Versterking biodiversiteit door bloemrijke dijken

We helpen de waterschappen hun terreinen te beheren met oog voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld door bloemrijke dijken te creëren en door aanpassingen in het beheer door te voeren. Hierdoor vormen dijken een lintvormige verbinding tussen leefgebieden waar onder andere planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren gebruik van maken. Door aan de hand van (openbare) geo-, bodem- of vegetatiedata te inventariseren welke dijken kansrijk zijn kunnen we met deze informatie een gericht beheer-  en monitoringsplan opstellen. Ieder gebied of terrein dat wordt beheerd door een waterschap kan van waarde zijn. Wij inventariseren voor elk terrein welke maatregelen passend zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte, de mate van verharding, lokale natuurwaarden, of andere behoeften. Zo hoeft niet meteen uw hele werkproces te veranderen, maar zet u uw middelen eerst in op kansrijke plekken.

Stabiele dijken door specifieke begroeiing

Naast de versterking van natuurverbindingen draagt een meer diverse begroeiing bij aan de waterveiligheid van dijken. De stabiliteit van dijken wordt voor een groot deel bepaald door de doorworteling van de toplaag, die bij een meer diverse begroeiing beter is. Die toplaag wordt zwaar belast door golven, waardoor risico’s ontstaan op het afschuiven van de bekleding van het buitentalud of binnentalud en erosie van de kruin en het binnentalud. Door goed beheer kunnen we een gevarieerde maar toch sterke ‘gesloten’ gras- en kruidenbegroeiing ontwikkelen die erosiebestendig is en daarmee de veiligheid van de dijk verbetert.

 

 

Stappenplan - In vier stappen van idee naar resultaat

Waterschappen werken aan diverse duurzaamheidsopgaven tegelijk. TAUW helpt hen hierbij door te inspireren en te ondersteunen bij het omzetten van toekomstbeelden naar concrete en effectieve plannen en maatregelen. Met behulp van onze kennis kan op een integrale manier worden gewerkt aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie, én aan versterking en herstel van biodiversiteit.

TAUW biedt waterschappen om hun biodiversiteit te herstellen en te behouden:

  • inzicht in de natuurwaarden en ecologie in het beheergebied en verwerking daarvan in de visie en biodiversiteitsbeleid
  • risico’s en kansen worden in beeld gebracht en verwerkt in beheer- en inrichtingsplannen
  • gezamenlijk onderzoek naar of én hoe concrete acties bijdragen aan het versterken of herstellen van die natuurwaarden door meet- en monitoringsplannen op maat.

Door in vier stappen ons stappenplan te doorlopen brengen we samen met u de meest effectieve en kostenefficiënte maatregelen voor uw waterschap in de praktijk; van idee tot resultaat.

Bekijk het stappenplan

 

Recente projecten voor waterschappen

Heeft uw waterschap ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en wilt u ontdekken hoe uw waterschap effectief kan werken aan rijkere biodiversiteit en verbetering van de waterveiligheid? Ontdek onderstaande referentieprojecten of neem contact op met één van onze adviseurs.

Waterschap Scheldestromen 

We ondersteunden Waterschap Scheldestromen bij het vaststellen van concrete en realistische mogelijkheden voor het verbeteren van de biodiversiteit. We begeleidden inhoudelijke werksessies met interne en externe stakeholders en ontwikkelden een rapport met handvatten hoe het waterschap in de praktijk het beste kan omgaan met (herstel van) biodiversiteit in het areaal.

Lees meer

Waterschap Hollandse Delta 

Waterschap Hollandse Delta wil met bloemrijke dijken de biodiversiteit in het gebied versterken. Wij onderzochten met GIS-analyses en bodeminventarisaties welke dijken het meest kansrijk zijn voor bloemrijke vegetatie. Deze tool is voor veel waterschappen van grote waarde.

Lees meer

Hoogheemraadschap Delfland 

Hoogheemraadschap Delfland wil vooroplopen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld door terreinen met gemalen of rioolwaterzuiveringsinstallaties gedeeltelijk opnieuw in te richten. Wij maakten inzichtelijk welke kansen de terreinen hebben, zodat deze als inspirerend voorbeeld voor de omgeving kunnen dienen.

Lees meer

Heeft u vragen over biodiversiteit voor waterschappen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.