Areaal tariefdifferentiatie wegen daalt als gevolg van uitspraak Hoge Raad

Op 9 november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen bij de watersysteemheffing. Als gevolg van deze uitspraak kunnen waterschappen alleen nog maar de verharde delen van wegen onder de tariefdifferentiatie brengen.

Bermen vallen volgens de Hoge Raad onder het begrip openbare weg. Echter, alleen de verharde gedeelten van die bermen vallen onder de tariefdifferentiatie. Het areaal dat onder de tariefdifferentiatie wegen valt, zal daardoor dalen.

Voor de toekomstige aanslagoplegging en voor de afhandeling van eventuele bezwaren zullen waterschappen moeten inventariseren welke oppervlakten kwalificeren als verharde delen van wegen. Hierbij moet rekening gehouden worden met welk bronbestand hiervoor wordt gebruikt (de TOP10NL of de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)) en welke selecties binnen deze bestanden moeten worden gehanteerd.

Advies en inventarisatie

Tauw en Van den Bosch & Partners hebben hun juridische- en GIS-kennis gebundeld en kunnen de mogelijke gevolgen op het gebied van tariefdifferentiatie – als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad – in kaart brengen voor waterschappen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.