Voorkeursalternatieven verbetering 7 sluizen Noord-Holland positief ontvangen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt samen met de combinatie Tauw-Friso aan oplossingen om de sluizen te versterken.

19 augustus 2019

19 augustus 2019 – Op 9 juli 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) positief besloten op de plannen voor de versterking van zeven sluizen in Noord-Holland. De zeven sluizen zijn in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgetoetst op betrouwbaarheid van sluiting. Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, werkt HHNK samen met de combinatie Tauw-Friso Civiel aan oplossingen om de sluizen te versterken.

Rijksmonumentale status

De combinatie Tauw-Friso Civiel ondersteunt het HHNK vanaf de verkenningsfase (oktober 2018) tot aan realisatiefase (medio 2022) bij deze opgave. Uniek is dat dit het eerste HWBP-project is dat volledig uit kunstwerken bestaat. Voor vijf van de zeven sluizen is een fysieke aanpassing noodzakelijk en vier van deze sluizen hebben een rijksmonumentale status. Het aanpassen van de sluizen vereist hierdoor extra nauwkeurigheid.

Voorkeursalternatieven

In de verkenningsfase is via een trechteringsproces tot een voorkeursalternatief per sluis gekomen.
Dit is op 9 juli voorgelegd aan het dagelijks bestuur (D&H) van HHNK. Het positieve besluit betekent dat het bestuur akkoord is met de afweging en keuze van het voorkeursalternatief per sluis. HHNK is erg tevreden over de geleverde productkwaliteit en het intensieve traject dat is doorlopen met de vele (interne en externe) stakeholders.

Vanaf oktober 2019 gaat de planuitwerkingsfase van start, waarin Tauw en Friso Civiel samen met HHNK de voorkeursalternatieven verder uitwerken en de benodigde vergunningen aanvragen.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Uitvoeren (update van de) nadere veiligheidsanalyse op de afgekeurde 7 sluizen
  • Opstellen schetsontwerpen en voorlopige ontwerpen (3D) van de 5 sluizen met een fysieke aanpassing. Verwerven van areaalgegevens en opstellen van de kostenramingen (SSK)
  • Uitvoeren van een breed scala aan (verkennende) onderzoeken, zoals natuurtoetsen, kabels & leidingen, landschap en cultuurhistorie
  • Uitvoering strategisch omgevingsmanagement (SOM), waarbij meekoppelkansen zijn geïnventariseerd en de omgeving via verschillende kanalen (nieuwsbrieven, informatieavonden, online storlymaps ‘verhaal van de sluis’) is geïnformeerd
  • Opstellen plan van aanpak (i.s.m. HHNK) voor de planuitwerkingsfase

 

Voor meer informatie, zie ook:

- Tauw en Friso-Civiel starten HWBP-pilot met zeven sluizen in Noord-Holland
- Projectwebsite van HHNK ( hier zijn o.a. de storymaps te vinden)

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.