Sitemap

-->Tauw is begonnen met een grondige inventarisatie om de huidige geursituatie in kaart te brengen. Daaruit bleek dat Provimi niet meer voldeed aan de huidige milieuvergunning en dat er bij een nieuwe aanvraag een groot probleem zou ontstaan. Tauw heeft berekend dat er naast de huidige gaswasser een extra geurreductie stap moet worden toegepast om ook in de toekomst aan de eisen te blijven voldoen.

Op basis van succesvolle testmetingen met een pilot installatie bij diverse geurende producten is ervoor gekozen om de huidige gaswasser uit te breiden met een extra zure wastrap (uitgevoerd door de firma F-Air) en daarna een extra geurreductie installatie te plaatsen (van de firma Circlair). Deze installatie is een plasmanorm waarbij plasma wordt gevormd onder hoogspanning, die zorgt voor de afbraak van geurmoleculen. Na de testfase zijn de bedrijven benaderd om hun aanbiedingen te maken voor een full scale installatie.

Daarnaast moest er een bouwvergunning worden aangevraagd en een milieumelding worden gedaan. Projectleider André van Esburg van Tauw heeft het hele proces begeleidt namens Provimi, waarbij hij werd bijgestaan door Jan Willem Hoezen en Marco Bastiaansen bij het vergunningwerk.

Voor de plaatsing van de plasmanorm was er eerst een dakaanpassing nodig. Tauw heeft Provimi hierbij geholpen met het uitkiezen van de aannemer, waarbij het veiligheidsplan van de aannemer door Elske de Visser van Tauw is beoordeeld. In het kader van veilig werken is door Tauw eerst een toolbox gegeven. Deze manier van veilig werken was sinds kort opgelegd door de nieuwe overname partner van Provimi, Cargill.

Bij het plaatsen van de plasmanorm installatie was een cameraman aanwezig om het project te filmen. Voor het filmpje van de plaatsing van de plasmanorm: klik hier

" >Tauw helpt Provimi bij aanpakken geurproblematiek
 • Garantiemetingen afvalenergiecentrale van SITA ReEnergy
 • Virtual Reality ondersteunt participatieproces Brinkenplan Diever
 • Environmental due diligence, technical due diligence en vastgoedtaxatie voor AxLoad
 • EDD bij overname door VION Food Group
 • EDD-diensten voor overnameproces ‘project Seagull’
 • Environmental due diligence bij overname in verpakkingsindustrie
 • Limited Phase I & II Environmental Due Diligence in Marokko voor Yazaki
 • Locatieontwikkeling fabrieksterrein Alphen aan den Rijn
 • Voormalige stortplaats Westfalenstraat, Deventer
 • Tauw ondersteunt bij nieuwbouw fabriek hernieuwbare diesel Neste Oil
 • Tauw adviseert Beaphar bij herinrichting van de locatie
 • MER en ruimtelijke onderbouwing Kop Jaarbeurs
 • Vergunningentraject nieuwe mengtoren Saint-Gobain Weber Beamix
 • Projectmanagement Terreinen Tankterminal Europoort West
 • Sanering voormalige asfaltfabriek Olasfa
 • Restverontreiniging na sanering: risicoanalyse Ardagh
 • Duurzame bodemsanering voor Stichting Bodemsanering NS, Bilthoven
 • Sanering op basis van fytoremediatie bij Dow Terneuzen
 • Amsterdam Rainproof
 • Eindhoven Airport
 • Haven Rotterdam
 • Stroomlijn IJssel
 • Stroomkanaal Lemmer
 • Continental
 • Cleaning up pesticides in Vietnam
 • Nut en noodzaak compartimentering
 • Kostentoedelingsonderzoeken
 • Business case Nieuwe Sanitatie voor twee herstructureringswijken in Apeldoorn
 • Pyrolyse/carbonisatie van zuiveringsslib en biomassa
 • Watervergunning Burger Zoo
 • Fishtrack 2.0
 • Renovatie en nieuwbouw gemaal Katwijk
 • Optimalisatie grondwaterkwantiteitsmeetnet provincie Zuid-Holland
 • Planstudie IJsseldelta-Zuid
 • Integrale afweging inrichting watersysteem NBW-cluster (GGOR-studie)
 • Dijkversterking Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven (BAS)
 • Consequentieanalyses Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • PIW – Professionalisering inspectie waterkeringen
 • Toetsing en verbetering boezemkade Noord-Scharwoude/ Langedijk
 • Planstudie en ontwerp Dijkverbetering Spui West, Fugro en Arcadis
 • Planvorming Flevokust
 • Kadeverbetering Dijkpolder
 • SoSEAL – Soil Sealing by Enhance Aluminium and organic matter Leaching
 • Veiligheid Nederland in Kaart VNK fase 1a t/m 2b
 • Inventarisatie ZZS Emerald Kalama Chemical
 • Tracébesluit en saneringsplan A27 Houten-Hooipolder
 • Innovatie Geohydologische Aanpak Piping (GAP)
 • M.e.r.-procedure en onderzoeken voor ontwikkeling hoogspanningsverbindingen
 • Planstudie en MER voor betere doorstroming, leefbaarheid en veiligheid van N629
 • Milieueffectrapport voor een globaal plan in Almere Poort
 • Transformatie Hart van Zuid in Rotterdam
 • MER voor windmolens op een bedrijventerrein: Kleefse Waard
 • Steenwijkerland, MER buitengebied – pilot Omgevingswet
 • MER inrichtingsmaatregelen PAS Sallandse Heuvelrug
 • Tauw bepaalt brandwerendheid draagconstructie voor Heemsbergen Recycling
 • Tauw ondersteunt Theo Pouw met diverse emissiemetingen en advies
 • Nieuwe omgevingsvergunning milieu voor de milieustraat van de gemeente Kollumerland c.a.
 • Vergunningen en uitbreiding bedrijfslocatie Dalco Food B.V.
 • Vervanging waste manager Akzo Nobel Deventer
 • Ondersteuning verhuizing Kingspan Insulation
 • Snelle vergunning voor Oranje BV
 • Ondersteuning bij uitbreiding Van Merksteijn Staalcoating
 • Brand- en arbeidsveiligheid nieuwe mengtoren Saint-Gobain Weber Beamix
 • Uitbreiding GMB Slibverwerking in Zutphen
 • Tauw ondersteunt Huisman bij voorbereiding voor verdieping van Wiltonhaven
 • Verbreding InstandhoudingsAdvisering (VIA)
 • Beoordeling blootstelling aan dieselmotoremissie bij Persgroep Nederland
 • HAZOP voor Kerry Group (locatie Zwijndrecht)
 • Arbo- en milieuzorg bij Draka
 • Tauw ondersteunt Gate terminal
 • Upgrade blusvoorzieningen Shell
 • Milieurisicoanalyse GDF SUEZ Energie NL
 • QRA/MRA voor Emerald Kalama Chemical
 • Veiligheidsrapport met QRA en MRA voor Argos Terminals
 • Veiligheidsmanagementsysteem voor Chugoku Paints
 • Advisering REACH bij Chevron Oronite
 • Milieumanagement (conform ISO 14001) bij Amsterdam RAI
 • Onderzoek naar verwerking kunststof verpakkingsafval voor KPMG/Nedvang
 • Tauw ondersteunt Chemie-Pack bij de verwijdering van afvalstoffen
 • Omgevingsvergunning en natuuronderzoek bio-energiecentrale Eneco in Delfzijl
 • Geluidsmetingen krooshekreinigers voor Machinefabriek Bosker en Zonen B.V.
 • Onderzoek T-correctie bij afvalberging De Wierde
 • Tauw controleert gehele vuilverbrandingslijn HVC
 • Onderzoek minimaliseren VOS-blootstelling
 • Akoestisch onderzoek Kindcentrum Rivierenwijk in Deventer
 • Akoestisch onderzoek Artis Amsterdam
 • Akoestisch onderzoek voor Amcor Flexibles in Zutphen
 • Akoestisch onderzoek Universiteit Utrecht
 • Geluidsmetingen bij evenementen in Jaarbeurs Utrecht
 • Geluidsmetingen dancefeest Citymoves
 • Geluidsmetingen Hollywood Stuntshow
 • Akoestisch onderzoek Dalli-De Klok, Heerde
 • Akoestisch onderzoek ARN Recycling, Tiel
 • Trillingsprognose herinrichting weg in Winsum
 • Trillingsmetingen tijdens bouwwerkzaamheden in Westzaan
 • Monitoring trillingen bij Westerkerk en Anne Frank Huis
 • Trillingsmetingen tijdens verzwaren hoogspanningsmasten
 • Luchtkwaliteitonderzoek MER Tractaatweg, Terneuzen
 • Luchtkwaliteitonderzoek GMB, Zutphen
 • Stikstofdepositieonderzoek MER Tractaatweg, Terneuzen
 • Voorbereiding actieplan reductie fijnstof voor VROM
 • Natural cap – voormalige stortplaats Volgermeer
 • POPs en pesticiden – Creëren internationale bewustwording
 • Sanering bij verkoop: buitenverlichtingsfabrikant Industria
 • Geoforensisch onderzoek – Zinkverontreiniging Ede
 • In situ chemische oxidatie - Industriële locatie
 • Vuurwerkshow Koningsdag - effecten op broedvogels - Sloterpark Amsterdam 30 april 2014
 • Monitoring broedvogels festival Fusion of Dance
 • M.e.r.procedure voor Mystery Land
 • Natuurwaardenonderzoek gemeente Barneveld
 • Ecologisch onderzoek renovatie stuwen Neder-Rijn
 • Natuurherstel Kapittelduinen
 • Beheerplannen Natura 2000 Laag Nederland
 • Gezondheidsscan in wijk Orden in Apeldoorn
 • Beheerplannen Natura 2000 Hoog Nederland
 • Gezond Brinkenplan Diever
 • Beheerplannen Natura 2000 Kust en zee
 • Sociaal veilige stationstunnel De Vink
 • Natuurinclusief ontwerp: IJsseldelta-Zuid
 • Energiecorridor A58
 • Inrichtingsplan Stadsgaten van Hasselt & Kievitsnest
 • Benedenbuurt Wageningen gasloos verwarmen
 • Inrichtingsplannen Overijsselse Vecht
 • Aardappelwarmte voor een zwembad
 • Gasloos verwarmen Vellesan College
 • Ruimte voor de Rivier
 • Stadsrandontwikkeling Hoogeveen - Fluitenberg
 • Locatieontwikkeling Rejectvergasser Eska
 • Wateroverlast in Egmond aan Zee
 • Opgave Natuurcompensatie Ring Utrecht
 • Klimaatscan ’s-Hertogenbosch: schadekosten versus investeringskosten bij extreme neerslag
 • Herinrichting Thomas van Aquinostraat, Tilburg
 • Onderzoek naar zwerfafval, gedrag en looproutes rondom Leiden CS
 • Ambitiedocument Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
 • Groenstructuurplan N279
 • Visie Stadseiland Utrecht
 • Centrumplan Den Dolder
 • Project Stroomlijn
 • HAZOP voor RWB Waterservices
 • Referentie AkzoNobel
 • Verlichting buitenterrein Ziekenhuis OZG
 • Milieurisicoanalyse (MRA) Amercentrale Geertruidenberg
 • Tauw ondersteunt Waternet & Gemeente Amsterdam bij de ontwikkeling van Strandeiland
 • Verkennend onderzoek omtrent nieuwe sanitatie voor Gemeente Groningen
 • Afvalwater zuiveren met behulp van kassen in De Glind
 • 'Sken je sloot' verhoogt waterkwaliteit in boerensloten
 • Verlichtingsplan herinrichting Slochterhaven in Slochteren
 • Tauw ondersteunt Sime Darby Oils bij transitie naar nieuwe ISO 14001:2015
 • Tauw helpt Gemeente Ede bij de aanpak van asbest
 • Wilhelminagasthuisterrein (Amsterdam) fossielvrij in 2030
 • Sprintsessies Warmtetransitievisie in Overijssel van start
 • Integraal managementsysteem voor Gate terminal BV
 • Klimaatadaptatiestrategie en risicodialoog voor gemeente Delft
 • Aantrekkelijke en duurzame binnenstad voor gemeente Eindhoven
 • Vliegende, duurzame start klimaatadaptatie RIVUS+
 • Nadere veiligheidsanalyse Rijnkade Arnhem
 • Ontwerp van ondiepe land-waterzones in Wolderwijd
 • Readiness Audit Fokker Aerostructures BV
 • Uitbreiding Sluis Eefde
 • Verbetering 7 Waterkerende Kunstwerken (verkenningsfase)
 • Planuitwerking tracébesluit en saneringsplan A15
 • Ambitiewebtrainingen voor Stichting Rijk
 • Voorverkenning en businesscase zonnepark
 • Interactief 3D asset informatiemodel Scheeresluis
 • Waterbodemonderzoek verdieping Nieuwe Waterweg
 • Zicht op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
 • RESANAT: Restverontreiniging saneren met nature-based technieken
 • Watersysteem rapportage Randmeren Oost
 • Engineering, vergunningverlening en bouwbegeleiding biodieselfabriek Maasvlakte Rotterdam
 • Datamanagement voor Onderzoeks- en Monitoringsprogramma Houtribdijk
 • Reconstructie kruising N498-Schaapsweg
 • PGS 15 advisering gasflessenopslag voor de RAI Amsterdam
 • Aantonen voldoende vluchtcapaciteit bij evenementen
 • Digitale Transitievisie Warmte voor Assen
 • Samen van Start-sessie warmtetransitie gemeentes in Provincie Overijssel
 • Proeftuinsubsidie aanvraag warmterivier Nieuwveen
 • Verkenning WKO Rotterdam Central District
 • Ondersteuning RES regio’s Noord-Holland
 • Transitievisie Warmte Noordoost-Twente
 • Energieplan Bedrijvenpark Deltaweg Goes
 • Ondersteuning R.B.C. Terminal B.V. bij eenduidige procedure risicobeoordeling
 • Wettelijke beoordeling bekledingssporen primaire keringen (dijktraject 48-1)
 • Ontwerp klimaatadaptieve herinrichting WaterWeg Arica STAR2C’s
 • Behoeden van klant voor (onnodige) forse investering in brandveiligheid
 • Ketenanalyse kunststof recycling & afvalverbranding voor SUEZ
 • 1e Wettelijke beoordeling primaire waterkeringen (perceel 2) – traject
 • Wijk Energieplatform Benoordenhout
 • Begeleiding PFAS bodemsanering na brandincident
 • Met augmented reality levensgrote speeltuinontwerpen vergelijken op locatie
 • (Locatie)ontwikkeling bio-energiecentrale op voormalige stortplaats
 • Reconstructie Kempenbaan-Oost, Eindhoven & Veldhoven
 • Herinrichting Melchertstraat & Deken Brantsstraat, Someren
 • Duurzame groei van Eindhoven Airport
 • Locatieontwikkeling STERCORE: Bio-Based Carbon en groen gas zonder emissie of reststoffen
 • Innovatieve sanering en transformatie Volgermeerpolder: van gifbelt naar natuurgebied
 • A58 Innovatiestrook Kloosters: samen innoveren langs de snelweg
 • Tauw ontwikkelt hittestresskaarten voor Zuid-Afrika
 • Actualiteiten
 • Contact
 • Service
 • Stikstof
 • PFAS
 • De Omgevingswet
 • Wijkuitvoeringsplan (WUP)
 • Transitievisie Warmte
 • Ruimtelijke inpassing wind- & zonne-energie
 • Toepassingen en tools
 • Veiligheid
 • Duurzaam vastgoed
 • XRF
 • P400
 • Luchthavens
 • Perskit
 • register
 • ecoviewer
 • vr & ar
 • Bijen
 • certificaten en voorwaarden
 • Nieuwsbrief
 • bedankt
 • In Situ Boek
 • DISC Scorecard 2019 (Download)
 • Asbestchecklist
 • Klimaatschoolplein
 • Digitalisatie
 • Geohydrologie dijkversterking Meanderende Maas
 • Functioneren uw wadi's naar behoren
 • Digitale Samen van Start-sessie Transitievisie Warmte
 • Online masterclass MKI met Dubocalc
 • Bent u al voorbereid op de BRZO inspectie?
 • Inschrijfformulier voor projecten met PAS-melding voor legalisering
 • Terugkijken: Stikstof webinars 2020
 • Terugkijken: Webinar bewonesinitiatieven
 • Met korting in compliance, dat wilt u toch ook?!
 • shoreliner
 • Veranderende NOx-wetgeving eist emissiemeting van stookinstallaties
 • Verhoogde aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
 • Bedankt voor uw (aan)vraag
 • Uw aanvraag is verzonden
 • Bedankt voor uw aanvraag voor een second opinion