Whitepaper Waterveiligheid - download hem nu! 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werkt aan onze veiligheid én heeft bovendien het potentieel om overkoepelende thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit mee te koppelen. Dat potentieel wordt echter nog lang niet altijd volledig benut. In deze whitepaper doen TAUW adviseurs Coen Riemslag en Arjen van der Linde een handreiking hoe dat beter moet en kan. Zij zien het HWBP als vliegwiel voor de koppeling van opgaven en het verzilveren van kansen.

Download whitepaper

 

Waterveiligheid 

De waterkeringen in Nederland zijn nog nooit zó veilig geweest. Tegelijkertijd hebben we te maken met bodemdaling, zeespiegelstijging en toenemende neerslag. Bovendien blijft de bevolking en de economie achter onze dijken groeien. We kunnen dus niet achterover leunen! Er worden daarom steeds scherpere eisen gesteld aan onze dijken en waterkerende kunstwerken om de veiligheid te bevorderen. Dat betekent dat er volop werk te doen is: Samenwerken aan Waterveiligheid

Lees meer

Waterbouw 

Onze maatschappij is continu aan verandering onderhevig en heeft invloed op uw beheerareaal. Dit vraagt van u als waterbeheerder alert te blijven op ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor uw watersysteem. Zo heeft u ongetwijfeld ideeën over de  inzet van piekbergingen in de strijd tegen extreme buien of de aanpassing van uw aanlegvoorzieningen om schepen ook in de toekomst nog te kunnen ontvangen. TAUW helpt u bij uw strategische gebiedskeuzes en de concrete invulling van benodigde voorzieningen.

Lees meer

Gemalen, sluizen & stuwen 

Het op orde brengen van de waterinfrastructuur creëert een grote behoefte aan renovatie, vernieuwing of vervanging. TAUW schiet de opdrachtgever hierbij te hulp, als Gemalenbouwer van Nederland. Al sinds de eerste helft van de vorige eeuw houdt TAUW zich bezig met alle vormen van advies, ontwerp, & inspectie van gemalen.

Lees meer

 

TAUW: Een dijk van een team

Om de waterveiligheid in Nederland te garanderen, moeten we onze waterkeringen blijven monitoren, vernieuwen en duurzaam verbeteren. TAUW werkt met een dijk van een team dat waterschappen, Rijkswaterstaat en uitvoerende partijen deskundig adviseert en ondersteunt. Van beleidsmatige en strategische vraagstukken tot planvorming en van ontwerp en uitvoering tot nazorg.

Onze toegewijde adviseurs en ingenieurs werken van de primaire waterkeringen langs de kust, het IJsselmeer en het rivierengebied tot de regionale waterkeringen langs kanalen en boezems. In het binnenland bevinden zich tal van waterkerende kunstwerken, zoals keer- en schutsluizen, stuwen, duikers en gemalen. Ook op het gebied van oevers, vaarwegen en havens hebben wij de kennis in huis. Omdat ons team op alle fronten uit de voeten kan, zijn wij hét logische startpunt voor waterbouwkundige projecten; als regievoerende partner, specialist of partij.

 

Projectreferenties waterveiligheid & waterbouw

Heeft u een vraag over waterveiligheid en waterbouw?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.