Bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving 

TAUW heeft jarenlange ervaring als adviseur op het gebied van duurzaam bodem- en landbeheer. Als ‘cutting edge consultant’ met uitgebreide expertise op het gebied van bodem- en ondergrondvraagstukken, kunnen wij aansluiten op maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, biodiversiteit, omgaan met (diffuse) verontreinigingen en het creëren van een toekomstbestendige leefomgeving. Ook leveren we een actieve bijdrage in het vormen van beleid en bieden we praktische oplossingen op (inter)nationaal niveau.

Bij TAUW zetten we onze kennis en kunde in bij opdrachtgevers in heel Europa. We denken integraal mee. Zo integreren we bodemherstel in saneringsprojecten, maar passen het ook toe bij stedenbouwkundige ontwikkeling of duurzaamheidsprojecten. Op die manier creëren we meerwaarde voor opdrachtgevers én de natuur. 

We blijven bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving om gezonde en veerkrachtige bodems te hebben voor toekomstige generaties: it’s not just a daily job, but a living ambition!

Onze adviseurs hebben kennis van vraagstukken die spelen in de markt

Partnerschap TAUW en M&N Media Group

TAUW zet zich al jaren in voor duurzaam bodem- en landbeheer. In 2022 is TAUW een meerjarig partnerschap aangegaan met M&N Media Group voor de film 'Onder Het Maaiveld'.
Het project heeft als ultiem doel om de omgang met de bodem structureel te veranderen, het bodemleven op waarde te schatten en het herstel van de bodem mogelijk te maken. 
Ontdek meer over deze productie en het partnerschap.

Lees meer

Onze dienstverlening op het gebied van Bodem

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek kan allerlei aanleidingen hebben: werk aan kabels en leidingen, grondverzet, een spill of lekkage, transactie, sluiting van een bedrijf of omdat een overheid erom vraagt. Wat de aanleiding ook is, het vraagt een gedegen (voor)onderzoek en een advies op maat. Daarvoor zorgen de bodemspecialisten van TAUW.

Lees meer

Waterbodemonderzoek

Duurzaam waterbeheer begint met inzicht in de hoeveelheid en de kwaliteit van baggerspecie. Voert u regulier onderhoud (baggeren in verband met waterberging en -afvoer) uit? Of wilt u aanpassingen in het watersysteem aanbrengen? TAUW verzorgt het waterbodemonderzoek (volgens NEN 5720 norm) en ondersteunt u bij alle bijbehorende processen.

Lees meer

Grondstromenplan

Bij veel projecten in Nederland komt grond vrij. Denk aan het bouwen van garages of kantoren, versterken van dijken of het ophogen van een terrein. Wilt u grond opgraven en op een andere plek toepassen? Deze grond kan vervuild zijn, bijvoorbeeld met PFAS. Met een grondstromenplan kunt u invulling geven aan de wet- en regelgeving én bespaart u kosten.

Lees meer

Bodemsanering

Verontreinigingen van land- en waterbodem moeten deskundig worden aangepakt. TAUW ondersteunt u daarbij van de eerste planfase tot de laatste nazorg. Met bodemsaneringen die passen bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie of het gebied. Met behulp van innovatieve en duurzame technieken, met de zekerheid van decennialange ervaring.

Lees meer

Bodemkwaliteitsbeheer

Toekomstbestendig bodemgebruik begint met actief bodemkwaliteitsbeheer. Kwaliteitsbeheer op basis van heldere plannen, diepgaande actuele kennis en innovatieve tools. TAUW maakt dit mogelijk. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij het inrichten van optimaal beheer voor hun situatie, zodat we samen werken aan duurzame ontwikkeling van bedrijven, gemeenten en gebieden.

Lees meer

Bodembeleid en risicobeoordeling

Effectief bodembeleid gaat verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. Het biedt ook waardevolle kaders voor gebiedsontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven in uw regio. TAUW ondersteunt bedrijven en overheden met het vormgeven en uitvoeren van effectief bodembeleid. Met specialistische risicobeoordelingen van bodemverontreiniging en strategisch advies, op basis van diepgaande kennis en jarenlange ervaring.

Lees meer

Geohydrologie (grondwater)

Klimaatverandering maakt goede omgang met grondwater steeds belangrijker. Overheden en bedrijven staan voor de complexe puzzel om met droogte, zeespiegelstijging, een dalende bodem, verontreinigingen en groeiende economische belangen helder beleid te formuleren én te voldoen aan wet- en regelgeving. TAUW neemt hen daarbij alle zorg uit handen, door een breed aanbod van diensten en advies op maat.

Lees meer

Projectreferenties bodem

Kunnen wij u helpen op het gebied van Bodem?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.