Weersextremen in de industrie

10 maart 2023, Nikolai de Mots

Afgelopen jaren zien we dat ons land steeds vaker te maken heeft met weersextremen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mens en milieu, maar ook voor ondernemers en bedrijven. We zien dat de wet- en regelgeving hier steeds vaker op wordt toegespitst en dat bedrijven soms zelf geconfronteerd worden met de gevolgen van weersextremen. Ook merken we dat de maatschappelijke druk voor het weerbaar maken tegen deze weersextremen steeds verder toeneemt en dat onze industriële klanten steeds vaker vragen stellen over thema’s als droogte en hitte. Vragen als; wat voor risico’s brengen deze weersextremen met zich mee? Of op welke wijze kan er invulling worden gegeven aan een klimaatbestendige industrie? Dit omdat het veiligheidsissues met zich kan meebrengen en een bedreiging kan vormen voor de bedrijfscontinuïteit. In deze blogreeks maken we deze mogelijke gevolgen inzichtelijk en worden er “handvaten” gegeven voor het realiseren van klimaatbestendige industrie.

Heet, heter, heetst?

Verlangde u deze zomer ook naar een drupje regen? Als we het neerslagtekort van afgelopen zomer bekijken dan valt deze binnen de records. In augustus was de temperatuur maar liefst elke dag boven de 20 graden en werd veruit de langste reeks warme dagen ooit gemeten! De hogere temperaturen in combinatie met extreem weinig neerslag is een weerbeeld dat we afgelopen zomers vaker hebben meegemaakt. Denk maar aan de zomer van 2018, waar te weinig neerslag in de maanden mei, juni, juli en september voor enorme impact zorgde op de natuur. Verder staan de beelden van de overstromingen in Limburg van 2021 ons vast nog wel bij. Het tegenovergestelde van de extreme droogte van eerdere zomers maar wel met een gemeenschappelijk feit namelijk; het extreme karakter van beide weerssituaties. 

Hoe zit het bij de industrie?

Dat hitte, droogte en extreme neerslag een enorme impact heeft op onze maatschappij mag duidelijk zijn. Ook voor bedrijven waarbij het werken met of fabriceren van gevaarlijke stoffen een grote rol speelt, kunnen deze weersextremen een enorme impact hebben. Dit soort bedrijven vallen veelal onder het Besluit Risico Zware Ongevallen 2015 (Brzo). Dit betekent dat zij gebonden zijn aan extra wet – en regelgeving. Het in kaart brengen van potentiële dreigingen is hierdoor een verplichting. Maar is er eigenlijk wel rekening gehouden met scenario’s van temperaturen boven de 40 graden? Wat voor invloed hebben deze temperaturen mogelijk op de opslaglocaties van deze gevaarlijke stoffen of op deze stoffen zelf? Zijn deze eigenlijk wel bestendig tegen deze enorme hitte? En hoe kun je als industrie jezelf weerbaarder maken tegen extreme neerslag of overstromingen?

Bewustzijn

In het voorjaar van 2022 heeft TAUW onder haar Brzo klanten het bewustzijn gepeild in het kader van weersextremen en Brzo-bedrijven. Hieruit kwam naar voren dat vooral het thema overstromingen een rol speelt bij deze bedrijven. De overige klimaatthema’s, hittestress en droogte, speelde bij veel benaderde bedrijven nauwelijks een rol. Bedrijven zien hier vaak de urgentie niet van in, mede doordat de wettelijke verplichting (nog) niet verder gaat dan alleen het thema overstromingen. Daarnaast is er simpelweg nog vrij weinig bekend over dit onderwerp bij de industrie.

Gelukkig verzekerd! Toch?

Maargoed; om het belang van kennis over dit thema te bekrachtigen: als we de cijfers mogen geloven dan lag de economische schade als gevolg van de hitte en droogte in 2018 tussen de 450 en 2080 miljoen euro! Nu kun je denken dat  schade als gevolg van klimaatverandering wel te verhalen valt bij de verzekering. Echter, klimaatschade wordt eigenlijk steeds minder vaak vergoed[1]! Sterker nog; klimaatschade zorgt vaak voor schulden bij bedrijven. Zo werd eerder schade als gevolg van verzakking door droogte bij de meeste verzekeraars wel vergoed. Tegenwoordig is hiertegen verzekeren bijna niet meer mogelijk terwijl het wel steeds droger wordt. Des te belangrijker om in te zetten op preventie, risico’s in kaart te brengen en waar nodig gepaste maatregelen te treffen.

In de volgende blogs gaan wij dieper in op deze nieuwe uitdagingen en risico’s als gevolg van klimaatverandering voor de industrie. Daarnaast zal een eerste aanzet worden gegeven over hoe wij hiermee om denken te kunnen gaan en op welke wijze TAUW een invulling geeft aan een klimaatbestendige industrie. Over twee weken zal er een blog online komen over de mogelijke gevolgen van hitte bij de industrie.

 

[1] Bedrijven kunnen klimaatschade niet meer verzekeren (accountantweek.nl)

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.