Bebouwing Delflandsedijk getoetst op veiligheid

In de Waterwet is opgenomen dat de primaire waterkeringen elke 6 jaar getoetst moeten worden aan het Wettelijk Toetsinstrumentarium. De regels voor de toetsing staan onder andere vastgelegd in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen 2006 (VTV2006). Onderdeel van deze landelijke toetsrondes is het toetsen van niet-waterkerende objecten. Tauw heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland de veiligheid van ruim 1100 gebouwen op en nabij de Delflandsedijk getoetst.

Nader onderzoek

De Delflandsedijk is de primaire waterkering aan de oever van de Nieuwe Waterweg. De Delflandsedijk  begint bij de Euromast in Rotterdam en eindigt bij de overgang naar de duinen in Hoek van Holland en heeft een lengte van circa 30 kilometer. Een behoorlijk aantal gebouwen rond de Delflandsedijk heeft in de derde toetsronde (2006-2011) het oordeel 'nader onderzoek' gekregen, wat betekent dat nader onderzoek nodig is om de veiligheid tegen overstromen te kunnen beoordelen.

Slimme clustering

Om de ligging van alle 1130 gebouwen snel en eenvoudig conform VTV2006 te kunnen toetsen aan het beoordelingsprofiel van de kering (denkbeeldig minimum profiel van gedefinieerde afmetingen waarbinnen zich geen objecten mogen bevinden) heeft Tauw alle gebouwen opgenomen in een GIS-database. Op basis van deze toets is gebleken dat voor 550 gebouwen een gedetailleerde toets nodig was. Omdat het enorm veel werk is om alle 550 gebouwen één voor één te toetsen, is gekozen voor een geclusterde aanpak. Per cluster is getoetst of de waterkering met het representatieve gebouw uit het cluster nog stabiel is om het achterliggende gebied de komende jaren te beschermen. Na deze toets bleven nog enkele clusters over waarvoor Tauw aanbevelingen heeft gedaan voor nader onderzoek.

Het project is afgesloten met een allesomvattende toetsrapportage in woord en beeld. Met de overzichtskaart in GIS is in één oogopslag duidelijk bij welke delen van de dijk de bebouwing aan de toetseisen voldoet en bij welke delen niet.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Waterveiligheid >>