TAUW Whitepapers

Vraag onderstaand kosteloos (één van) de TAUW whitepapers aan, waarin onze adviseurs belangrijke maatschappelijke thema's (zoals waterveiligheid, hittestress of de warmtetransitie) behandelen. 

 

Whitepaper Hitte 

De kans op een hittegolf is steeds groter in Nederland. De afgelopen jaren werd het ene na het andere hitterecord verbroken. Onze binnen- en buitenruimte is hier niet op ontworpen, terwijl hitte grote gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Met een gecombineerde aanpak van gebied, gebouw en gebruiker kunnen we hittestress voorkomen.

Whitepaper aanvragen

Whitepaper Droogte

Het wordt steeds droger in Nederland. De afgelopen jaren is er een aantal negatieve neerslagrecords verbroken en toekomstscenario’s van het KNMI laten zien dat het neerslagtekort ook de komende jaren toe gaat nemen. Dat heeft ingrijpende effecten op veel sectoren en de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen zijn groot.

Whitepaper aanvragen

Whitepaper Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Duurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om een integrale aanpak en een zwaardere rol voor een duurzaamheidsmanager. Lees in dit whitepaper meer over de 5+5 aanpak van TAUW. 

Whitepaper aanvragen

Whitepaper Warmtetransitie 

De afgelopen periode bent u als gemeente intensief bezig geweest met het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte. De visie omschrijft op welke manier en volgens welke planning de gebouwde omgeving in de gemeente overgaat van fossiele brandstoffen op een vorm van duurzame energie. Met als belangrijkste doel het terugdringen van de CO2-uitstoot tot CO2-neutraal in 2050. Nu de visie is vastgesteld is het tijd voor de volgende stap in dit proces: het (Wijk)Uitvoeringsplan. Hoe maakt u dit samen met alle betrokkenen tot een succes?

Whitepaper aanvragen

Whitepaper Klimaatrobuuste watersystemen

Als het gaat om het watersysteem moet de focus vooral gelegd worden op de eerste maatregelen uit het kwintet; besparen, vasthouden, bergen en aanpassen. Afvoeren is het sluitstuk als het echt niet anders kan. TAUW heeft teruggekeken naar de projecten die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd om na te gaan of er een rode draad te ontdekken is in relatie tot het kwintet. Hieruit blijkt dat in alle projecten die we doen minstens twee van de eerste vier maatregelen uit het kwintet terugkomen.

Whitepaper downloaden

Whitepaper Waterveiligheid

We staan als samenleving voor grote opgaven om ons land voor de langere termijn prettig leefbaar te houden. Zo herinneren de recente gebeurtenissen in Limburg en onze buurlanden ons aan onze plotselinge kwetsbaarheid op het gebied van waterveiligheid.

Whitepaper aanvragen