Beleidsvisie riolering en water voor nieuwe gemeente Altena

De visie is toekomstbestendig door te anticiperen op de nieuwe (nog vast te stellen) Omgevingswet en vormt de basis voor het nog op te stellen rioleringsprogramma. Tezamen vervangen zij het traditionele en wettelijke planinstrument gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De visie moet input leveren voor de nieuwe omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende omgevingsplan.

Invulling geven aan de leefomgeving

“Wat begon als een vraag rondom de procesbegeleiding is uitgegroeid tot een project waarbij wij een volwaardige partner waren bij het invullen van de visie”, vertelt Alwin Teeuwen, projectmanager bij Tauw. “Wij hebben voorgesteld om de beleidsvisie te koppelen aan de leefomgeving, omdat de zorg voor stedelijk (afval)water hierin een belangrijke schakel vormt. Het creëren van een prettige leefomgeving gaat echter verder dan de wettelijke zorgplichten, zoals in een traditioneel GRP zijn opgenomen. 

In de beleidsvisie hebben wij invulling gegeven aan de leefomgeving aan de hand van de volgende vier thema's:

  • Een gezonde leefomgeving door de volksgezondheid, natuur en milieu tegen schadelijke gevolgen van met name afvalwater te beschermen. Dit thema gaat in op hoe de gemeente invulling geeft aan de afvalwater- en grondwaterzorgplicht en hoe om te gaan met emissies uit en ongewenste lozingen op het gemeentelijk rioleringsstelsel.
  • Een klimaatbestendige leefomgeving door het treffen van maatregelen, zodat de gevolgen van klimaatverandering beperkt blijven. Dit thema geeft de vertaling van klimaatbestendig naar acceptatie in termen van hinder-overlast-schade en de te hanteren dimensioneringsbui. Ook wordt ingegaan op het soort maatregelen dat de gemeente gaat treffen om de gemeente klimaatbestendig te maken.
  • Een participerende leefomgeving door te streven naar samenwerking tussen overheden, bedrijven en bewoners, zodat we de kracht van de samenleving inzetten om bij te dragen aan onze leefomgeving. Dit thema gaat in op wat de gemeente van haar burgers en bedrijven verwacht in relatie tot de gezonde leefomgeving (afval- en grondwaterzorgplicht), goed rioolgebruik in het algemeen en het klimaatbestendig maken.
  • Een betaalbare leefomgeving door een goede instandhouding van de bestaande voorzieningen met als uitgangspunt dit tegen een kostendekkend tarief aan te bieden. Dit thema gaat in op doelmatig beheer en de financiering van de gemeentelijke zorgplichten en de invulling van de klimaatopgave.

Zoektocht naar gezamenlijk beleid

Alwin: “Het is een intensief proces geweest met veel afstemming over de diversiteit binnen verschillende beleidsonderwerpen. Onze rol van procesbegeleiding is na verloop van tijd uitgebreid met het mede invullen en schrijven van het beleid. Uiteindelijk hebben de gemeenten elkaar gevonden en staan zij alle drie met trots achter het beleid voor de nieuwe gemeente Altena. Wij zelf kijken terug op een mooie opdracht waarin wij onze toegevoegde waarde als ‘adviesbureau voor de leefomgeving’ hebben ingezet.”

De 'Beleidsvisie riolering en water' van de gemeente Altena is te downloaden via de website van de gemeente Werkendam.

Contactpersoon: Alwin Teeuwen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.