Ervaringen met de nieuwe LBR-inspectiemethodiek bij Brzo-bedrijven

21 juli 2022, Viola van Pelt – van Staalduinen, Arjan van Zeeburg en Inge Waaijer

In september 2021 werden onze TAUW-adviseurs door een klant benaderd met de vraag of wij bij een aankomende Brzo-inspectie aanwezig wilden zijn. Bij het ontvangen van de agenda voorafgaand aan de inspectie, bleek dat onze klant geselecteerd was om deel te nemen aan een pilot van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het ging om de implementatie van de nieuwe inspectiemethodiek Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR), die de Nederlandse Arbeidsinspectie sinds 1 januari 2022 toepast bij Brzo-bedrijven. Inmiddels hebben onze adviseurs hiermee de nodige ervaring opgedaan. In deze blog delen wij deze eerste ervaringen graag met u.

Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR)

Met de nieuwe inspectiemethodiek wil de Nederlandse Arbeidsinspectie - naast de gedocumenteerde beschrijving in het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) - meer zicht krijgen op de praktische veiligheid binnen een bedrijf. Daarnaast moet de LBR zorgen voor een landelijk uniforme, integrale en risicogestuurde uitvoering van het toezicht op risicovolle bedrijven. Dit wordt gedaan aan de hand van drie pijlers:

  1. Systeem: beoordeling preventiebeleid (PBZO) en veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
  2. Techniek: beoordeling stand en staat van de techniek.
  3. Cultuur: inschatting veiligheidscultuur bij het Brzo-bedrijf.

Het idee is dat met de LBR-inspectiemethode één activiteit, proces of installatie wordt geïnspecteerd vanuit twee invalshoeken: systeem en techniek. De veiligheidscultuur wordt ingeschat op basis van een inschattingsinstrument.

Wat valt ons op in de praktijk?

In de inspectie-agenda’s van de Brzo-bedrijven zien we de LBR-methodiek duidelijk terugkomen. Waar voorheen voornamelijk VBS-elementen terugkwamen, zien we nu dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen installatie-overstijgende thema’s. Bij deze thema’s wordt meestal naar het systeem gekeken, en wordt er een specifieke activiteit of installatie beoordeeld. Bij een enkel bedrijf is de pijler ‘cultuur’ specifiek in de inspectie-agenda opgenomen.

Bij de installatie-overstijgende thema’s worden, net als bij eerdere inspecties, het preventiebeleid en VBS beoordeeld: per element wordt een controle uitgevoerd op de PDCA-cirkel. Een link met het verkozen proces voor het installatie-specifieke thema, hebben we (tot op heden) niet waargenomen. Dit heeft mogelijk met de geïnspecteerde VBS-elementen te maken, of met de voor de LBR-methodiek nog te ontwikkelen (verdiepende) tools , zoals inspectiegidsen. Wel kunnen we ons voorstellen dat er vragen worden gesteld om deze VBS-elementen te linken met de geïnspecteerde activiteit. Bij TAUW merken we dat de inspecteurs nog zoekende zijn hoe ze de LBR in de praktijk kunnen toepassen.

(Proces)veiligheidsstudies nóg belangrijker

De activiteiten die op de inspectie-agenda zijn geplaatst, worden vooralsnog hoofdzakelijk vanuit het thema ‘techniek’ beoordeeld. Hierbij wordt gekeken of alle maatregelen worden genomen om zware ongevallen te voorkomen en de effecten hiervan voor mens en milieu te beperken. Ook wordt gekeken of de maatregelen voldoende zijn, en of ze voldoende worden onderhouden. Dit gebeurt aan de hand van de scenario’s die voor de specifieke activiteit zijn onderkend op basis van de veiligheidsstudies. Op basis van deze scenario’s wordt een selectie gemaakt en wordt een aantal scenario’s van A tot Z doorlopen. De focus ligt op:

  • Wat is het scenario?
  • Klopt datgene wat hierbij is opgenomen?
  • Hoe grijpen de maatregelen in op het scenario?
  • Zijn deze maatregelen daadwerkelijk aanwezig en hoe worden ze onderhouden?

Door deze insteek te hanteren, wordt het nog belangrijker om veiligheidsstudies correct en volledig uit te voeren.

Rapportageformat

Met de LBR-methode is ook het rapportageformat aangepast. Waar een bedrijf voorheen een Brzo-inspectierapport met alle bevindingen (positief en negatief) ontving, worden nu alleen nog de bevonden afwijkingen opgenomen. Dit geeft in onze optiek een sneller overzicht van de punten waar het bedrijf mee aan de slag moet, maar geeft daarentegen wel een eenzijdig, negatief beeld van de situatie binnen het bedrijf. De vraag is dan ook hoe deze opzet bijdraagt aan de beeldvorming over en binnen Brzo-bedrijven. De rapportages worden immers ook vertaald naar een openbare samenvatting die door iedereen op het internet te raadplegen is. Doordat de punten die wél goed gaan binnen een bedrijf niet benoemd worden, kan dit al snel een negatief beeld bij het publiek oproepen. Hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie hier binnen de LBR-methode mee omgaat, is nog niet geheel duidelijk. Er zijn namelijk nog geen openbare samenvattingen gepubliceerd sinds er met de nieuwe LBR-inspectiemethodiek geïnspecteerd wordt.

Hoe kunt u inspelen op deze ontwikkeling?

Als Brzo-bedrijf zult u vroeg of laat met deze nieuwe inspectiemethodiek te maken krijgen. Wij hebben onze ervaringen op basis van diverse inspecties voor u gebundeld, zodat u hiermee uw voordeel kunt doen. Benieuwd hoe u kunt inspelen op deze ontwikkeling? Wij denken graag met u mee onder het genot van een kopje koffie. Meer informatie over de inspectie, de speerpunten voor 2022 en onze aanpak is te vinden op onze Brzo landingspagina.

Over deze blogreeks

In deze blogreeks over 'de Nederlandse Arbeidsinspectie' vertellen onze inhoudsdeskundigen meer over de verschillende speerpunten van 2022 en hoe te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. In deze reeks zijn ook verschenen:   

 

 

 

Bent u al voorbereid op de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie?

Meer informatie over de speerpunten van de Nederlandse arbeidsinspectie (voor 2022) en onze aanpak is te vinden op onze landingspagina 'Bent u al voorbereid op de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie?'. Ook vindt u hier twee handige downloads:

  • Checklist - op welke speerpunten focust de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022? 
  • Hand-out - hoe ziet een Brzo-inspectie eruit?

Ga naar de landingspagina

 

Heeft u vragen over blootstelling aan gevaarlijke stoffen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.