Praktijkboek Hoofdlijnen bodembeschermingsrecht

Het aantal locaties in Nederland met verontreinigde grond wordt tegenwoordig geschat op circa 400.000. Het merendeel van deze verontreinigde locaties zal vroeg of laat moeten worden gesaneerd.
 
In het praktijkboek ‘Hoofdlijnen bodembeschermingrecht’ vindt u de wettelijke voorschriften die toezien op de sanering van verontreinigde grond en/of grondwater en het voorkomen van nieuwe verontreinigingen. De regels die hiervoor gelden, zijn niet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. Men komt terecht in een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving, waarmee vanuit verschillende invalshoeken eisen worden gesteld aan handelingen met betrekking tot de bodem.
 
Mr. ing. G.J. Kremers, auteur van dit boek en werkzaam bij Tauw, heeft de regels over de bescherming en sanering van de bodem zodanig gestructureerd dat deze goed aansluiten bij de informatiebehoefte in de praktijk. Hiertoe worden allereerst de regelgeving van de Wet bodembescherming behandeld met een onderscheid tussen oude en nieuwe bodemverontreiniging. Daarna worden de voorschriften die voortvloeien uit andere wetten toegelicht. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de gevolgen van bodemverontreiniging voor grond- en bouwwerkzaamheden en het gebruik van verontreinigde grond of baggerspecie als bodemtoepassing. Afzonderlijke aandacht is er voor het risico van bodemverontreiniging bij de verwerving en uitgifte van grond.
 
Kosten/bestellen
Uitgave van SDU, 10e druk, 549 pagina’s, ISBN 9789012380010.
Het boek kost € 40,- (incl. btw) en is te bestellen via de website van SDU.