Kennis over procedures en instrumenten reeds aanwezig

Vooral de decentrale overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen, staan voor een grote uitdaging. Tauw merkt op dat zij niet wachten op de officiële inwerkingtreding van de Omgevingswet en dat velen al ver zijn gevorderd met hun omgevingsvisie. De decentrale overheden denken bijvoorbeeld nu al na over de inzet van de instrumenten en procedures van het nieuwe omgevingsrecht bij de programmering en de uitvoering van projecten. 

 

Omgevingsvisie: planvorming met integrale ambities

Decentrale overheden zijn uitgedaagd om de omgevingsvisie te verbreden van alleen ruimtelijke ordening naar de gehele fysieke leefomgeving. Ze benaderen daarbij integraal door ervoor te zorgen dat de verschillende thema’s zo te kiezen dat ze met elkaar samenhangen.Terugkerende thema’s in omgevingsvisies zijn klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgave, natuur & landbouw, gezondheid en bodem & ondergrond. Overheden zijn verantwoordelijk voor de realisatie hiervan en vragen ons regelmatig om ze hier bij te begeleiden.

Voorbeeld omgevingsvisie: Milieueffectrapportage (MER) voor omgevingsvisie provincie Utrecht

Een milieueffectrapportage (MER) voor provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies biedt bij uitstek een kans om de visie te helpen vormgeven en verbeteren. De MER geeft namelijk inzicht in hoe gestelde ambities te behalen zijn met het beleid uit de omgevingsvisie. Door visualisatie en digitale presentatie van de relevante leefomgevingsthema’s krijgt het inzicht vorm. Dit is bijvoorbeeld toegepast bij de MER voor de omgevingsvisie en omgevingsverordening van de provincie Utrecht.

Voorbeeld omgevingsvisie: Bodem en ondergrond in de Omgevingswet

De bodem en ondergrond spelen een belangrijke rol bij het realiseren van meerdere maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en kwaliteit stedelijke leefomgeving, en verdienen een volwaardige plaats in de instrumenten van de Omgevingswet. In het project ‘Samen de diepte in; bodem en ondergrond in de Omgevingswet’ delen we in 6 regioprojecten kennis en ervaring over de plek van bodem en ondergrond in de omgevingsvisies en omgevingsplannen en bij het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

Voorbeeld omgevingsvisie: Inventarisatie bestaand beleid gemeente Ede

Het omgevingsbeleid van de gemeente Ede is vernieuwd. Wij hebben voor de gemeente een inventarisatie gemaakt van het huidige beleid op de fysieke leefomgeving. Hiermee is de bestaande regeldruk in kaart gebracht en is input geleverd voor de strategische agenda en voor de discussie over de nut en noodzaak van bestaand beleid. De gemeente neemt dit mee bij het opstellen van haar omgevingsvisie, omgevingsplan en eventuele programma’s.

Programma’s en projecten: werken in de geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet verandert een aantal praktische zaken rondom het aanvragen en verlenen van vergunningen voor stedelijke ontwikkelingen, uitbreiding en aanleg van infrastructuur, natuur- en recreatiegebieden. Er komt bijvoorbeeld veel meer nadruk te liggen op participatie. Overheden bereiden zich al daarop voor of werken al grotendeels in de geest van de Omgevingswet en Tauw begeleidt ze daarbij.

Voorbeeld programma’s en projecten: Brinkenplan Diever

De gemeente Westerveld heeft gevraagd om ons advies bij de herinrichting van de openbare dorpskern van Diever. Wij hebben ondersteund bij het volledige planproces en hebben de toekomstige wetgeving in geïntegreerd voor zover dat mogelijk was. Dit project is door de vakjury verkozen tot winnaar bij de ‘Gouden sleutel tot de Omgevingswet’. Deze inspiratiebijeenkomst heeft op 15 mei 2019 plaatsgevonden op initiatief van de Bouwcampus. Lees het nieuwsartikel

Voorbeeld programma’s en projecten: Sprintsessies programma Nieuwe Energie Overijssel

Het tijdig betrekken van stakeholders in de plan- en visiefase zorgt voor een gedragen resultaat. In de sprintsessies transitievisie warmte in de provincie Overijssel hebben we samen met gemeentes, de netbeheerder, woningcorporaties en energiecoöperaties de basis gelegd voor een transitievisie warmte. In deze visie staat de wijze waarop de wijken in de gemeentes van het gas af kunnen. 

 

Wees voorbereid op de Omgevingswet!

Juist omdat wij overheden én bedrijven ondersteunen in hun transitie naar vtdaging en nieuwe rol op dit gebied op de juiste manier aan te vliegen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor uw provincie of gemeente.