Thema's op het gebied van toekomstbestendige infrastructuur

Wegenbouw & mobiliteit

Onze opdrachtgevers staan voor grote inpassingsvraagstukken. Niet alleen bij het aanleggen van nieuwe wegen, maar ook bij vervangings- en renovatieopgaven van kunstwerken en wegen. Vraagstukken waar de toegewijde adviseurs van TAUW in ondersteunen en adviseren. Dit gebeurt in alle projectfases. Van planvorming tot en met de realisatiefase.

Lees meer

Energie infrastructuur

We staan voor een grote opgave rondom energie in Nederland. Vanwege de snelle groei van het duurzame elektriciteitsaanbod en de toenemende vraag naar energie is het versterken van het elektriciteitsnetwerk nodig. Zonne- en (zee)windenergie vormen in toenemende mate een belangrijk onderdeel van de energieopwekking. Lokaal wordt vaak meer energie opgewekt dan voor direct gebruik nodig is en daarom wordt er terug geleverd aan het net, maar het huidige netwerk kan dit niet overal aan. Energieleveranciers zijn daarom momenteel het netwerk aan het verzwaren. TAUW ondersteunt hierbij door middel van onderzoek en advies.

Lees meer

Waterveiligheid & waterbouw

Om de leefbaarheid in onze delta duurzaam te kunnen garanderen, is het nodig de effectiviteit van onze waterstaatkundige werken regelmatig tegen het licht te houden. Zo leiden nieuwe klimaat inzichten bijvoorbeeld tot versterking van onze waterkeringen en inrichting van piekbergingen terwijl schaalvergroting in de scheepvaart om verruiming van onze waterwegen vraagt. Beheerders van onze waterstaatkundige werken staan voor een grote opgave om zo goed mogelijk te anticiperen op de toekomst.

Lees meer

 

 

Verbindingen leggen is de sleutel

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat integraal werken de gemeenschappelijke deler is in infrastructurele projecten. Het is hierbij van essentieel belang om letterlijk en figuurlijk verbindingen te leggen, zodat een robuuste en adaptieve leefomgeving kan worden gerealiseerd. 

  • Zo zijn waterbergingsopgaven goed te combineren met natuurontwikkeling.
  • En kun je de aanleg van nieuwe wegen slim combineren met de duurzame opwek en het transport van elektriciteit.
  • Denk bijvoorbeeld ook aan de combinatie van een dijkversterking met gebiedsontwikkeling.
  • Of het direct verduurzamen van verouderde wegen en kunstwerken, als ze toch moeten worden vervangen (vervangingsopgave).

De adviseurs van TAUW beschikken over de kennis om binnen infrastructurele projecten verbindingen te leggen met andere maatschappelijke uitdagingen zoals biodiversiteitklimaatverandering, een circulaire samenleving of de energietransitie. 

Het belang van participatie

TAUW is goed in het leiden en faciliteren van processen. Binnen projecten zetten we in op bruikbare en toegankelijke data en zorgen we ervoor dat de omgeving (stakeholders) goed worden betrokken. Door het vergroten van enthousiasme en betrokkenheid in deze participatieve processen kunnen we de uitkomsten met succes integrereren in onze ontwerpen en producten. 

 

Asset management (beheer en onderhoud)

Vanwege de veroudering van onze infrastructuur is de landelijke renovatie- en vervangingsopgave voor beherende instanties enorm en urgent. We zijn er van overtuigd dat in de vervangingsopgave ook andere opgaven een plek krijgen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, mobiliteit en een gezonde leefomgeving. Allemaal zaken die we bevorderen met goed werkende infrastructuur.

Lees meer

 

Projectreferenties toekomstbestendige infrastructuur

Nieuws op het gebied van toekomstbestendige infrastructuur

5 augustus 2021 | Nieuws

TAUW partner voor SROK Ingenieursdiensten Rijkswaterstaat

TAUW heeft in de combinatie met Iv-Infra, HKV en APPM een samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten met Rijkswaterstaat getekend voor de beide percelen Planuitwerking & Contractvoorbereiding en Technisch…

27 mei 2021 | Nieuws

TAUW start met planstudie en contractvoorbereiding N270 Helmond - Walsberg

In opdracht van de provincie Noord-Brabant start de combinatie TAUW, BügelHajema en Goudappel met het project N270 Helmond - Walsberg. We verzorgen zowel de planstudiefase (inclusief milieueffectrapportage)…

19 april 2021

InnovA58 op weg naar de toekomst

Lees verder...
1 februari 2021

TAUW en Witteveen+Bos aan de slag met contractvoorbereiding Rijnbrug/N233

Lees verder...
30 januari 2021

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Lees verder...

Kunnen wij u helpen op het gebied van toekomstbestendige infrastructuur?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.