Het effect van de aanpassing van de Kritische Depositiewaarden (KDW's)

15 september 2023, Luc Verhees

Nederland krijgt te maken met strengere stikstofeisen, zo kopten diverse media recent. De KDW (Kritische Depositiewaarde) wordt namelijk voor 31 habitattypen naar beneden bijgesteld (en voor 2 habitattypen naar boven). Het demissionaire kabinet wil dat in 2030 in 74% van de stikstofgevoelige natuurgebieden niet langer te veel stikstof neerkomt. Dit doel wordt nu moeilijker om te halen. TAUW heeft echter inzichtelijk gemaakt dat de aanpassing van de KDW’s voor vergunningverlening van individuele projecten maar een beperkt negatief effect heeft, en lokaal – bij de duingebieden – zelfs een positief effect. Hoe kan dat?

Het rekenmodel AERIUS Calculator berekent de stikstofdepositiebijdrage van individuele plannen en projecten op (naderend) overbelaste natuur (op hexagonen van 1 hectare). Op niet overbelaste natuur wordt niet gerekend; hier mag een project gewoon depositie toevoegen. De verlaging van 31 KDW’s heeft vooral effect op natuur die al overbelast is, en waar een individueel project geen depositie aan mag toevoegen. Omdat de meeste stikstofgevoelige natuur in Nederland ook nu al overbelast is verandert hier in de vergunningverlening voor projecten dus niets.

 TAUW heeft de consequenties van de verlaagde KDW’s doorgerekend. Wat blijkt? Een relatief beperkt areaal niet overbelaste natuur (62,4 km2) wordt (bij gelijkblijvend achtergronddepositieniveau) door de verlaging van de KDW’s nu (naderend) overbelaste natuur. Dit zijn de rode gebieden in de figuur. Opmerkelijk genoeg classificeert een groter areaal (82,2 km2) na aanpassing van de KDW’s als niet meer overbelast waar dit nu nog wel (naderend) overbelast is. Dit zijn de groene gebieden in de figuur. Het betreft allemaal duingebieden. Dit komt omdat voor 2 subhabitattypen, waarvan er één hier veel voorkomt, de KDW naar boven wordt bijgesteld. Het betreft de habitats Grijze duinen kalkarm (H2130B) en Grijze duinen heischraal (H2130C). In de duingebieden is het achtergronddepositieniveau relatief laag waardoor grote delen van deze habitats nu opeens ‘omklappen’ van wel naar niet overbelast. Het realiseren van projecten in de nabijheid van deze duingebieden zal daarom met de komst van de nieuwe AERIUS versie (verwacht 5 oktober), waarin de aangepaste KDW’s geïmplementeerd zijn, wellicht iets minder lastig worden.

 

Onder dit artikel ook nog kaarten van heel Nederland en van de Veluwe. De kaarten zijn gemaakt door Freek Kortekaas.

Heel Nederland

Noord-Holland

Veluwe

Meer weten over stikstofdepositie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.