Privacy statement

Middels deze privacyverklaring willen TAUW Group B.V en haar Nederlandse dochtermaatschappij TAUW B.V. (hierna te noemen “TAUW” of “wij”) u inzicht geven in welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij ermee doen. TAUW respecteert uw privacy en draagt ​​er zorg voor dat de persoonsgegevens waarover TAUW beschikt zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen “AVG”) wordt behandeld. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingen waarvoor TAUW de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke is. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door websites die niet door TAUW worden beheerd, ook niet als links naar deze websites op onze websites staan vermeld.

TAUW is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië werken wij met ruim 1.200 medewerkers aan een mooie, schone, veilige en duurzame leefomgeving. Vanuit die hoedanigheid verwerkt TAUW persoonsgegevens van haar websitebezoekers, (contactpersonen van) (potentiële) opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers, afnemers, sollicitanten en overige relaties. Wij verkrijgen uw gegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt of doordat deze aan ons worden verstrekt door derden (zoals onze opdrachtgevers, opdrachtnemers, afnemers of leveranciers). 

Welke persoonsgegevens verwerkt TAUW?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand direct of indirect te identificeren. Hieronder staan de persoonsgegevens opgenomen die TAUW verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Het bedrijf waar u werkt en uw functie;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw gebruik van onze website;
 • Informatie die u invult op onze formulieren op de website;
 • Persoonsgegevens die op uw sollicitatiebescheiden staan vermeld;
 • Overige gegevens die aan ons worden verstrekt.

Het is afhankelijk van de situatie welke persoonsgegevens TAUW verwerkt.

Voor welke doeleinden verwerkt TAUW persoonsgegevens?

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor specifieke doeleinden. TAUW verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Marketing- en acquisitiedoeleinden:
  Indien u hiervoor toestemming hebt verleend gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien u toestemming hebt gegeven aan TAUW om contact met u op te nemen over bijvoorbeeld onze thema’s, dienstverlening, projecten, (online) events, whitepapers en blogs of wanneer u TAUW heeft benaderd voor bijvoorbeeld een offerte of een project;
 • Uitvoering van een overeenkomst:
  Wij verwerken persoonsgegevens om de overeenkomsten die wij hebben gesloten uit te kunnen voeren;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen:
  Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen,  zoals het verstrekken van informatie aan de belastingdienst;
 • Veiligheidsdoeleinden:
  Om te voorkomen dat onbevoegden onze gebouwen betreden en om calamiteiten goed te kunnen afhandelen (bijvoorbeeld in geval van brand) houden wij een lijst bij van bezoekers aan ons/onze bedrijfspanden.
 • Behandelen van sollicitaties:
  Wij verwerken de gegevens die wij van u ontvangen in verband met uw sollicitatie, zodat wij uw sollicitatie kunnen behandelen en contact met u kunnen opnemen. 
 • Verbetering van onze website en reclame- en personalisatiedoeleinden:
  Wij plaatsen cookies om onze website te kunnen verbeteren. Indien u toestemming geeft plaatsen wij ook cookies voor reclame- en personalisatiedoeleinden.

 

Op welke wettelijke grondslag baseren wij ons?

Wij mogen uw gegevens alleen verwerken indien wij ons kunnen baseren op één of meerdere  grondslag(en) die is/zijn opgenomen in de AVG. De wettelijke grondslag(en) waarop wij onze gegevensverwerkingen baseren zijn:

 • Toestemming;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en worden verwerkt. Indien wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren dan zullen wij de persoonsgegevens echter bewaren conform de wettelijke vastgestelde termijn.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

TAUW heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

TAUW zal uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken voor zover dit verband houdt met de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen. Partijen met wie wij uw gegevens mogelijk delen zijn:

 • Opdrachtgevers en onderaannemers;
 • Overheidsinstanties;
 • Externe leveranciers van TAUW zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners;
 • Externe dienstverleners, zoals advocatenkantoren en accountants.

Indien een derde partij zich kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG zal TAUW met de betreffende partij een verwerkersovereenkomst aangaan.

Wat zijn uw rechten?

In de AVG is opgenomen dat u een aantal privacyrechten heeft. U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens niet kloppen kunt u ons verzoeken deze gegevens te corrigeren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensverwijdering, gegevensoverdracht en beperking van de verwerking van uw gegevens indienen door een e-mail te sturen naar privacy@tauw.com. Wij zullen ons inspannen om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Uitschrijven nieuwsbrief en intrekken toestemming

Indien u geen nieuwsbrief van TAUW meer wenst te ontvangen kunt u zich uitschrijven door in  de nieuwsbrief gebruik te maken van de “opt-out mogelijkheid” of door een e-mail te sturen naar privacy@tauw.com

Verder geldt dat voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de grondslag toestemming u het recht heeft deze toestemming weer in te trekken. Indien u uw toestemming wilt intrekken kunt u een e-mail sturen naar privacy@tauw.com.

Waar kunt u terecht bij klachten?

Wij willen u erop wijzen dat u wanneer u klachten heeft over de wijze waarop TAUW uw persoonsgegevens verwerkt u hierover een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hopen wij dat u uw klacht echter eerst indient bij TAUW, zodat wij eerst gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar privacy@tauw.com.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden deze privacy regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer door een e-mail te sturen naar privacy@tauw.com of door een brief te sturen naar:

TAUW, afdeling Legal
Postbus 133
7400 AC Deventer
 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 augustus 2023.