Voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW)

In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Waterschappen en andere beheerders zijn in ons land verantwoordelijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Deze opgave bestaat daarbij uit het verbeteren van zowel de ecologische als chemische kwaliteit van het water. Zuivering van oppervlaktewater kan manier zijn om de doelstellingen voor chemische waterkwaliteit te behalen en daarmee ook bij te dragen aan een betere ecologische omstandigheden.

Zuivering van oppervlaktewater kan daarnaast ook een oplossing zijn voor het behalen van natuurdoelstellingen (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland). Bijvoorbeeld voor het instandhouden of ontwikkelen van natuurtypen die afhankelijk zijn van nutriëntenarm (kwel)water.

Europese doelstellingen behalen

Vaak weten te organisaties dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat de kwaliteit van het water slechter wordt of om de gestelde doelstellingen vanuit Europa te halen. Maar de capaciteit of kennis om deze stappen te gaan nemen is niet altijd in huis. Wat kan er dan toch gedaan worden om de eisen te gaan halen? Hiervoor moet snel wat gebeuren, want de oplossing heeft ook wat tijd nodig om zijn effect te laten zien. TAUW ondersteunt organisaties die met deze vraagstukken zitten, maar niet weten hoe deze opgelost kunnen worden. Met een analyse van het probleem kunnen er concrete oplossingen aangedragen worden om toch de doelstellingen te gaan behalen.

Onze toegevoegde waarde

De opgave en context verschilt per oppervlaktewater. Een oplossing is daarom maatwerk. Samen met u analyseren we de opgave en bekijken we mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij kijken wij breder dan enkel technische oplossingen. Door onze brede kennis op het gebied van watersystemen, watertechnologie en (aquatische) ecologie bepalen we samen met u de meest geschikte oplossing. Dat kan bijvoorbeeld door het voorkomen van vervuiling (bronmaatregelen), het aanpassen van het watersysteem of het behandelen van waterstromen.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Lennaart Lamers

   +31 62 57 69 98 4

  Stuur mij een mail

Onze projectaanpak bij het zuiveren van oppervlaktewater

  • Stap 1: watersysteemanalyse

De belangrijkste stap bij het verbeteren van de waterkwaliteit is inzicht in het probleem. Waar het op de ene locatie wel lukt om een zwemplas vrij te houden van blauwalg is dat op een andere locatie onbegonnen werk. Aan de hand van een Watersysteemanalyse brengen we inzicht in de werking van het waterlichaam, de problemen en mogelijke oplossingen die zich voordoen. Dit inzicht biedt de juiste basis om oplossingen te vinden.

  • Stap 2: bronmaatregelen treffen

Bronmaatregelen zijn een effectieve oplossing zijn om de waterkwaliteit in een waterlichaam te verbeteren. Door bronmaatregelen te nemen gaat de emissie van (voedings)stoffen naar het waterlichaam omlaag en verbetert de waterkwaliteit. Bronnen kunnen puntlozingen zijn, zoals het lozingspunt van een rioolwaterzuivering of een grote industriële zuivering maar het kunnen ook diffuse bronnen zijn zoals de afstroming vanaf landbouwgrond of de lozing vanuit IBA’s. Afhankelijk van de bron beoordelen we welke maatregelen het meest geschikt zijn om de emissies omlaag te brengen.

  • Stap 3: bronmaatregelen combineren met technische oplossingen

Door bronmaatregelen te combineren met (technische) oplossingen in het waterlichaam zelf, zogenaamde systeemmaatregelen, is een verdere verbetering van de waterkwaliteit mogelijk. Bijvoorbeeld door aanwezig slib te baggeren en af te voeren waardoor nutriënten actief uit het waterlichaam verwijderd worden. Aanpassing van het waterlichaam zoals een betere doorstroming of het wijzigen van lozingspunten kan al een grote bijdrage leveren aan de waterkwaliteit. Of via natuurlijke zuivering door begroeide oevers, waterplanten en helofytenfilters waarin voedingsstoffen vastgelegd worden. Natuurlijke zuiveringstechnieken zijn goed te combineren met bijvoorbeeld recreatie en natuur zodat multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk is. Mogelijk concrete oplossingen zijn:

Helofytenfilter

Dit is een veld waar verschillende planten groeien die verschillende stoffen kunnen afbreken of vastleggen. De waterstroom wordt dus door het filter gefilterd voor het naar het oppervlaktewater gaat. Een helofytenfilter kan ook belucht uitgevoerd worden, waarbij er oxische en anoxische compartimenten ontstaan. Hierdoor wordt de afbraak nog groter. Een helofytenfilter heeft een natuurlijke uitstraling, waardoor de inpassing in de omgeving beter past.

Waterharmonica

Dit is een systeem dat bestaat uit meerdere achtereen geplaatste compartimenten bestaande uit verschillende planten en andere organismen. Elk compartiment is verantwoordelijk voor een deel van de afbraak van de chemische stoffen. Hierbij is het bijkomende voordeel dat het een mooie inpassing kan zijn in de omgeving

Fosfaatfilter

Voor de fosfaatfilters zijn verschillende mogelijke technieken waar TAUW ervaring mee heeft. Zo is er het upflow defosfateringsfilter die bij Waternet is ontworpen waar TAUW bij heeft ondersteund. Bij dit filter bindt het fosfaat zich aan het ijzerzand dat aanwezig is in het filter. Ook is er ervaring met de Waterwasser die bij Langeraarse plassen staat. Hier worden de algen neergeslagen en verwijderd, waardoor het fosfaatgehalte ook afneemt.

  • Stap 4: Zuivering monitoren

Nadat de installatie gebouwd is moet wel gekeken worden naar de rendementen van de installatie. Ook moet inzicht verkregen worden in het behalen van de beoogde ecologische doelen.  Wij kunnen kijken naar de monitoring van installatie om hier inzicht in te krijgen. Het aquatisch monitoren kan hier ook een onderdeel van zijn om inzicht te krijgen in de ecologische status van het oppervlaktewater. Hierbij zullen we natuurlijk in de gaten houden of er ook optimalisaties nodig zijn. TAUW heeft een goede samenwerking met labs die de analyses uit kunnen uitvoeren.

 

Projecten omtrent zuivering van oppervlaktewater

Zwemlust bij Waternet

Begin 2019 heeft de zwemvereniging Zwemlust met behulp van crowdfunding een fosfaatfilter aangelegd, een langzaam zandfilter volgens een ontwerp van Waternet. 
Lees meer

Natica/waterwasser bij Langeraarse plassen Rijnland

De pilot voor de Waterwasser is van start! De Waterwasser stond al even klaar aan de rand van de Zuidplas in Langeraar maar draait nu sinds 22 september 2020! De kern van de Waterwasser is een innovatieve techniek om water te scheiden, Natica genaamd.
Lees meer

 Kunnen wij u helpen op het gebied van oppervlaktewater?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.