Zijn wadi’s de redding van de stad?

20 juli 2020, Ronald Wentink

Het is een alledaags dilemma van deze tijd: we willen graag meer groen en ruimte om ons heen. Maar ook wonen we het liefst dichtbij alle voorzieningen waardoor we in verharde jungles leven met alle problemen van dien, zoals wateroverlast, hittestress en verdroging. Zijn wadi’s onze redding?

Wadi’s: een omslag in denken

Nog geen vijftig jaar geleden kwam het besef dat we niet zo door konden gaan met onze wereld. De Club van Rome kwam in 1972 met het rapport Grenzen aan de groei waarin werd gesteld dat ons vijf grote problemen staan te wachten: groei van de mondiale bevolking, voedselproductie, industrialisatie, uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling.

Dit leidde tot de nodige ophef en discussies. Er moest wat veranderen, ook in de rioleringswereld. Er was behoefte aan oplossingen voor onder meer de overstorten op oppervlaktewater, de piekafvoeren, ‘dun water’ (veel regenwater) op de zuivering en de verdroging.

Aanvankelijk zijn er sterk technische en veelal ondergrondse oplossingen bedacht die uit het zicht zijn. Maar begin jaren ‘90 van de vorige eeuw ging het roer om en werden de eerste grootschalige wadisystemen aangelegd. Het regenwater was hierdoor ineens zichtbaar! De aanvoer van het regenwater gaat met het wadi-systeem via open goten en de waterberging is op maaiveldniveau. Zodra er iets niet goed gaat met het regenwater is dat direct zichtbaar, bijvoorbeeld als de afvoer van een wasmachine op de regenpijp wordt aangesloten, wat natuurlijk niet mag. Er is extra aandacht voor de opbouw van de wadibodem zodat deze functioneert als een filter voor de mogelijke verontreinigingen in het regenwater. Daarmee laten we de natuur een groot deel van het werk doen.

Wadi’s in een veranderende wereld

Sinds de eerste wadi’s is er veel veranderd in de wereld. Zo hebben we nu extra duurzaamheidsopgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en natuurinclusief bouwen. Dit leidt tot een steeds luidere roep om een andere inrichting van de stad. De wadi blijkt hier perfect in te passen: waterbuffering gaat wateroverlast tegen, de groene inrichting draagt bij aan het reduceren van de hittestress en verbetert de biodiversiteit. Omdat er minder water naar de riolering gaat, blijft er een constantere en warmere stroom afvalwater over die beter geschikt is voor warmtewinning met riothermie als duurzame energiebron. Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat meer groen in de straten leidt tot waardevermeerdering van het vastgoed én een beter welzijn van de bewoners. Genoeg redenen om meer wadi’s aan te leggen!

De wadi verandert

De wadi kost in zijn huidige vorm vaak relatief veel ruimte, dus ontwikkelen we ook wadi’s die compacter zijn zodat ze in woonstraten passen. Met een aangepaste vegetatie, zoals beplanting in plaats van gras, zijn ze interessant voor verschillende insecten zoals vlinders en bijen maar ze zijn ook visueel aantrekkelijker omdat ze elk seizoen een ander aanzicht hebben.

Wadi’s zijn niet alleen gebonden aan de openbare ruimte en het maaiveld. Ook op daken is veel meer mogelijk, zowel op platte als hellende daken. Dat varieert van (eenvoudige) vegetatiedaken tot daktuinen en polderdaken. In feite zijn dat ook wadi’s omdat ze zorgen voor waterberging, biodiversiteit en beperking van hittestress. En wat te denken van onze eigen tuinen? Door deze (deels) te verlagen kan een persoonlijke wadi worden gecreëerd!

Wadi’s zijn niet de redding van onze stad of samenleving, daarvoor zijn de problemen te complex. Wel kunnen ze in belangrijke mate bijdragen aan het beperken van de negatieve effecten van de stad zoals wij die nu kennen. Wadi’s maken ook de leefomgeving prettiger om in te verblijven en zijn daarmee een ambassadeur voor meer groen in de stad. Want de leefbare stad van morgen is een groenere stad, waarbij elke vierkante meter telt.

 

Aan de slag! 

Wilt u ook aan de slag met de wadi's binnen uw gemeente? Lees meer over onze aanpak. 

Ga naar de webpagina

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.