Groene industrie

16 mei 2022, Ralph van Roessel

De industrie speelt een cruciale rol in de oplossing om ons land circulair, klimaatbestendig en energieneutraal te maken. Als grootgebruiker van grondstoffen en verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen, zien we de industriële bedrijven vooral als gevaarlijk en vervuilend. En dat is onterecht. Want ook zij zijn volop bezig in de transitie naar circulaire grondstoffen, schonere energiedragers en het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, hebben we deze initiatieven van de industrie hard nodig.

Vanwege die negatieve publieke opinie is er helaas weinig aandacht voor alle positieve bijdragen en het nog te realiseren milieupotentieel. Slaat u de recente Cobouw’s er maar eens op na. Veel aandacht voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en onze infrastructuur, maar geen woord over de installatie-, bouw- en adviesprojecten waarmee de industrie ontegenzeggelijk stappen maakt bij het verduurzamen van haar bedrijfsvoering, productieprocessen en bedrijfsterreinen. Ook binnen de ingenieurswereld maken we ons hier schuldig aan.

Als advies- en ingenieursbureau zijn we in onze dagelijkse projecten volop bezig om samen met de industrie vorm te geven aan de chemie- en energietransitie met biofuel, waste-to-energy en waterstofprojecten, of met het verminderen van emissies naar water, lucht en bodem. En ook ik moet bekennen dat we vooral de aansprekende projecten in het publieke domein in de etalage zetten, zoals klimaatbestendige woonwijken, energieneutrale wegen of biodiverse dijken.  

Het ziet er naar uit dat zowel de industriële bedrijven als de bouw-, installatie- en ingenieursbedrijven moeite hebben om op dit front uit hun schulp te kruipen. Wellicht logisch gezien de heersende publieke opinie, maar hiermee gaan we de klimaatdoelstellingen bij lange na niet halen. Hoog tijd dus om de pareltjes waarmee we de milieu- en klimaatimpact van onze industriële klanten drastisch verminderen, de aandacht te geven die ze verdienen. Om behaalde successen, opschaalbare innovaties en geleerde lessen met elkaar te delen. En door dit aan te vullen met een goede communicatie en samenwerking met de omgeving en bevoegde gezagen. Want alleen dan ontstaat er een vliegwiel waarmee ook de industrie actief en zichtbaar kan bijdragen aan een groenere economie.  

-----

(Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.