Het belang van bereikbaarheid

Wegen zijn belangrijk voor Nederland als transportland. Een goede doorstroming van het hoofdwegennet is essentieel, waarbij veiligheid en milieukwaliteit de noodzakelijke kaders schetsen. Daarnaast is een goede (lokale) bereikbaarheid van groot belang voor de leefbaarheid van ons land. Een belangrijke trend bij dit alles is het groeiende duurzaamheidbesef bij overheden.

Belangrijke initiatieven

Tauw constateert een groot aantal landelijke initiatieven rond duurzaamheid. Zo is het voorlopige beoordelingskader BREEAM-Infra gereed voor de certificering van droge infra. Daarnaast is er de doorontwikkeling van het DuurzaamheidsKompas door TNO tot rekeninstrumentarium voor aanbestedingen, waarbij een link wordt gelegd met DuboCalc en met BREEAM-Infra. Een andere belangrijke ontwikkeling is de Aanpak Duurzaam GWW; daarmee krijgt duurzaamheid een structurele rol toebedeeld gedurende de gehele levenscyclus van een project. Deze aanpak sluit nauw aan op het door ons ontwikkelde DuurzaamheidsKompas (met als doel infra-projecten in verschillende projectfasen te toetsen op duurzaamheidsaspecten).

Duurzame verlichting en fietspaden

Een belangrijk gevolg van deze ontwikkelingen is bijvoorbeeld de toenemende aandacht voor het (al dan niet) toepassen van duurzame openbare verlichting. Verlichting kan ervoor zorgen dat situaties veiliger worden en dat mensen zich veilig voelen… of juist niet. Sociale veiligheid speelt vooral voor fietsers een rol. Fietsers krijgen de laatste tijd bijzondere aandacht. Vooral grote steden anticiperen hierop door de aanleg van goede verbindingsroutes en fietssnelwegen. Wij zijn ervan overtuigd dat kleinere overheden dit voorbeeld zullen volgen.


Rond het thema Duurzame wegen biedt Tauw een groot aantal diensten:

  • Verlichting
  • Energiebesparing
  • Duurzaam fietspad
  • Duurzaam GWW

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Bekijk ook

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.