Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beschermt de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in Europa. In deze richtlijn wordt omschreven aan welke eisen de waterkwaliteit van Europese wateren moet voldoen, namelijk:

  • Een goede chemische toestand
  • Een goede ecologische toestand

De KRW is vertaald naar diverse landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. Waterbeheerders werken hard om doelstellingen te halen, maar doen dit niet alleen. Samenwerking tussen relevante stakeholders (die hun beleid of beheer kunnen aanpassen of maatregelen nemen) is hierbij essentieel.

 

Goede zwemwaterkwaliteit 

Schoon en gezond water is essentieel om tijdens zwemmen en recreëren gezondheidsklachten te voorkomen. Het beheer van zwemwater wordt via Europese wetgeving geregeld.

TAUW ondersteunt waterbeheerders in het monitoren van de zwemwaterkwaliteit, bij het in beeld brengen van vervuilende bronnen en bijbehorende maatregelen, en bij het opstellen van (verplichte) zwemwaterprofielen. Dit advies richt zich op officiële zwemwaterlocaties, maar ook op bijvoorbeeld waterspeelplaatsen en evenementen. Overal waar mensen in water recreëren.

Ecohydrologie

De kracht van TAUW zit in het integraal benaderen van vraagstukken in de openbare ruimte. In het landelijk gebied worden de projecten gestoeld op een goede kennis van het functioneren van bodem en watersysteem (abiotiek) en het reageren van de ecologie daarop (biotiek) . Juist dit raakvlak is belangrijk om tot de juiste oplossingen te komen, die een meerwaarde bieden voor het systeem en de omgeving. Dit raakvlak is veelal ook complex, door de opbouw van de Nederlandse bodem en watersystemen. Veel van de Nederlandse natuurgebieden en landschappen zijn zo uniek, door de grote variatie op een klein oppervlak.

Lees meer

 

Onze projectaanpak omtrent waterkwaliteit

TAUW kan u ondersteunen in de gehele keten van beleid, plannen, onderzoek & monitoring, ontwerp, uitvoering & vergunningen en beheer. Onze kracht ligt in resultaatgericht werken. Streven naar producten die écht bruikbaar zijn, binnen verschillende lagen van de organisatie.

Beleid

Het in stand houden van een goede waterkwaliteit is zowel belangrijk voor een goed ecosysteem als voor een veilige en schone leefomgeving. Beleid is de basis voor het realiseren en in stand houden van die goede waterkwaliteit. Het scherpt de kaders om tot een goede waterkwaliteit te komen. Zowel landelijk als regionaal. 

Lees meer

Plannen 

Om ook daadwerkelijk werk te maken van een goede waterkwaliteit moet het beleid worden doorvertaald naar plannen, waaronder beheersplannen, uitvoeringsplannen en gebiedsprocessen. TAUW heeft jarenlange ervaring op dit gebied en ondersteunt (regionale) partners hierbij.  

Lees meer

Onderzoek & monitoring

Onderzoek & monitoring is noodzakelijk om tot een goede uitvoering van de plannen te komen. Er is immers vaak nog een verdiepende slag nodig om plannen verder te kunnen brengen richting de uitvoering van maatregelen. Dat doen we andere aan de hand van watersysteemanalyses, effectstudies en monitoring.  

Lees meer

Ontwerpfase 

In de ontwerpfase vertalen we visies en beleid naar praktische, uitvoerbare plannen. We nemen de resultaten uit onderzoeken en monitoring mee om tot de gewenste nieuwe situatie te komen. Waterkwaliteit is (nagenoeg) nooit een enkelvoudig doel van projecten; we bezien waterkwaliteit veelal in samenhang met natuur, klimaat en economische dragers in het landelijk gebied.

Lees meer

Uitvoering en vergunningen 

Vergunningen zijn essentieel om plannen te kunnen realiseren. Moeten deze gecombineerd worden ingediend of juist los van elkaar? Wij helpen bij dit soort vraagstukken en weten ook hoe we onder de nieuwe Omgevingswet de vergunningen tijdig een op juiste detailniveau een plek moeten geven. Hiervoor is een zekere mate van detaillering in de ontwerpen nodig en afstemming met het bevoegd gezag.

Lees meer

Beheer en onderhoud

Tijdens de ontwerpfase van het project is het belangrijk om voor ogen te houden dat het ontwerp beheerbaar is. En tegen welke kosten. We stellen beheerplannen op om beleid nader uit te werken en om dit praktisch vorm te geven.

Lees meer

Interessante downloads

 

 

Projectreferenties Waterkwaliteit

Heeft u een vraag over Waterkwaliteit (Schoon water)

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.