Leidraad voor bouwen aan Biodiversiteit'

Van kavel en wijk naar natuurinclusieve steden en dorpen

Het natuurinclusief bouwen van nu beperkt zich vooral tot bouwwerken. Daarmee bereiken we te weinig als het gaat om meer groen en biodiversiteit in steden en dorpen. Hoe dat beter kan? Wij stellen voor om natuurinclusief bouwen op te schalen tot een methode om de stad te vergroenen en de relatie met het buitengebied te herstellen. Een uitdaging voor overheden, bouwers en ontwerpers.

 

Whitepaper aanvragen

 

 

Vraagstukken op het gebied van Ecologie & Biodiversiteit

Biodiversiteit

Een rijke biodiversiteit is essentieel voor een gezonde mensheid. Het houdt ecosystemen in stand die ons een prachtige natuur, maar ook voeding, bouwmaterialen en grondstoffen brengt. Daarom werken we samen met onze opdrachtgevers aan het behoud en herstel van biodiversiteit in onze leefomgeving. Vanuit onze ambitie om ecosystemen wereldwijd te herstellen, met concrete oplossingen voor uw organisatie.

Lees meer

Natuurontwikkeling en beekherstel

De kwaliteit van natuur en water in Nederland staat onder druk. Ingrijpen is nodig om achteruitgang van biodiversiteit te voorkomen. Tegelijkertijd biedt natuur ruimte voor ontspanning én vrijheid voor de mens. Kortom: een complexe omgeving van weinig ruimte en veel gebruikers. Dat vraagt om een integrale en gezamenlijke aanpak.

Lees meer

Impact van plannen op flora & fauna (ecologisch onderzoek)

Bijna elk project (sloop, renovatie, beheer en onderhoud of een event) heeft impact op de nabijgelegen flora en fauna, wellicht ook op beschermde soorten. In dat geval bent u volgens de Wet natuurbescherming verplicht om dit in kaart te brengen en mogelijk aanvullende acties te ondernemen. Denk aan een ecologische quickscan, aanvullend onderzoek, etc.

Lees meer

Impact van plannen op Natura 2000 gebieden

Plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere plannen en projecten, mogen de natuurwaarden waarvoor een Natura2000-gebied is aangewezen, niet significant negatief beïnvloeden. Dit kan gaan om direct ruimteverlies ten behoeve van gestelde natuurdoelen, maar ook indirecte effecten, zoals de uitstoot van stikstof wat effect heeft op vegetatie in nabijgelegen gebieden. In Nederland is een zorgvuldige afweging gewaarborgd via een vergunningenstelsel,  voor projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.

Lees meer

Impact van plannen op NNN- gebieden (Natuurnetwerk Nederland)

Het NNN zorgt in Nederland voor een robuust leefgebied voor leefgemeenschappen, biedt kansen voor her-kolonisatie en verkleint daarmee de kans op het uitsterven van vitale soortgroepen. Voorheen was dit de ecologische hoofdstructuur (EHS).

Lees meer

Waterkwaliteit

Schoon water is essentieel voor plant- en diersoorten die in het water leven of van het water gebruikmaken. Ook de mens is afhankelijk van schoon water. Bijvoorbeeld als het gaat om recreatieplassen, drinkwater of landbouw. Het bereiken en/of in stand houden van een goede waterkwaliteit, passend bij de functies van een watersysteem, legt een zware last op de schouders van waterbeheerders.

Lees meer

 

Nieuws op het gebied van Ecologie & Biodiversiteit

14 februari 2024 | Nieuws

TAUW onderschrijft manifest voor meer samenwerking bij verduurzaming bedrijventerreinen

Samenwerking cruciaal voor realisatie van duurzame, groene, gezonde en klimaatadaptieve terreinenTAUW heeft vandaag, samen met een coalitie van maatschappelijke organisaties en bedrijven, het ‘Manifest…

13 maart 2023 | Nieuws

Gouda bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2023

Gouda is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De gemeente zet zich samen met veel bewoners bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven…

26 oktober 2022

TAUW draagt bij aan groene bedrijventerreinen dankzij miljoenenimpuls

Lees verder...
23 juni 2022

Bouwsector slaat handen ineen voor meer biodiversiteit met Stichting…

Lees verder...
16 maart 2022

Arnhem bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2022

Lees verder...

Kunnen wij u helpen op het gebied van Ecologie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.