Tauw en Friso Civiel tekenen voor Planuitwerking 7 sluizen Noord-Holland

11 november 2019 - Op 6 november 2019 tekenden Tauw en Friso-Civiel (TFC) met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de nadere overeenkomst voor de planuitwerkingsfase voor de verbetering van zeven sluizen in Noord-Holland. Hiermee komt een vervolg op de verkenningsfase, waar (in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma) TFC en HHNK samen werkten aan de voorkeursalternatieven voor de zeven sluizen. De komende twee jaar wordt deze bijzondere en intensieve samenwerking voortgezet. Dit tot grote tevredenheid van alle partijen.

Prachtige klus

“Niet alleen inhoudelijk is het een prachtige klus, ook de prettige samenwerking maakt dit contract een feest. Hier hebben we het afgelopen jaar keihard voor gewerkt. Dat dit nu zo’n vervolg krijgt is een echt een mooie beloning!”, aldus een blije Floris Eenink, projectmanager namens Tauw. 

“Toen we besloten in te schrijven op dit project was dat best spannend. Een pilotproject. Eén van de eerste HWBP-projecten in Nederland waar alleen kunstwerken in zaten én waarin de aannemer, die het werk moest maken, al vanaf dag één aan tafel zou zitten. Maar het heeft uitstekend gewerkt. Ook dankzij de samenwerking met, en inzet van, het projectteam aan de opdrachtgeverskant. Toen we opschreven dat we gingen voor een partnerschap in plaats van een samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, weet je nog niet hoe dat in de praktijk uitpakt. Zie hier het resultaat.”

Project follow-up

Dat er breed commitment is vanuit alle organisaties, bleek ook wel tijdens de project follow-up op maandag 4 november. In het historische decor van het Zuiderzeemuseum troffen 30 teamleden, specialisten, ontwerpers en adviseurs elkaar om de start van de planuitwerking te markeren en samen na te denken over het vervolg.

“Op zulke momenten zie je ook het enthousiasme", vertelt Geert van der Linden, uitvoeringsdeskundige namens Friso Civiel. "Als aannemer is dat super om te zien. Dan zie je ook hoe goed het is om zo vroeg al en met zo veel kennis aan tafel te zitten’. En glimlachend: ‘en uiteindelijk blijkt de lunch dan toch altijd weer het meest waardevolle moment, even één op één afspraken maken.”

Advisering in de breedte

En dat er afspraken gemaakt moeten worden is wel duidelijk. Voor het uitwerken van de voorkeursalternatieven worden nu al volop onderzoeken uitgevoerd. Zo zijn afgelopen weken de sluislocaties ingemeten met een drone, is de waterbodem onderzocht (ook op PFAS), wordt het droogzetten en inspecteren van de sluizen voorbereid en zijn Aerius-berekeningen uitgevoerd. Dit allemaal om in het uiteindelijk 3D-ontwerp niet voor verrassingen te komen te staan.

Inmiddels is ook gestart met het opstellen van de m.e.r.-beoordelingen en zijn, in het kader van het vergunningenmanagement, de eerste gesprekken gevoerd met de bevoegde gezagen. Tauw verzorgt zo samen met Friso-Civiel het volledige pakket, van projectmanagement, strategisch omgevingsmanagement tot het technisch management. “Dat we alle kennis die we in dit pilot-project opdoen ook actief kunnen delen met de vakwereld en het HWBP, maakt het natuurlijk extra interessant”, aldus Floris.

Vergunbaar, uitvoerbaar en beprijsbaar

Kort voor de zomer lagen er vijf door het HHNK-bestuur vastgestelde voorkeuralternatieven. Vijf in plaats van zeven, omdat voor twee sluizen (Hoorn en Broekerhaven) bleek dat de veiligheid ook via het aanscherpen van het sluitingsprotocol gegarandeerd kon worden. Voor de zomer van 2020 moeten er nu vijf goedgekeurde ontwerpen liggen. Bewust al heel gedetailleerd om zo zeker te weten dat het ontwerp vergunbaar, uitvoerbaar en (met zo min mogelijk risico’s) beprijsbaar is. Vier van de vijf te versterken sluizen zijn namelijk rijksmonument. Voor het aanvragen van de monumentenvergunning is een hoog detailniveau onmisbaar. HHNK-TFC kiest er daarom voor in de planuitwerking al een stap verder te gaan dan gebruikelijk in de planuitwerking. Juist omdat de aannemer al aan boord is, is het mogelijk om eerder in het proces uitvoeringskeuzes te maken. Ook keuzes die je normaal gesproken in de realisatiefase aan de aannemer laat.

Voor de zomer van 2020 moeten de ontwerpen gereed zijn. In het najaar start dan de procedure voor het Projectplan Waterwet en de benodigde vergunningen. De realisatie staat gepland voor begin 2022.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.