Aan de slag met planMER voor omgevingsvisie Noord-Holland 2050

Provincie Noord-Holland stelt een omgevingsvisie op samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Tauw werkt samen met RoyalHaskoningDHV (RHDHV) aan het planMER voor de omgevingsvisie. Een uitdagende opgave waarbij we actief meedenken en -werken aan het leefomgevingsbeleid van de provincie, waarin de nieuwe Omgevingswet een belangrijke rol speelt.

Balans tussen economische groei en leefbaarheid
De provincie richt zich in de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 op een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid. Daarbij wordt uitgegaan van het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’.

Ter ondersteuning van de visievorming moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld.  Met de omgevingsvisie loopt de provincie vooruit op de invoering van de Omgevingswet. De omgevingsvisie vervangt de bestaande provinciale sectorale plannen als de Structuurvisie, het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, het Milieubeleidsplan, de Watervisie en de Agenda Groen.

De provincie ziet het opstellen van de omgevingsvisie en het MER als één geïntegreerd proces. Het MER wordt al tijdens het schrijven van de omgevingsvisie gebruikt om het beleid vorm te geven. Tegelijkertijd biedt het MER de basis voor de monitoring van het beleid in de komende jaren. Dit zorgt ervoor dat de mogelijkheden die een m.e.r.-procedure biedt, ten volle worden benut.

Combinatie Tauw en RHDHV
Om deze klus te klaren, hebben Tauw en RHDHV hun krachten gebundeld. RHDHV was al betrokken bij het voortraject (waaronder het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r.) en verzorgt de inhoudelijke procesbegeleiding. Tauw zorgt voor een frisse kijk op de aanpak van het MER.

Tauw, raamcontractant van de provincie, levert uitgebreide inhoudelijke expertise op milieuthema’s (waaronder klimaat, natuur, energie en gezondheid) en zal samen met RHDHV het MER schrijven. Goudappel Coffeng zorgt voor de inbreng op het gebied van mobiliteit. De publiekssamenvatting van het MER wordt als online rapport toegankelijk gemaakt.

Het project wordt begin deze zomer afgerond.

Meer informatie over de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland

Contact: Martijn Gerritsen en Joost de Jong.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.