Voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW)

In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Waterschappen en andere beheerders in ons land zijn hierbij verantwoordelijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Voor zowel de ecologische als chemische kwaliteit van het water. Waar bronmaatregelen niet mogelijk zijn, kunnen ingrepen in het watersysteem of zuivering van oppervlaktewater een oplossing bieden om de gewenste chemische waterkwaliteit te behalen en daarmee ook bij te dragen aan betere ecologische omstandigheden.

Zuivering van oppervlaktewater kan daarnaast ook een bijdrage leveren aan natuurdoelstellingen (in bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden of Natuurnetwerk Nederland). Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de omstandigheden voor natuurtypen die afhankelijk zijn van nutriëntenarm (kwel)water.

Europese doelstellingen behalen

Vaak weten organisaties dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat de kwaliteit van het water slechter wordt of om de gestelde doelstellingen vanuit Europa te halen. Maar de capaciteit of kennis om deze stappen te nemen is niet altijd in huis. Wat kan er dan toch gedaan worden om de eisen te halen? Snel handelen is noodzakelijk, want de oplossing heeft ook tijd nodig om het effect te sorteren. TAUW ondersteunt organisaties bij dergelijke vraagstukken: van probleemanalyse en het afwegen van mogelijke oplossingsrichtingen tot ondersteuning bij de uitwerking en de implementatie van zuiveringstechnieken.

De opgave en context verschilt per waterlichaam

Een oplossing is daarom maatwerk! Samen met onze opdrachtgevers analyseren we de opgave en bekijken we mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij kijken we breder dan enkel technische oplossingen. Door onze brede kennis op het gebied van watersystemen, watertechnologie en (aquatische) ecologie bepalen we samen de meest geschikte oplossing. Dat kan bijvoorbeeld door het voorkomen van vervuiling (bronmaatregelen), het aanpassen van het watersysteem of het behandelen van waterstromen.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Lennaart Lamers

   +31 62 57 69 98 4

Stuur mij een mail

 

 

Onze projectaanpak bij het zuiveren van oppervlaktewater

Stap 1: watersysteemanalyse

De opgave en context verschilt per waterlichaam. Een oplossing is daarom maatwerk. Samen met u analyseren we de opgave en bekijken we mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij kijken wij breder dan enkel technische oplossingen. Door onze brede kennis op het gebied van watersystemen, watertechnologie en (aquatische) ecologie bepalen we samen met u de meest geschikte oplossing. Dat kan bijvoorbeeld door het voorkomen van vervuiling (bronmaatregelen), het aanpassen van het watersysteem of het behandelen van waterstromen.

Stap 2: Bronmaatregelen treffen

Nutriënten in een waterlichaam kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen. Bronnen kunnen puntlozingen zijn, zoals het lozingspunt van rioolwaterzuivering, industriële zuivering of riooloverstorten. Het kan echter ook gaan om diffuse bronnen, zoals afspoeling en uitspoeling van landbouwgrond, veenoxidatie of kleinschalige huishoudelijke afvalwaterzuivering (IBA’s). Bronmaatregelen verminderen de emissie van nutriënten naar het waterlichaam en zijn daarom effectieve maatregelen om de de waterkwaliteit te verbeteren. TAUW kan de belastingsbronnen voor een waterlichaam inventariseren, kwantificeren en beoordelen welke maatregelen mogelijk zijn om de emissies vanuit de bron te verlagen.

Stap 3: Inzet zuiveringstechnieken

Wanneer bronmaatregelen niet mogelijk of niet voldoende zijn, kunnen technische oplossingen worden ingezet. Technische maatregelen kunnen bestaan uit het aanpassen van het watersysteem (omleiden van waterstromen), het actief verwijderen van nutriënten door het baggeren en afvoeren van slib of het zuiveren van oppervlaktewater. Voor de zuivering van oppervlaktewater zijn verschillende technieken beschikbaar. Welke techniek het beste past is afhankelijk van de omvang en waterkwaliteit van de te behandelen waterstroom.

Natuurlijke zuiveringstechnieken

Helofytenfilter

Een helofytenfilter is een veld waar verschillende planten groeien die verschillende stoffen kunnen afbreken of vastleggen. De waterstroom wordt gefilterd voor het naar het oppervlaktewater gaat. Een helofytenfilter kan ook belucht uitgevoerd worden, waardoor het zuiveringsrendement vergroot wordt.  Een helofytenfilter heeft een natuurlijke uitstraling en is daardoor goed inpasbaar in de stedelijke en landelijke omgeving.

Waterharmonica

Een waterharmonica bestaat uit meerdere achtereen geplaatste compartimenten met verschillende planten en organismen. Elk compartiment is verantwoordelijk voor de verwijdering van bepaalde chemische stoffen. Een waterharmonica heeft een natuurlijke uitstraling en is daardoor goed inpasbaar in de stedelijke en landelijke omgeving.

Technische zuiveringstechnieken

In gevallen waar natuurlijke technieken onvoldoende capaciteit of rendement opleveren kan filtratie met ijzerzand of dosering van ijzerchloride worden toegepast. Dergelijke technieken worden op verschillende locaties ingezet voor onder meer het behalen van KRW-doelen, waaronder de Langeraarse Plassen en de Vechtplassen. TAUW kan u bij de toepassing van deze techniek ondersteunen, van ontwikkeling en planvorming tot ontwerp, realisatie en monitoring.

 

Stap 4: zuivering monitoren 

Na realisatie van een installatie is inzicht in rendement en effect op ecologische doelen van belang. TAUW kan u ondersteunen in de monitoring van zowel installatie als de ecologische status van het oppervlaktewater. Op basis van de resultaten bekijken we of optimalisatie mogelijk is. Voor de chemische analyse werkt TAUW nauw samen met diverse laboratoria.

 

Projecten omtrent zuivering van oppervlaktewater

Functioneel ontwerp upflow defosfatering voor Waternet          

Upflowfiltratie maakt fosfaatverwijdering met ijzerzand mogelijk voor grote debieten met een relatief beperkte omvang van het filter. Voor Waternet heeft TAUW een functioneel ontwerp gemaakt van een upflowfilter. Mede op basis van de optimalisatievoorstellen in het ontwerp van TAUW is een pilotinstallatie (25 m³/u) gerealiseerd die succesvol bleek in de verwijdering van gebonden en ongebonden fosfaat bij lage concentraties in het influent. Lees meer

Waterwasser bij Langeraarse plassen Rijnland

De Waterwasser zorgt voor een verwijdering van algen uit oppervlaktewater, waarmee het fosfaatgehalte afneemt. Deze verwijdering wordt gerealiseerd door algen samen te laten klonteren en daarna met centrifugaalkrachten te scheiden van het water. Samen met Hoogheemraadschap van Rijnland is de techniek geoptimaliseerd en is de techniek na een pilot in bedrijf genomen. Lees meer

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van oppervlaktewater?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.