Bomen langs wegen: waardevolle elementen of lastige obstakels?

Langs de provinciale wegen in Gelderland staan veel bomen. Dit kan leiden tot onveilige situaties voor weggebruikers, soms zelfs met fatale gevolgen, met name als de bomen te dicht langs de weg staan. Aan de andere kant hebben diezelfde bomen een grote waarde voor bijvoorbeeld landschap, biodiversiteit en beleving. Daarom heeft de provincie, met ondersteuning van Tauw, de ‘Werkwijze bomen langs provinciale wegen’ opgesteld.

Vanuit het provinciale beleid van Gelderland is vastgelegd dat bomen langs wegen zo veel mogelijk behouden moeten blijven. Maar bij herinrichting van wegen en andere ruimtelijke vraagstukken rijst de vraag in welke gevallen het nu wenselijk of nodig is om bomen te kappen, en wanneer behoud van bomen de voorkeur heeft, bijvoorbeeld bij herinrichting van wegen. En hoe kun je omgaan met herplant van nieuwe laanstructuren langs provinciale wegen of in de omgeving ervan?

Ambitieweb als afwegingskader

Deze vragen waren voor de provincie aanleiding om aan de slag te gaan met Werkwijze bomen langs provinciale wegen, ondersteund door Tauw. Met de werkwijze heeft de provincie een praktisch handvat ter beschikking om tot afgewogen keuzes te komen over het wel of niet behouden van bomen bij inrichting en onderhoud van wegen. Het Ambitieweb, een tool van de Aanpak Duurzaam GWW, vormt de basis voor de criteria van het afwegingskader. Dit Ambitieweb bevat alle duurzaamheidsaspecten met betrekking tot People, Planet en Prosperity en wordt vaak door Tauw toegepast voor implementatie van duurzaamheid in ruimtelijke projecten.

Om te komen tot een goede werkwijze is gestart met een aantal werksessies om de wensen en prioriteiten voor de werkwijze te inventariseren. Welke aspecten van het Ambitieweb zijn belangrijk als het gaat om bomen en dienen te worden meegenomen in een ruimtelijke afweging? Het Ambitieweb vormde hierbij een handige kapstok om de relevante criteria bij kap en behoud van bomen in beeld te krijgen. Na selectie van de criteria is een stappenplan ontwikkeld met per criterium een reeks vragen die binnen een ruimtelijk project beantwoord moeten worden.

Eén van de criteria in de afweging is bijvoorbeeld de Vitaliteit van de boom. Indien de vitaliteit van de aanwezige bomen in het projectgebied slecht of zeer slecht is, dan wordt vanuit het aspect Vitaliteit aanbevolen om de bomen te kappen. Tegelijkertijd kan bijvoorbeeld vanuit het aspect Ecologie de bomenrij een essentiële functie vervullen voor vleermuizen. Dit betekent dat indien gekozen wordt voor kap, er compenserende maatregelen genomen moeten worden.

Nadat in een ruimtelijk project het stappenplan is doorlopen en de relevante gegevens in beeld zijn gebracht, kunnen uiteindelijk in een Multi Criteria Analyse de verschillende duurzaamheidsaspecten gezamenlijk worden afgewogen. Zo ligt er ook een goede onderbouwing van de te maken keuze over wel of niet kappen. Met de werkwijze is de provincie weer een stap verder in een duurzame afweging van ruimtelijke vraagstukken in relatie tot bomen.

Welke provincie volgt?

Neem voor meer informatie contact op met: Sanne de Groot, Sannedegroot@tauw.com, +31 65 52 55 87; Carolien Wegstapel, carolien.wegstapel@tauw.com, +31 62 73 01 34 2 of Nicolette Edelman, nicolette.edelman@tauw.com, +31 65 52 55 86 4.