Wat betekent de Omgevingswet voor (industriële) bedrijven?

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Omdat de Omgevingswet invloed heeft op veel wetten, is het van belang hier nu al op in te spelen. Wat betekent de Omgevingswet voor uw huidige en toekomstige bedrijfsvoering? Wat is het juiste moment om een (milieu)vergunning aan te vragen? Hoe werkt de Omgevingswet door op uw directe fysieke leefomgeving? En hoe blijft u voldoen aan de wet- en regelgeving?

Wat verandert er zoal?

  • 26 wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gaan op in één nieuwe wet; deze richt zich op de fysieke leefomgeving en heeft daarmee een breder kader dan de huidige sectorale wet- en regelgeving
  • Bestemmingsplannen worden Omgevingsplannen, waarin veel meer informatie, eisen en voorwaarden zijn opgenomen dan in de vigerende situatie
  • Milieubelastende activiteiten worden gedefinieerd en voorzien van een label om aan te geven wanneer ze vergunningplichtig zijn
  • Meer activiteiten gaan onder algemene regels vallen (en zijn dan niet meer vergunningplichtig)
  • De algemene zorgplicht voor milieubelastende activiteiten wordt uitgebreid, waardoor vanzelfsprekendheden niet afzonderlijk benoemd worden. Er worden weer leges voor het onderdeel Milieu ingevoerd, waarbij waarschijnlijk een uurtarief gehanteerd wordt
  • De financiële zekerheid/garantstelling wordt verruimd, niet alleen voor ondergrondse tanks maar ook voor de opslag van afval, grondstoffen en gevaarlijke stoffen
  • De onlosmakelijkheid vervalt, hierdoor kunnen bijvoorbeeld bouw- en milieuvergunningen weer los van elkaar worden aangevraagd, de gefaseerde aanvraag verdwijnt hiermee ook
  • Begrippen en regels uit de verschillende wet- en regelgeving worden op elkaar afgestemd en eenduidiger
  • Participatie moet in elke aanvraag benoemd worden, de wijze waarop dit wordt toegepast staat niet vast

Wat wij u adviseren

Volg lokale ontwikkelingen
De afgelopen weken heeft Tauw drie masterclasses gehouden over de Omgevingswet, specifiek voor industriële bedrijven. Daaruit is vooral naar voren gekomen dat het van groot belang is om te weten of lokale bevoegde gezagen bezig zijn met het opstellen van een Omgevingsvisie/Omgevingsplan. Omdat het Omgevingsplan betrekking heeft op de gehele fysieke leefomgeving, worden hierin meer aspecten meegenomen dan in de huidige bestemmingsplannen. In het Omgevingsplan kan een gemeente ook vergunningplicht opnemen,  en waarden voor diverse milieuaspecten (bijvoorbeeld geluid, lucht, geur, externe veiligheid). Daarom is het relevant om nú actief betrokken te zijn bij het opstellen van het Omgevingsplan en uw bedrijfsruimte hierin voldoende te laten vastleggen. Wanneer het Omgevingsplan is vastgesteld, dan is deze (net als bij het huidige bestemmingsplan) niet zo eenvoudig meer te veranderen en in basis bindend voor u. Een groot aantal gemeenten is hier nu al mee bezig.

Zijn uw activiteiten vergunningplichtig?
Als uw bedrijf de zaken goed op orde heeft, volledig in compliance is, een recente en volledige vergunning heeft en geen plannen heeft voor de toekomst, dan zijn de wijzigingen en risico’s beperkt. Toch zult u nog steeds moeten kijken of uw activiteiten onder de Omgevingswet vergunningsplichtig zijn geworden of een ruimer kader kennen.

Bent u niet in compliance, dan loopt u het risico dat uw benodigde fysieke ruimte onvoldoende wordt vastgelegd in het Omgevingsplan en de financiële zekerheid bij het indienen van een aanvraag verhoogd wordt . Ook is het dan lastiger te bepalen welke voorschriften op u van toepassing zijn.

Hebt u plannen om uit te breiden?
Als u plannen hebt om uit te breiden, dan is het nú het moment om af te wegen of u de aanvraag nog voor 2021 gaat indienen. Ingediend vóór 1 januari 2021 betekent dat de huidige procedure van toepassing is, dat de financiële zekerheid minder stringent is, er geen leges worden geheven en u weet waar u aan toe bent.

Hebt u met meerdere vergunningen te maken?
Hebt u met een combinatie van vergunningen te maken, dan kan het handig zijn om de aanvraag ná 2021 in te dienen. Dan worden de aanvragen namelijk los van elkaar behandeld en kan de proceduretijd van individuele onderdelen korter zijn.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij zien momenteel dat verschillende bedrijven zich aan het oriënteren zijn, toekomstplannen maken en een strategische keus willen maken (of ze hun aanvraag nog vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan indienen). Vanuit Tauw denken wij graag met u mee om tot een juiste strategische afweging te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Geerlinks, rosalie.geerlinks@tauw.com, +31 61 10 39 633 of Peter Stufkens, peter.stufkens@tauw.com, +31 61 13 13 422