Beoordeling effecten van gebruik

Natura 2000 gebieden worden beschermd in de Wet natuurbescherming. Welke effecten van gebruik hebben mogelijk invloed op het natuurlijk kapitaal van een gebied? Die vraag moet volgens de wet worden beantwoord in beheerplannen voor Natura 2000-gebieden. Onder voorwaarden worden zulke vormen van gebruik als ‘vergunningvrij’ beoordeeld.
Tauw maakte niet alleen de beheerplannen voor meer dan 20 Natura 2000-gebieden, maar beoordeelde ook de effecten van het bestaande gebruik. Bijvoorbeeld van grote bedrijven, energiecentrales en grondwateronttrekkingen.

Ecologisch toezicht

Wilt u voorkomen dat u bij werkzaamheden de Wet natuurbescherming overtreedt? Bijvoorbeeld bij de aanleg van woonwijken, wegen, leidingtracés of bedrijventerreinen? Vraag dan een van de ervaren ecologen van Tauw om daarop toezicht te houden. Dan bespreekt hij bespreekt bijvoorbeeld tijdens bouwvergaderingen welke werkzaamheden tot schade kunnen leiden aan beschermde soorten. Denk aan broed- en weidevogels, vleermuizen, vissen of planten. Hoe kunt u de schade beperken of voorkomen? De ecoloog helpt u bij het maken van een mitigatieplan. Is dat plan getoetst aan bevoegd gezag, dan kan de ontheffingsaanvraag worden ingediend bij de provincie.

Passende beoordeling Natura 2000

Een toetsing aan de Wet natuurbescherming is voor bijna elk plan, ieder project en elke handeling noodzakelijk. Tauw helpt u met een natuurtoets of ecologische quick scan (oriënterend onderzoek) of een passende beoordeling (meer diepgaand). Telkens opnieuw geldt dezelfde vraag. Kunnen de 'instandhoudingsdoelen' van Natura 2000-gebieden worden geschaad? Is dat het geval, dan moeten oorzaken, voorwaarden en andere gegevens worden verzameld. We bepalen effecten van stikstofdepositie, geluid, licht of veranderingen in de hydrologie op natuur. Daarbij maken we gebruik van andere disciplines binnen Tauw. De rapporten die we maken, worden gebruikt in vergunningprocedures.

Op de voet

De experts van Tauw houden de uitspraken van rechterlijke instanties goed bij. Dat is in dit vakgebied essentieel; daardoor kunnen we u goed adviseren. Ook maken we steeds gebruik van de meest recente inzichten over de mogelijke effecten van een ingreep op flora en fauna. Als ingenieursbureau hebben we veel ervaring met projecten over de volle breedte. Van een nieuwe brug over de Waal tot een kolengestookte energiecentrale en van fietspaden tot boerderijverplaatsingen. Bent u benieuwd wat onze experts voor u kunnen betekenen? Benader ons dan voor een kennismakingsgesprek.

Diensten Ecologie

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Wat kunnen wij doen voor de insecten?

Bladvalmodel voorspelt ruimingslocaties

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Frank Aarts
T: +31 62 11 06 31 5
E:frank.aarts@tauw.com
LinkedIn
Frank Aarts

De ecologen van Tauw op twitter

Onze ecologen zitten ook op twitter. Neem een kijkje in onze ecologiekeuken en volg ze op  @Tauwecologie