Korte toelichting ADC-toets

ADC staat voor Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie. Dat betekent dat er geen alternatieven mogen zijn die tot minder schade aan Natura 2000-gebieden leiden. Ook moet sprake zijn van één van de in de wet vermelde ‘dwingende redenen van groot, openbaar belang’. En tot slot moeten alle compenserende maatregelen aantoonbaar effectief zijn om schade aan de natuur te voorkomen.

Actualiteiten rondom PAS 

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan in een aantal beroepen tegen vergunningen die in het kader van het PAS waren afgegeven. Het PAS mag geen gebruik maken van het positieve effect van maatregelen (zogenoemde instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen) als de positieve gevolgen van die maatregelen (nog) niet zeker zijn. Het gevolg van de uitspraak is dat het PAS niet langer als kader voor toestemmingsbesluiten mag worden gebruikt.

Meer informatie over het PAS

 

Waarom een ADC-toets uitvoeren?

Het doorlopen van het ADC-spoor is volgens de Wet natuurbescherming verplicht voor plannen en projecten die significante gevolgen hebben. In gebieden met een al te hoge stikstofbelasting heeft een plan of project dat leidt tot een verdere toename daarvan vrijwel altijd significante gevolgen. Zo’n plan mag alleen dan worden vastgesteld en een vergunning mag alleen worden afgegeven wanneer uit het ADC-spoor blijkt dat de ‘natuurlijke kenmerken’ van Natura 2000-gebieden desondanks niet worden aangetast. Dat kan uitsluitend wanneer de schade van een plan of project aan Natura 2000-gebieden wordt voorkomen door saldering of (vooraf) wordt gecompenseerd.

Succesvolle ADC-projecten

Tauw begeleidde al enkele malen met succes klanten bij het doorlopen van het ADC-spoor. Zo oordeelde de Raad van State dat de ADC-toets voor de Kempenbaan-West en Veldhoven op correcte wijze was doorlopen. Tauw is trots op het resultaat, dat ertoe leidde dat een erkend verkeersknelpunt toch op korte termijn aangepakt kan worden. Is uw project na het verbod op PAS stil komen te liggen? Tauw helpt u om te onderzoeken of uw project toch op korte termijn doorgang kan vinden.

 

 

Kunnen wij u helpen of heeft u vragen over de ADC-toets?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.