Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet: nieuwe werkwijze voor omgaan met (verontreinigde) bodem

Op 25 februari 2021 is het ‘Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet’ in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de totstandkoming van de nieuwe wet- en regelgeving voor bodem onder de Omgevingswet. Dit betekent dat de huidige werkwijze voor het omgaan met (verontreinigde) bodem drastisch verandert zodra de Omgevingswet in werking treedt.

23 maart 2021

In het ‘Aanvullingsbesluit bodem Omgevingwet’ zijn bodem en ondergrond integraal onderdeel van de Omgevingswet. Het doel hiervan is om balans aan te brengen tussen het beschermen van onze gezondheid, het behouden van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier, en het geven van ruimte aan maatschappelijke activiteiten op of in de bodem.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

Voor partijen die werken met (verontreinigde) grond betekent dit dat zij vanaf de invoering van de Omgevingswet onder andere te maken krijgen met:

Algemene regels voor milieubelastende activiteiten
In het Aanvullingsbesluit bodem zijn algemene regels opgesteld voor milieubelastende activiteiten op of in de bodem. Het gaat om activiteiten als graven in de bodem, saneren van de bodem, opslaan van grond- en baggerspecie, toepassen van bouwstoffen/grond/baggerspecie en het aanbrengen van meststoffen.

Regels voor voorafgaand bodemonderzoek
Bij sommige milieubelastende activiteiten is het nodig om een voorafgaand onderzoek uit te voeren. Deze trapsgewijze benadering maakt dat een volgend onderzoek pas nodig is als uit eerder onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is. Bij een voorafgaand bodemonderzoek is altijd een vooronderzoek nodig, waarbij naast het verzamelen van informatie ook een beoordeling moet plaatsvinden of de informatie geschikt en nog actueel genoeg is.

Het uitvoeren van een voorafgaand bodemonderzoek is verplicht bij de volgende milieubelastende activiteiten:

  • Graven in de bodem
  • Saneren van de bodem
  • Bouwen op bodemgevoelige locaties


Vervanging van huidige bodemregelgeving
Met de inwerkingtreding van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet wordt de huidige bodemregelgeving ingetrokken, waaronder het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Ook zorgt het voor wijzigingen in andere regelgeving, zoals het Besluit bodemkwaliteit.  
 

Werkt u met (verontreinigde) grond?

Verwacht wordt dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt. Dat lijkt misschien ver weg, maar toch adviseren wij u alvast kennis te nemen van de vernieuwde werkwijze voor bodemactiviteiten en de consequenties hiervan op uw bedrijfsvoering. Onze experts hebben uitgebreide kennis van het Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet en helpen u daar graag bij.

Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over onze expertise op het gebied van bodem en de Omgevingswet.

Bodem    Omgevingswet

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.