Vraagstukken op het gebied van Waterzuivering & Waterketen

Afvalwateronderzoek

Met het lozen van afvalwater zijn vaak hoge kosten gemoeid. Bijvoorbeeld om aan lozingseisen te voldoen of om op zuiveringsheffing te besparen. TAUW helpt organisaties om uw afvalwaterlozing op de meest kostenefficiënte manier in te richten. Met specialistische afvalwateronderzoeken en innovatieve zuiveringsinstallaties. Zo voldoet u aan alle wet- en regelgeving, terwijl u minimale lozingskosten betaalt.

Lees meer

Waterketenstudies

Waterzuiveringsinstallaties (rwzi’s & awzi’s) staan aan het begin én aan het einde van de waterketen. Het ontwerp van de installaties is afhankelijk van de specifieke vuilvracht, afvalwaterkenmerken en capaciteit. Maar wat te doen bij stedelijke groei of bij een extra (industriële) lozing? Of als er juist bevolkingskrimp plaatsvindt? Misschien verandert er nu niets, maar wilt u later stappen maken ten aanzien van duurzaamheid en effluentkwaliteit? TAUW helpt u hierbij in de vorm van waterketenstudies.

Lees meer 

Ontwerp (afval)waterzuiveringen

Het ontwerp van rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) en industriële waterzuiveringen is ingewikkeld, maar tegelijkertijd een belangrijke expertise van TAUW. Van voorontwerp tot bestek, gedurende de aanbesteding en tijdens de bouw. De toegewijde adviseurs van TAUW ondersteunen u graag in dit proces. 

Lees meer

Industriële lozingen

We zorgen ervoor dat juridische en technische knelpunten bij lozing van industrieel afvalwater worden weggenomen. We helpen bedrijven om in compliance te komen en te blijven in goed overleg met vergunningverlening handhavers. Bij het zuiveren van industrieel afvalwater kijken we verder dan alleen de locatie en de lozing van het bedrijf.

Lees meer

Transportsystemen en rioolgemalen

De complexiteit van het ontwerp van transportsystemen voor drinkwater en afvalwater vraagt om een adviseur met verstand van zaken. Voor het ontwerp, de bestekvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding is ervaring nodig met de tracé- en materiaalkeuze, kennis van uitvoeringstechnieken, pompinstallaties, elektrotechnische installaties en relevante wetgeving. Daarnaast is een goede projectleiding essentieel voor een succesvol project.

Lees meer

Slib(eind)verwerking

De slibcrisis en klimaatverandering zorgen voor heel wat beweging in de slib(eind)verwerking. Op dit moment worden er vele nieuwe slibverwerkingstechnologieën getest om het capaciteitsprobleem op te lossen en tegelijk bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Ook de toegewijde adviseurs van TAUW doen volop mee aan deze ontwikkelingen.

Lees meer 

Grondstoffen (en energie) terugwinnen uit water

Eind 2014 hebben de Unie van Waterschappen en het Rijk de Green Deal Grondstoffen ondertekend. De waterschappen hebben onder andere afgesproken dat zij vijf stoffen gaan terugwinnen uit het rioolwater: fosfaat, cellulose, alginaat, bioplastics en CO2.

Lees meer 

Microverontreinigingen in water

Microverontreinigingen is een verzamelnaam voor een grote groep stoffen waaronder geneesmiddelen, weekmakers, brandvertragers, bestrijdingsmiddelen en residuen uit persoonlijke verzorgingsproducten. Deze stoffen komen via de riolering en rioolwaterzuiveringen in het milieu terecht waar ze schade aanrichten aan de leefomgeving. Verschillende van deze stoffen breken slecht af waardoor ze in toenemende mate teruggevonden worden in oppervlaktewater en grondwater. Ook drinkwaterbronnen raken in toenemende mate vervuild met micro's. Hoog tijd om actie te ondernemen en micro's uit het afvalwater te verwijderen.

Lees meer

CFD model (Computational Fluid Dynamics)

Bij het ontwerp van zuiveringssystemen en oppervlaktewatergemalen is het belangrijk om het systeem zo optimaal mogelijk in te richten. Zodra echter over stroming wordt gesproken blijft het doorgaans bij het volgen van algemene ontwerprichtlijnen en logisch nadenken. Zonde, want hierdoor werkt het systeem vaak niet optimaal. Met een CFD model geven wij u graag meer inzicht in de wijze waarop de stroming daadwerkelijk plaatsvindt.

Lees meer

De Water Zuiveringen Alliantie (WZA)

De rioolwaterzuiveringensector is volop in beweging! Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De sector is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde technologieën voor het zuiveren van rioolwater en het duurzaam verwerken van slib. De huidige installaties zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan huidige en toekomstige eisen. Voorbeelden van die eisen zijn het kunnen opvangen van hoge piekbelastingen door klimaatverandering, het kunnen verwijderen van ongewenste microverontreinigingen vanuit de landbouw, industrie en door drugs- en medicijngebruik, het voldoen aan nieuwe, scherpere KRW-wetgeving en aan de ambitieuze opgave vanuit energietransitie en duurzaamheid.

Lees verder

 

Projectreferenties Waterzuivering & Waterketen

Kunnen wij u helpen op het gebied van Waterzuivering & Waterketen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.