Nieuw bouwteammodel DG 2020 stimuleert samenwerking en innovatie in de bouwsector

Op 14 mei 2020 heeft Duurzaam Gebouwd de modelovereenkomst Bouwteam DG2020 gelanceerd. Het model, dat kan worden toegepast voor de gehele bouw (GWW en B&U), stimuleert innovatie en effectieve samenwerking tussen opdrachtgevers, aannemers en overige betrokken partijen in het bouwproces. Het model is daarmee van grote meerwaarde voor zowel kleine, middelgrote en grote (complexe) projecten om invulling te kunnen geven aan de ambities en uitdagingen waar de bouwsector de komende jaren mee te maken krijgt.

30 juni 2020

Het aantal projecten dat in bouwteamverband wordt voorbereid neemt de laatste jaren toe. Veel opdrachtgevers en aannemers ervaren bouwteam als een samenwerkingsvorm waarin (kosten) efficiënt en plezierig projecten kunnen worden voorbereid.  De bouwteamsamenwerking wordt vaak vastgelegd in het model VG Bouw uit 1992.

Hoewel VG Bouw 1992 decennia lang zijn dienst heeft bewezen, sluit het niet meer aan bij de wijze waarop bouwprojecten anno 2020 worden uitgevoerd. Waar in 1992 de aannemer vaak uitsluitend uitvoeringstechnische- en kostenkennis inbracht, heeft de aannemer nu vaak een grotere rol in het bouwteam.

Bouwopgave vraagt om nieuwe aanpak

Nederland staat de komende jaren voor een aantal complexe opgaven, denk aan de energietransitie, het verminderen van (stikstof)uitstoot en het vervangen van infrastructuur en bijbehorende kunstwerken. Om aan deze uitdagingen invulling te kunnen geven, moet er in projecten voldoende ruimte zijn voor innovatie, het benutten van kennis en ervaring uit de markt en coöperatie tussen betrokken partijen. Bouwteamsamenwerking kan een dergelijk proces uitstekend faciliteren.

Het nieuwe bouwteammodel kent verschillende innovaties die helpen om bovengenoemde opgaven te realiseren. De belangrijkste zijn:

  • Niet alleen de afspraken tussen opdrachtgever en aannemer worden beschreven, maar ook de afspraken die het bouwteam als geheel aangaan. Dit is belangrijk omdat het bouwteam vaak uit meerdere deelnemers bestaat en afspraken met alle deelnemers op elkaar afgestemd moeten zijn. 

  • Er is aandacht voor de wijze waarop de partijen in het bouwteam willen samenwerken. Daarbij is expliciete aandacht voor houding en gedrag en het vinden van een optimale balans in de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer. Zo wordt in het model bijvoorbeeld geborgd dat opdrachtgever en aannemer vroegtijdig communiceren over de projectrisico’s en men gezamenlijk bekijkt hoe risico’s zo goed mogelijk kunnen worden beperkt en beheerst.

  • De contractuele afspraken tussen opdrachtgever en aannemer voor de ontwerpfase worden in het nieuwe model vastgelegd. De uitvoeringsfase wordt vastgelegd onder de voorwaarden van de UAV 2012 of de UAV-GC 2005. 

    De meerwaarde van een bouwteam bewijst zich vooral in projecten waar al vroeg in het ontwerpproces behoefte is aan (ontwerp)kennis van de aannemer, wanneer er op voorhand onzekerheden of onduidelijkheden zitten in de scope van de opdracht, of wanneer de opdrachtgever samen met een aannemer aan de slag wil met innovatie.

Onze expertise met bouwteams

Tauw heeft veel kennis op het gebied van bouwteams. Onze Tauw-adviseurs Henberto Remmerts en Arno Hoevink zijn mede-initiatiefnemers en opstellers van de nieuwe modelovereenkomst.

Wij hebben al diverse opdrachtgevers ondersteund bij de samenwerking in bouwteamverband, bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland bij de voorbereidende fase van de reconstructie van de kruising N498-Schaapsweg.

Heeft het bouwteammodel meerwaarde voor uw project?

Wilt u weten of bouwteam een passende en effectieve samenwerkingsvorm is voor uw project en vroegtijdig een contractafweging kunnen maken? Wij kunnen u hierin begeleiden en ondersteunen. 

Daarnaast kunnen wij voor u de bouwteamovereenkomst opstellen, de aanbesteding en procesbegeleiding in het bouwteam verzorgen, kostendeskundigheid leveren of bijvoorbeeld een samenwerkingscoach inschakelen.

 

Contact: Henberto Remmerts, henberto.remmerts@tauw.com, +31 65 35 76 33 2 of Arno Hoevink, arno.hoevink@tauw.com, +31 61 17 33 32 6.