Over onze aanpak

Wij sturen op de risico’s én kansen die (project)doelstellingen in gevaar brengen. Dit zorgt voor effectief omgaan met risico’s én kansen in het project, programma of organisatie, ondanks de onzekerheden. Daarmee voorkomen we dat ellenlange risicolijsten behandeld moeten worden.

Onze aanpak is gericht op het standaardiseren van het proces en het leveren van maatwerk binnen het project. Standaardisatie is nodig voor een efficiënte en uniforme projectbeheersing. Maatwerk is daarentegen een voorwaarde voor een effectief proces. Bovendien zijn maatwerk én variatie noodzakelijk voor aantrekkelijk en doelgericht risicomanagement.

Standaardisatie van de aanpak en maatwerk per project

Om het proces te standaardiseren volgen we de ISO31000:2018 aanpak en RISMAN-methodiek. Deze acht stappen hanteren we bij ieder project.

Het doel van de risicoanalyse kan echter verschillen. Daarmee verschilt ook de invulling van de stappen. Een risicosessie vullen we in op een wijze die past bij het doel. Ieder project is immers uniek en vraagt om een goede intake zodat we maakwerk leveren voor een effectieve projectbeheersing.

Plan, Do, Check, Act

TAUW organiseert risicomanagement volgens de ISO 31000 en de RISMAN-methodiek. Met als belangrijkste kenmerk ‘cyclisch risicomanagement’: Plan, Do, Check, Act. De volgende stappen vormen de basis voor integraal risicomanagement zoals door TAUW wordt toegepast:

Uitvoeren/actualiseren van een tweeledige risicoanalyse

Kwalitatief: Op basis van bestaande modellen en ruime ervaring voert TAUW (semi-)kwalitatieve risicoanalyses. We werken veel met de online tool RISKID. RISKID is een webbased programma gericht op gebruikersgemak en interactie. Deze tool richt zich op inventarisatie, prioriteitsstelling en beheersing van risico’s en het formuleren van beheersmaatregelen op basis van een plenaire risicosessie met stakeholders.

Kwantitatief: Wat is de kans dat een gevolg van een risico werkelijkheid wordt? Met een kwantitatieve risicoanalyse wordt dit berekend voor verschillende scenario’s en situaties. Op basis van deze kans en de beheersaspecten tijd (projectplanning) en geld (projectkosten), kan door middel van probabilistische berekeningen de haalbaarheid van een project worden bepaald.

Kiezen en alloceren van de beheersmaatregelen

Voor de vastgestelde risico’s worden preventieve maatregelen (maatregelen die een effect hebben op de oorzaak van een risico) en correctieve maatregelen (maatregelen die een effect hebben op de gevolgen van een risico) opgesteld. Vervolgens worden partijen gevraagd om de beheersmaatregelen te beheersen en uit te voeren. Hierbij wordt per risico een risico-eigenaar (verantwoordelijke), uitvoerder en ondersteuner aangewezen. Dit waarborgt een effectieve uitvoering van de beheersmaatregelen.

Uitvoeren van de beheersmaatregelen

De invulling van risicomanagement is een cyclisch proces. Risico’s verdwijnen, veranderen of er komen nieuwe bij. Daarom plannen we periodiek een risicosessie in. Het risicodossier wordt tijdens de uitvoering herhaaldelijk, en in ieder geval direct na elke risicosessie, geactualiseerd. Vervolgens zijn deze actuele risicolijsten input voor risicogestuurde toetsen. TAUW voert deze veelvuldig uit in het kader van het contractmanagement, Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) of Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding.

Evalueren en actualiseren van de beheersmaatregelen

Het risicodossier is een levendig document dat gedurende het gehele project actueel blijft. De risicomanager stuurt de risico-eigenaren proactief aan en zorgt dat beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Op deze manier worden risico’s optimaal beheerst.

Samenwerking

Een goede, open en transparante samenwerking is bij integraal risicomanagement een must. Daarom heeft TAUW tijdens alle fasen van het project aandacht voor houding, gedrag en de interactie tussen mensen. Projectdoelstellingen halen lukt niet zonder aandacht voor communicatieve zaken zoals rolverdeling, verantwoordelijkheidsbesef en verwachtingenmanagement. Uiteindelijk zijn het namelijk de mensen die het werk doen. TAUW is er van overtuigd dat afstemming en transparantie leiden tot een effectievere samenwerking en sterkere commitment. Deze relationele risicobeheersing noemen we Risicomanagement 2.0. 

TAUW is RISNET ambassadeur en heeft veel ervaring met risicomanagement in de GWW-sector. Met een track record van meer dan tweehonderd uitgevoerde risicoanalyses is TAUW dé partij om opdrachtgevers hierin te ondersteunen.

Risicomanagement 2.0

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Chantal Schrijver

  +31 62 11 04 77 6

  Stuur mij een mail

Kunnen wij u helpen of heeft u een vraag over Risicomanagement?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.