Stikstofproblematiek: haalbaarheid projecten na PAS-uitspraak

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer worden gebruikt om vergunning te verlenen voor activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in voor verzuring gevoelige Natura 2000-gebieden. Nu, vijf maanden later, zijn er duizenden initiatieven en projecten (groot en klein) stil komen te liggen en zitten veel initiatiefnemers in onzekerheid: kan mijn project nog doorgang vinden? En hoe kom ik daarachter?

04 november 2019

Stand van zaken en maatregelen

Eind september heeft de Commissie Remkes een eerste advies uitgebracht en wordt er achter de schermen veel gepraat over de stikstofproblematiek. Maar tot dusver blijft het onduidelijk wat de concrete oplossingsrichtingen zijn, hoe hier invulling aan wordt gegeven en wat dit betekent voor initiatiefnemers van plannen en projecten.

In een poging de impasse te doorbreken heeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, op 4 oktober 2019 aangekondigd de volgende zaken op te pakken:

  • Investeren in versnelde herstel- en verbetermaatregelen in kwetsbare Natura 2000-gebieden
  • Invoeren van een drempelwaarde voor stikstofdepositie om toestemmingverlening voor (kleine) activiteiten en projecten weer op gang te brengen
  • Toestemmingverlening op gang brengen via intern en extern salderen op voorwaarden
  • Beschikbaar stellen van financiële en juridische middelen en het nemen van (gebiedsgerichte) bronmaatregelen, waaronder:
    - Vrijwillige en warme sanering van boerenbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden
    - Investeren in innovaties voor boeren die willen blijven
    - Gerichte snelheidsverlagingen daar waar het effect heeft op de stikstofdepositie

Om de vergunningverlening weer op gang te brengen, hebben de provincies beleidsregels opgesteld. Echter, deze zijn na de landelijke protesten vanuit de landbouwsector in oktober 2019 door verschillende provincies direct weer ingetrokken, en ook uit de politieke debatten blijkt verdeeldheid over de maatregelen. Het kabinet en de provincies hebben aangegeven uiterlijk 1 december 2019 meer duidelijkheid te geven over de precieze aanpak van het stikstofprobleem. Inmiddels heeft het kabinet op 1 november 2019 laten weten hiervoor 500 miljoen euro extra beschikbaar te stellen en binnen een week de eerste maatregelen bekend te maken.

Wat kunt u nu doen?

Van elk plan en project zal moeten worden vastgesteld welke impact het heeft op de stikstofdepositie, ongeacht hoe de beoordelingsregels er in de toekomst precies uit gaan zien. Zo’n stikstofdepositieberekening kunt u nu al voorbereiden. Vanuit onze ervaringen met inmiddels honderden (complexe) projecten, kunnen wij u helpen onderzoeken of uw plan of project ‘kritisch’ is of niet. Mocht er sprake zijn van een toename van de depositie in een gebied waar de kritische depositiewaarden worden overschreden, dan kunnen we ook verkennen waar oplossingen liggen als het gaat om intern of extern salderen. Hiervoor is het rekenprogramma AERIUS beschikbaar, waarmee we ook in complexe situaties een goede voorspelling van de stikstofdepositie kunnen doen.

Wanneer er sprake is van een toename van de stikstofdepositie kan mogelijk aan de hand van een ecologische voortoets of een Passende Beoordeling worden vastgesteld of deze negatieve ecologische effecten ook daadwerkelijk optreden, en of ze de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten. Ook bij deze ecologische beoordeling kunnen we u ondersteunen. In bijzondere situaties kan het nodig zijn een ADC-toets te doorlopen.


Meer weten over het stikstofbeleid?

Op onze website www.tauw.nl/pas vindt u meer informatie over de ontwikkelingen, gevolgen en mogelijkheden van het stikstofbeleid, en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.