Voldoet uw milieubeheersysteem wel aan de verplichtingen vanuit de BBT-conclusies?

14 februari 2022

Wist u dat u een milieubeheersysteem moet inrichten en naleven wanneer één of meerdere BBT-conclusies op uw organisatie van toepassing zijn?

Bedrijven zijn zich vaak onvoldoende bewust van de impact van de geldende beste beschikbare technieken (BBT)-conclusies, die onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) de referentie vormen voor het toetsen en vaststellen van de vergunningsvoorwaarden.

Tijdens milieuaudits bij klanten constateren we regelmatig dat het milieubeheersysteem, dat vanuit het vergunningvoorschrift verplicht is, onvoldoende is ingevuld. En dat bedrijven niet altijd antwoord hebben op de vraag hoe ze inzicht verschaffen in hun milieuprestaties, en hoe ze borgen dat ze continu werken aan het verbeteren van de milieu-impact. Kan dit ook bij uw bedrijf aan de hand zijn?

Milieuzorg als onderdeel van de BBT

IPPC-installaties zijn de grote(re) industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE 2010/75/EU). De RIE eist dat bedrijven met een IPPC-installatie deze pas in bedrijf nemen als ze een omgevingsvergunning hebben. Deze integrale vergunning moet voldoen aan de BBT. Een vergunningverlener moet bij IPPC-installaties ook rekening houden met de aangewezen Europese BBT-conclusies. 

Wat is ons opgevallen?

Mijn collega’s en ik signaleren een trend waarbij de BBT die bij vergunningverlening van toepassing zijn, in toenemende mate vertaald worden naar vergunningvoorschriften. Zo heeft het bevoegd gezag tijdens handhavingsbezoeken al bij meerdere van onze klanten specifiek naar het milieubeheersysteem gevraagd, en hen hierop aangesproken. Bedrijven realiseren zich vaak niet dat vanuit de BBT-conclusies ook het inrichten en implementeren van een milieubeheersysteem een vereiste is. Of dit ook voor uw organisatie geldt, is afhankelijk van uw type IPPC-installatie en de daarvoor geldende BBT-conclusies.  

Wat levert een milieubeheersysteem uw organisatie op?

Naast het voldoen aan de verplichtingen vanuit de BBT-conclusies levert een milieubeheersysteem uw bedrijf ook iets op. Wanneer u de milieuprestaties effectief in het milieubeheersysteem registreert, kunt u deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het opstellen van het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). Door uw milieugegevens jaarlijks in het e-MJV te rapporteren, krijgt u inzicht in uw milieuprestaties waarna u de gewenste stappen kunt nemen om uw prestaties (continu) te verbeteren. Dit biedt kansen om mee te nemen in uw bedrijfsstrategie, u draagt hiermee bij aan de nationale klimaatdoelstellingen, en uiteindelijk aan een beter imago.

Hoe kan TAUW u hierin ondersteunen?

TAUW kan u ondersteunen bij het opzetten van een milieubeheersysteem. Wij helpen uw organisatie om inzichtelijk te maken of uw bedrijf een IPPC-installatie heeft en welke BBT-conclusies op uw organisatie van toepassing zijn. Ook kunnen we bepalen of de verplichting voor een milieubeheersysteem voor uw bedrijf geldt. Daarnaast kunnen onze deskundigen een BBT-toets uitvoeren om te kijken of uw bedrijf aan de voorgeschreven BBT-conclusies voldoet.

Wij hanteren een pragmatische insteek, passend bij uw bedrijf, zodat u in compliance bent én blijft. Daarnaast kunnen we onze specialistische kennis uit andere vakgebieden tot één integraal advies bundelen, waarmee uw organisatie duurzame kansen optimaal kan benutten. Zo voeren wij aanvullend ook verdiepende onderzoeken uit, zoals een levenscyclusanalyse (LCA) of een afvalbeheersingsplan en kunnen wij een directiebeoordeling of interne audit(s) uitvoeren.

Hulp nodig bij het opstellen of updaten van uw milieubeheersysteem?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.