Eén gebied, meerdere opgaven

De afgelopen eeuw is de essentie van het platteland rigoureus gewijzigd. Zeker in Nederland, waar alles zich op een relatief klein oppervlak afspeelt. Innovaties en modernisering hebben hier een grote impact gehad. Het stedelijk gebied rukt op en de laatste decennia neemt de recreatieve druk toe.

Gebiedsprocessen

In het landelijk gebied spelen - naast regionale belangen - ook vaak nationale belangen zoals het waarborgen van de waterveiligheid, duurzame drinkwatervoorziening, een goede kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, en het verbeteren en beschermen van de biodiversiteit. Meerdere opgaven binnen een gebied worden vaak opgepakt in gebiedsprocessen (waarbij één bepaalde opgave vaak aanleiding is om andere opgaven op mee te laten liften). Voorbeelden hiervan zijn

  • Stikstof projecten waarbij gebiedsprocessen zich afspelen rondom een natura 2000 gebied en waarin recreatie of verduurzaming van de landbouw meeliften.
  • Of juist samenwerkingsverbanden in de afwalwaterketen zoals RIVUS waarin gezamenlijke gebiedsontwikkeling, onderzoek en kennisinvestering plaatsvindt.
  • Goed voorbeeld is ook de energietransitie, waarbij Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s die allemaal een regionale energie strategie (RES) gaan opstellen.

Bij al deze projecten laat de samenwerking zich niet op voorhand beperken door sectoraal beleid of door slechts één financieringsbron, maar wordt de gebiedsopgave daadwerkelijk integraal benaderd.

De adviseurs van TAUW hebben veel ervaring met groenblauwe gebiedsontwikkelingen en de dynamische processen die daarbij komen kijken. Elk van de partijen heeft zijn eigen belangen en verantwoordelijkheden, die er allemaal toe doen. Het in goede banen leiden van het (plan)proces in dit soort projecten is een expertise op zich, en ook de diverse rollen in Integraal projectmanagement (IPM) kunnen we hierin goed vervullen. Met een team van inhoudelijke experts beheersen we de vele facetten die nodig zijn voor deze gebiedsprocessen.

 

Vraagstukken op het gebied van Opgave Landelijk Gebied

Klimaatadaptatie landelijk gebied (Droogte & waterkwaliteit)

Door klimaatverandering heeft het landelijk gebied in Nederland het flink te verduren. Hevige stortbuien en kurkdroge zomers eisen zo hun tol. Maar hoe ga je als beheerder om met vraagstukken als droogtestress of clusterbuien? De adviseur van TAUW helpen u graag een stap verder.

Lees meer

Natuur & Ecologie

Bij Tauw staat Ecologie voor zorg voor onze leefomgeving, zodat deze ook in de toekomst van waarde blijft voor mens én dier. De ecologen van Tauw kijken breder dan alleen wetgeving en beleid. We sturen gericht op het vergroten van biodiversiteit en duurzame oplossingen.

Lees meer

Waterzuivering & Waterketen

De waterketen loopt globaal tussen water winnen voor drinkwaterproductie en het lozen van gezuiverd afvalwater. Tauw is actief over de hele breedte van dit vakgebied. Van grondwateronttrekkingen tot drinkwatertransportsystemen en van watertechnologie tot afvalwaterwater. Dat doen we ook voor riolering, bergbezinkbassins en voor verbetering van infiltratievoorzieningen. Daarnaast lopen we voorop op het gebied van nieuwe sanitatie.

Lees meer

Bodem

De bodem vormt letterlijk én figuurlijk de basis onder ons bestaan. Het vormt het fundament, de bron van ons voedsel en de beschermer tegen de grillen van het klimaat. In het dichtbevolkte Nederland wordt de bodem vaak voor meerdere functies tegelijkertijd gebruikt. Echter, dit kan alleen als de bodem vitaal is en het bodemgebruik geen afbreuk doet aan die vitaliteit maar deze versterkt.

Lees meer

Waterveiligheid & Waterbouw

De veiligheid van dijken wordt voor een groot deel bepaald door processen die zich in de ondergrond afspelen en dus slecht zichtbaar zijn. Onze experts op het gebied van geohydrologie lopen voorop in de kennisontwikkeling op dit vlak. Zowel voor de beoordeling van de dijkveiligheid als voor het inrichten van monitoring- en meetprogramma’s. Daarnaast is getraind in het klimaatbewust kijken naar dijkversterkingen en waterbouwkundige werken, waarbij de termen 'Building with Nature' en 'CO2 gestuurd ontwerpen' centraal staan.

Lees meer

Energietransitie & waterschappen

De energietransitie is (soms in iets andere vorm) zowel in het landelijk als stedelijk gebied merkbaar. Zo is de bijdrage van de waterschappen aan de energietransitie gericht op het energieneutraal zijn in 2050. Daarvoor benutten zij hun rioolwaterzuiveringsinstallaties (biogas), watergangen, poldergemalen en eigen terreinen. Tauw denkt hier graag in mee.

Lees meer

 

Whitepaper Droogte: onderweg naar een handelingsperspectief

Het wordt steeds droger in Nederland. De afgelopen jaren is er een aantal negatieve neerslagrecords verbroken en toekomstscenario’s van het KNMI laten zien dat het neerslagtekort ook de komende jaren toe gaat nemen. Dat heeft ingrijpende effecten op veel sectoren en de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen zijn groot. Om in de toekomst beter om te gaan met droogte is er een ander handelingsperspectief nodig die verder gaat dan de traditionele beleidslijn ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Zet vanaf nu in op ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’!

Whitepaper aanvragen

 

Samen naar een toekomstbestendige site

Ontdek in onze video hoe wij samen met onze klanten werken aan een leefomgeving in balans. Een leefomgeving waar stedelijk, landelijk, infrastructureel en industrieel gebied in harmonie naast elkaar kunnen bestaan. Zo zijn we de toekomst altijd een stap voor en bent u gegarandeerd van een duurzame, toekomstbestendige site.

 Bekijk video

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van Opgave Landelijk Gebied?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.